19.02.2019

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA-lainsäädäntö)

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta alkaen. Rajoitukset koskevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vamman tai muun fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden takia henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös oppilaitoksen päätös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamiseksi voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä opintojen aikana. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Jyväskylän yliopistossa tämä koskee seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö, opettajankoulutus sekä liikuntabiologia.

(laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Jyväskylän yliopiston hakukohteet, joita SORA-lainsäädäntö koskee

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (myös Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 • Sosiaalityön maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v) (myös Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 

Informaatioteknologian tiedekunta

 • Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Koulutusteknologian opintosuunta, tietotekniikan maisteriohjelma (filosofian maisteri, 2 v) - koskee niitä hakijoita, jotka hakevat ko. ohjelmaan soveltuvuuskokeen kautta.

 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Ohjausalan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lisäksi:

 • erilliset erityisopettajan opinnot
 • erilliset opettajan pedagogiset opinnot
 • erilliset opinto-ohjaajan opinnot

 

Liikuntatieteellinen tiedekunta

 • Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus), liikuntatieteiden maisteri (2 v)
 • Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia), terveystieteiden maisteri (2 v)

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lisäksi fysiikan aineenopettajakoulutus ja kemian aineenopettajakoulutus. Niihin voi hakeutua tultuaan hyväksytyksi ao. hakukohteeseen:

 • Fysiikan (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kemian (kemisti tai kemian aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)