Väitöskirjan esitarkastaminen, julkinen tarkastaminen ja arviointi

Minkälainen väitöskirjan tarkastusprosessi on ja miten väitöskirja arvioidaan?

Väitöskirjan esitarkastamisesta, julkisesta tarkastamisesta ja arvioinnista määrätään Jyväskylän yliopiston tutkintosäännössä. Tarkentavia ohjeita antavat tiedekuntaneuvostot. Väitöskirjan tarkastusprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti:

1. Väitöskirjan esitarkastaminen

  • Väitöskirjakäsikirjoitukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Vähintään yhden esitarkastajan täytyy olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta
  • Esitarkastajat antavat tiedekuntaneuvostolle perustellun kirjallisen lausunnon, jossa ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä.
  • Saatuaan luvan julkiseen tarkastukseen väittelijä huolehtii, että väitöskirja on joko painettuna tai muulla tavalla julkisesti nähtävillä vähintään 10 päivää ennen sen julkista tarkastamista.

2. Väitöskirjan julkinen tarkastaminen

  • Väitöskirjan julkiseen tarkastustilaisuuteen määrätään yksi tai useampi vastaväittäjä. Vastaväittäjän tulee olla professori tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän päätoimen on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa.
  • Tiedekuntaneuvosto voi myös nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista.
  • Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon.
  • Väitöskirjan julkinen tarkastus alkaa väittelijän pitämällä aihetta koskevalla esittelyllä (lectio praecursoria), minkä jälkeen vastaväittäjä esittää huomautuksensa väitöskirjasta.
 

3. Väitöskirjan arvostelu

  • Vastaväittäjän/ien tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto väitöskirjasta, jossa esitetään myös väitöskirjalle annettavaa arvosanaa tai arvolausetta.
  • Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvosanasta tai arvolauseesta.
  • Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto.

Väitöskirjatyön tekijälle varataan mahdollisuuksia esittää omat huomautuksensa prosessin eri vaiheissa.