22.03.2019

Ohjeita apurahatutkijalle

Kokopäiväiset tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaansa yleensä joko apurahatutkijoina tai työsuhteessa yliopistoon. Tohtoriopintoja on mahdollista tehdä  myös sivutoimisesti muun työn ohessa. Tutkimusapurahan tai stipendin saaja ei säädöksistä johtuen voi samanaikaisesti olla minkään organisaation henkilökuntaa, ei siis myöskään yliopiston. Tämän vuoksi hän on joidenkin asioiden suhteen erilaisessa asemassa kuin yliopistoon työsuhteessa oleva. Alla joitakin käytännön ohjeita apurahatutkijoina tohtoriopintoja tekeville.

Jyväskylän yliopiston säätiörahoitusopas

Apurahatutkijoiden sähköpostiryhmät Korpissa

Apurahatutkijat voivat Korppi-ryhmien kautta liittyä jy-staff-sähköpostilistalle. Apurahatutkijoiden Korppi-ryhmät tehostavat yliopiston sisäistä viestintää, jossa haasteena on ollut apurahatutkijoiden tavoittaminen.

Sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla (apurahatutkijan sopimus)

Sopimuksella sovitaan apurahalla, vierailevana tutkijana tai muulla tavalla ilman palvelussuhdetta Jyväskylän yliopistoon tutkimusta tekevän henkilön ja Jyväskylän yliopiston toimintayksikön välillä tutkimuksen tekemisestä yksikön tiloissa ja laitteilla sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista tutkimuksen suorittamiseen liittyen.

Jyväskylän yliopisto on puitesopimuksessaan Suomen Kulttuurirahaston kanssa sitoutunut tekemään sopimuksen Suomen Kulttuurirahastolta henkilökohtaisen apurahan saaneiden henkilöiden kanssa silloin kun henkilö haluaa tehdä tutkimustyötä yliopistossa tai sen piirissä. Sopimus tehdään kaikkien sellaisten apurahansaajien kanssa, joilla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. Tohtorintutkinnon suorittaneen apurahan saajan kanssa sopimus tehdään, jos yksikkö katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Apurahan tulee olla myönnetty vähintään neljän kuukauden täyspäiväiseen työskentelyyn. Yliopisto on tehnyt vastaavan puitesopimuksen myös Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) -nimisen tieteellisen seuran kanssa.

Suomen Kulttuurirahastolta ja SLS:lta apurahan saaneiden lisäksi sopimus on suositeltavaa tehdä kaikkien sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei ole palvelussuhdetta Jyväskylän yliopistoon ja jotka tekevät tutkimusta yliopiston tiloissa ja laitteilla tai joille annetaan yliopiston IT-käyttäjätunnukset tai kulkuoikeudet yliopiston tiloihin tutkimuksen tekemistä varten. Sopimuksen tekeminen on suositeltavaa myös silloin kun tutkimusjakson pituus on alle neljä kuukautta. Sopimus selkeyttää henkilön asemaa yliopistossa.

Sopimuksen tekemiseksi tulee olla yhteydessä tiedekunnan tai erillislaitoksen lähipalveluihin. Sopimuslomake löytyy ohjekeskuksesta.

Apurahatiedon sisällyttäminen yliopiston tutkimustietojärjestelmään

Yliopistolta sisäisesti haettavia apurahoja (esim. väitöskirjan viimeistelyyn tai liikkuvuuteen) ei kirjata tutkimustietojärjestelmään.

Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta (mm. säätiöiltä) tulevan rahoituksen tiedot (mm. rahoitushakemukset ja päätökset) kirjataan tutkimustietojärjestelmä Converikseen.

Apurahatutkijan henkilökortti

Apurahatutkijan henkilökortti annetaan sellaiselle apuraha- tai vierailevalle tutkijalle, joka työskentelee Jyväskylän yliopiston tiloissa ja jonka kanssa on tehty sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla.

Henkilökortti oikeuttaa henkilökuntahintaiseen lounaaseen yliopiston Sonaatin lounasravintoloissa sekä osallistumaan yliopistoliikuntaan yliopistoliikunnan hinnaston mukaisesti. Henkilökortti käy myös kirjastokorttina yliopiston kirjastossa sen jälkeen, kun se on aktivoitu kirjastossa.

Tiedekunnan tai erillislaitoksen lähipalvelut antavat henkilökortin tutkijalle apuraha- tai sopimuskauden ajaksi. Apuraha- tai sopimuskauden päätyttyä henkilökortti palautetaan. Jos sopimuskausi jatkuu, lähipalvelut antaa uuden henkilökortin.

Tutkijanhuoneet

Jyväskylän yliopiston pääkirjastossa ja Mattilanniemen kirjastossa on tutkijahuoneita, jotka annetaan ensisijaisesti Jyväskylän yliopistossa toimivien tutkijoiden käyttöön yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Etusija annetaan väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden tekijöille. Tutkijahuonepaikat jaetaan kerran vuodessa, touko-kesäkuun vaihteessa.

Apurahansaajan eläke- ja  työtapaturmavakuutus

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluva apurahansaaja, joka on saanut Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa on velvollinen hankkimaan itselleen maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja työtapaturmavakuutuksenTietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Vakuutusvelvollisuus ei koske pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Apurahatutkijan tieteellinen toiminta ja tekijänoikeudet

Myös apurahalla tohtoriopintoja tekevien tulee kirjata yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAan julkaisut, esiintymiset ja muu tieteellinen toiminta. Julkaisujen kirjaaminen koskee niitä tohtoriopiskelijoita, jotka ovat tehneet sopimuksen tutkimuksen tekemisestä  yliopiston tiloissa ja laitteilla ja jotka esiintyvät julkaisuissa JY:n edustajana. Julkaisutiedot ilmoitetaan TUTKA:an yliopiston kirjaston kautta. TUTKA-tunnuksen ja salasanan saat yksikkösi pääkäyttäjältä.

Apurahatutkijoita ei koske laki oikeudesta korkeakoulussa tehtäviin keksintöihin (2006/369). Näin ollen apurahatutkijan itsenäisesti aikaansaamia tuloksia koskevat immateriaalioikeudet kuuluvat tutkijalle itselleen ellei toisin erikseen sovita.

Tieteentekijöiden liiton Apurahatietoa tutkijalle -opas

Muuta tiloista, tarvikkeista ja palveluista

  • Käyttäjätunnukset: Henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn yliopiston järjestelmiin, hankitaan digipalveluiden antamien ohjeiden mukaan. Jyväskylän yliopistosta maisteriksi valmistuneella säilyy opiskeluaikainen verkkotunnus.
  • Tarvikkeet ja palvelut: Apurahatutkijan käytössä olevista tarvikkeista ja palveluista (tietokone, tulostus- ja kopiointimahdollisuus, atk-käyttäjätunnukset, atk-tuki, puhelin, toimistotarvikkeet, postitus, laboratoriotilojen käyttömahdollisuus jne.) sovitaan sopimuksella tutkimuksen tekemisestä yliopiston tiloissa ja laitteilla.
  • Terveyspalvelut: Apurahatutkija ei kuulu yliopiston työterveyshuollon piiriin. Tohtoriopiskelijoilla ole oikeutta myöskään YTHS:n palveluihin. Apurahatutkijat voivat käyttää oman asuinkuntansa järjestämiä terveydenhuoltopalveluita.
  • Tiedotus: Läsnä oleviksi ilmoittautuneet tohtoriopiskelijat lisätään automaattisesti jy-postgraduates -sähköpostilistalle. Apurahalla tutkimustyötä tekevä saa yliopiston henkilökunnan jy-staff -listalla jaetut sisäiset tiedotteet liittymällä oman tiedekuntansa tai erillislaitosten sähköpostiryhmään Korpissa (kts. yllä). Muita tärkeitä sähköpostilistoja ovat esimerkiksi oman oppiaineen/laitoksen/tiedekunnan sähköpostilistat ja Ihmistieteiden Metodikeskuksen sähköpostilista. Yliopiston yleistä tiedotusta voi seurata henkilöstöportaali Unossa.
  • Työhuone: Tutkimuksen tekemisestä toimintayksikön tiloissa ja ohjauksessa sovitaan sopimuksella tutkimuksen tekemisestä yliopiston tiloissa ja laitteilla. Laitoksen johtaja osoittaa työtilan, mikäli apurahaan liittyy yliopistositoumus tai siihen sisältyy yleiskustannuslisä. Muussa tapauksessa mahdollisuus työhuoneeseen vaihtelee yksikön ja henkilöstötilanteen mukaan. Tohtoriopiskelijat ja tutkijat voivat hakea työhuonepaikkaa myös kirjastolta, mutta tällöin tietokone huoneeseen on hankittava itse.
  • Yliopistoliikunta: Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet Jyväskylän yliopistoon läsnä oleviksi kuluvalle lukuvuodelle ovat oikeutettuja osallistumaan yliopistoliikunnan kursseille sekä käyttämään yliopistoliikunnan vapaavuoroja. Osallistumisoikeuden voi todistaa opiskelijakortilla, opiskelijapalveluista ilmaiseksi saatavalla opiskelutodistuksella tai apurahatutkijan kortilla.