23.10.2015

Tutkimusteemat

 

Hankekuvaus

Opetuksen kehittämisen rakenteet 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa niistä tekijöistä, jotka tukevat tai estävät jatkuvaa opetuksen kehittämistyötä yliopistossa. 

Aineisto koostuu hankeopettajien haastatteluista (n = 51; kolmelta eri hankekaudelta, 2011-2014).

 

Opettajien pedagoginen ajattelu ja toiminta

Tutkimus kohdistuu erityisesti opettajien teknologis-pedagogiseen ajatteluun. Tavoitteena on saada tietoa, millaisessa roolissa opettajat näkevät teknologian oppimisessa ja opetuksessa sekä millaisia innovatiivisia ratkaisuja opettajat käyttävät teknologian integroimisessa oppimiseen.

Aineisto koostuu eEducation -hankkeisiin (2014-2015) osallistuvien opettajien (n=30) haastatteluista  ja hankedokumenteista.

 

Oppiminen ja toimijuus (kuvion otsikosta linkki)

Tavoitteena on

a)    validoida kyselylomake, joka

  • antaa kurssikohtaista tietoa opiskelijan yksilöllisistä, sosiaalisista ja kontekstuaalisista oppimisen resursseista
  • toimii opettajien pedagogisen kehittämisen työkaluna

b)    saada tietoa,

  • miten opiskelijat kokevat toimijuutensa yliopisto-opintojen eri vaiheissa, eri tieteenaloilla ja eri kursseilla
  • miten kurssilla kehitetyt interaktiiviset ja oppijalähtöiset työtavat ovat yhteydessä opiskelijan toimijjuden kokemuksiin.

Kyselylomakkeen validointi perustuu 239 yliopisto-opiskelijan kyselylomakevastaukseen. Tämän lisäksi kurssikohtaiseen pedagogiikan kehittämistarkoitukseen kerättyjä aineistoja. 

 

Opetuksen kehittämisen arviointi

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, mitä pidetään keskeisinä opetuksen kehittämistyön näyttöinä ja miten kehittämisen onnistumista tulisi arvioida?

Aineisto perustuu hankeopettajien (n=14) haastatteluun.