09.11.2017

Tiedeviestintä Jyväskylän yliopistossa

Tiedeviestintä on tiedeyhteisön sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä suurelle yleisölle tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Tiedeviestinnän tavoitteena on tehdä yliopiston tutkimusta tunnetuksi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Viestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkaisemista ja jatkokäyttöä. Se on keskeinen osa avointa ja vastuullista tutkimuksen tekemistä sekä osa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Vastuu tiedeviestinnästä on yksittäisen tutkijan lisäksi tutkimusryhmillä, laitoksilla, tiedekunnilla ja yliopistolla. Tieteelliseen työhön kuuluu tutkimuksen lisäksi myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja päätöksenteon tukeminen. Tutkijoita kannustetaan kehittämään viestintäosaamistaan jatkuvasti, mihin yliopisto tarjoaa koulutusta ja tukea.

Tiedeviestintä tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten yleisöjen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Yliopisto rohkaisee tutkijoita ja asiantuntijoita mm. seuraaviin tiedeviestinnän muotoihin:

  • Sosiaalinen media ja blogit tarjoavat suoran vaikuttamisväylän ja kanavan tiedon julkistamiselle. Tarinallisuus ja tutkimuksesta kertominen jo sen tekovaiheessa ovat hyviä keinoja tuoda tutkijan työtä lähemmäksi arkea.
  • Tieteestä voi ja kannattaa kertoa tekstimuotoisten tiedotteiden lisäksi videoilla, podcast-lähetyksillä sekä infograafeilla ja muilla visuaalisilla keinoilla.
  • Omaa tieteenalaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen perinteisessä mediassa ja asiantuntijana toimiminen eri foorumeilla ovat tärkeitä keinoja päättäjien tavoittamiseksi ja kansalaismielipiteeseen vaikuttamiseksi.
  • Tiedekasvatus ja yhteistyö koulujen kanssa madaltavat kynnystä yliopistoon ja vahvistavat yksilön valmiuksia hankkia ja analysoida tietoa.
  • Tiedetapahtuma on osallistava ja elämyksellinen keino, joka voidaan toteuttaa paikan päällä tai verkossa. Myös taiteen ja tieteen kohtaamiset luovat uusia yleisöjä tieteelle.
  • Tietokirjallisuus ja muut populaarit julkaisut ovat arvokkaita tiedonjulkistamisen muotoja tieteellisen julkaisemisen rinnalla.
  • Kansalaisten osallisuutta tieteessä voi tukea rakentamalla uusia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen (vain JYU henkilöstölle)

Tiedeviestinnän ohjeita (vain JYU henkilöstölle)