22.12.2017

Yleisten valmiustaitojen opinnot

Yleisten valmiustaitojen opinnoilla tarkoitetaan tohtoriopiskelijoille avoimia kursseja, koulutuksia ja tukipalveluita, jotka tukevat väitöskirjatyötä, tohtoriopintoja tai tutkinnon jälkeistä työllistymistä tieteenalasta riippumatta. Valmiustaitojen opinnot voidaan sisällyttää jatkotutkintoon siltä osin kun ne on sisällytetty tiedekunnan hyväksymään jatko-opintosuunnitelmaan. Tutkintovaatimuksiin saattaa sisältyä pakollisia yleisten valmiustaitojen opintoja tai niitä voidaan sisällyttää jatko-opintosuunnitelmaan vapaavalintaisina opintojaksoina.

Vapaavalintaisiksi opintojaksoiksi kannattaa valita opintojaksoja, jotka tukevat opiskelijan omia henkilökohtaisia kehittymistarpeita. Näihin vaikuttavat mm. aikaisemmat opinnot ja työ- yms. kokemus sekä urasuunnitelmat ja työllistymistavoitteet. On hyvä muistaa, että yleisten valmiustaitojen opinnot ovat vain pieni osa tohtorikoulutusta. Oman tieteenalan opinnot, väitöskirjatutkimus ja väitöskirjan kirjoittaminen vievät paljon aikaa. Opiskelijan tulee siis miettiä myös sitä kuinka paljon aikaa yleisten valmiustaitojen opintoihin on mahdollista ja viisasta käyttää.

Jatko-opintosuunnitelmaa laatiessaan opiskelijan on hyvä keskustella ohjaajansa kanssa omista kehittymistarpeistaan sekä ura- ja työllistymissuunnitelmastaan. Sisällyttämällä jatko-opintosuunnitelmaan harkitusti yleisten valmiustaitojen opintoja varmistetaan, että opiskelija saa jo tohtorikoulutuksen alkuvaiheessa (1. – 2. vuosi) riittävät tiedot ja taidot tutkimustyön tekemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • tutkimusetiikka, tutkijan ammatillinen vastuu ja oman alan hyvät käytänteet
 • oman tutkimusaiheen kannalta oleelliset tieteelliset tutkimusmenetelmät
 • tieteellisen kirjoittamisen ja konferenssiviestinnän periaatteet
 • tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot
 • tieto- ja viestintätekniikan taidot
 • kielitaito

Tohtorikoulutuksen edetessä (3. – 4. vuosi) tärkeiksi yleisiksi valmiustaidoiksi muodostuvat mm. omasta tutkimuksesta tiedottaminen ja omia työllistymistavoitteita tukevat taidot. Jatko-opintosuunnitelmaa voidaan työn edetessä päivittää, jotta se vastaa opiskelijan tarpeita myös silloin kun tutkimus- tai urasuunnitelma tarkentuu tai mahdollisesti muuttuu tai opiskelijan tilanteessa tapahtuu muita muutoksia. Tärkeitä taitoja opintojen loppuvaiheessa ovat esimerkiksi:

 • oman tutkimuksen saattaminen kansainvälisen tiedeyhteisön helposti löydettäväksi
 • omasta tutkimuksesta tiedottaminen suurelle yleisölle sekä ura- ja työllistymissuunnitelman kannalta tärkeille kohderyhmille
 • väitöskirjan puolustaminen
 • väitöskirjan julkaisuprosessin hallinta
 • työllistymistavoitetta tukevat taidot
 • oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi työnantajille
 • tehokkaiden työskentelytapojen tunnistaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen

Jyväskylän yliopiston tarjoamien yleisten valmiustaitojen opintojen koordinoinnista vastaa yliopiston tutkijakoulu. Valmiustaitojen opetusta sekä valmiustaitojen kehittymistä tukevia palveluita järjestävät tiedekuntien ja Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en lisäksi useat yliopistopalveluiden yksiköt kuten IT-palvelut, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ja Työelämäpalvelut sekä erillislaitokset kuten KielikeskusKirjasto ja  Avoin yliopisto. Useimmat toimijoista järjestävät tilauksesta myös tiedekunnille, laitoksille tai tohtoriohjelmille räätälöityjä koulutuksia. Tutkijakoulu tiedottaa yleisten valmiustaitojen opinnoista yhteistyössä koulutusten järjestäjien kanssa.

Yleisten valmiustaitojen opintoja saattaa sisältyä myös tiedekuntien ja tohtoriohjelmien tarjoamaan koulutukseen ja monia yleisiä valmiustaitoja voi harjoittaa myös ei-tieteellisissä yhteyksissä kuten harrastusten parissa, erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tai yliopiston ulkopuolisessa työelämässä. Tärkeintä ei ole missä näitä taitoja harjoitellaan vaan se, että opiskelijalla on tohtorikoulutuksen eri vaiheissa edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn ja tohtorintutkinnon valmistuttua tarvittavat eväät työelämään siirtymistä varten.