02.07.2018

Jatko-opintosuunnitelma

Jatko-opintosuunnitelma laaditaan yhteistyössä väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. Suunnitelman hyväksyy tiedekunta tai tohtoriohjelma osana opiskelijaksi ottamisen prosessia. Yksityiskohtaiset ohjeet suunnitelman laatimiseksi vaihtelevat tiedekunnittain.

Tutkintovaatimukset

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 22 §):

 • suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 • osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua;
 • laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot

Tohtorintutkintoon vaadittavien opintojen sisältö on määritelty tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa, johon tulee tutustua ennen jatko-opintosuunnitelman laatimista. Opintojen laajuus on tiedekunnasta riippuen 30 – 60 opintopistettä ja ne sisältävät sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintojaksoja. Opinnot voivat sisältää myös muita suorituksia kuten esitelmiä tai työharjoittelua. Yleisenä vaatimuksena on, että tutkintoon sisällytettävien opintojen tulee tukea tohtoriopiskelijan tutkimustyötä tai tutkinnon jälkeistä työllistymistä.

Tieteenalakohtainen osaaminen

Tieteenalakohtaisten opintojen laajuus on vähintään puolet vaadittavista opinnoista. Tieteenalakohtaisiin opintoihin voi sisältyä pakollisina tai vapaavalintaisina opintoina esimerkiksi:  

 • Oman tieteenalan syventävät opinnot ja jatkokoulutuskurssit
 • Tohtorikoulutusseminaarit
 • Tieteenteorian opinnot
 • Tohtoriopintoihin orientoivat opinnot
 • Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus

Yleiset valmiustaidot

Yleisten valmiustaitojen opintojen laajuus on yhteensä korkeintaan puolet vaadittavista opinnoista.

Tutkimusosaaminen

Tutkimusosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä pakollisina tai vapaavalintaisina opintoina esimerkiksi:

 • Tutkimusetiikka
 • Tutkimusmenetelmät
 • Tutkimushankkeen hallinta
 • Tieteellinen julkaiseminen
 • Avoin tiede

Kaikkien tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin sisällytetään pakollisina opintoina vähintään 1 op tutkimusetiikan opintoja.

Viestintäosaaminen

Viestintäosaamista edistäviin opintoihin voi sisältyä pakollisina tai vapaavalintaisina opintoina esimerkiksi:

 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutusosaaminen
 • Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen
 • Mediataidot
 • Esiintymistaidot

Kaikkien tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin sisällytetään pakollisina opintoina vähintään 2 op viestintäosaamisen opintoja.

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää yliopistossa tai yliopiston ulkopuolella tehtyä vaativaa asiantuntijatyötä (max. 20 op). Ei kuitenkaan opiskelijan omaan väitöstutkimukseen liittyvää tutkimusta tai tutkimusvierailuja. Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen voi sisältää myös muunlaista toimintaa tai kurssisuorituksia (max. 4 op), esimerkiksi:

 • Pedagogiset taidot
 • Johtajuusosaaminen
 • Yrittäjyysosaaminen
 • Laatu- tai kehittämistyö
 • Työelämätietous

Väitöskirja

Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen lisäksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjojen laatimisessa noudatetaan yliopiston väitöskirjavaatimuksissa määriteltyjä periaatteita. Väitöskirja perustuu yhteistyössä ohjaajan kanssa laadittuun tutkimussuunnitelmaan. Väitöskirjatyöprosessiin kuuluu myös työn tai sen osatöiden esittely kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, konferensseissa yms. tilaisuuksissa. Väitöskirjan laajuus on mitoitettava siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväistä työtä tehden. Kokopäiväisesti opiskelevan tohtoriopiskelijan väitöskirjan käsikirjoituksen tulisi olla valmis vähintään kaksi kuukautta ennen neljän vuoden tavoiteajan täyttymistä. Yliopistossa voi opiskella tohtoriksi myös osa-aikaisesti oman työn ohessa yliopiston ulkopuolella, jolloin tavoiteaika voi olla pidempi kuin neljä vuotta.