24.01.2018

Tutkija mediassa

Kuinka esiintyä mediassa?

Uutta: Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2018) 

Tieteen popularisointi

Omasta työstä tiedottaminen ja oman alan asiantuntijapuheenvuorojen esittäminen myös muille yleisöille kuin tiedeyhteisölle on osa tutkijan toimenkuvaa. Tieteen popularisointi eli kansantajuistaminen tarkoittaa tutkimuksen tulosten esittelyä myös ei-asiantuntijan ymmärtämässä muodossa. Johtopäätökset ovat yleistajuisen esityksen tärkein osa ja suurta yleisöä voi kiinnostaa esimerkiksi se, mihin ja miten saatuja tuloksia voidaan käyttää ja miten tulokset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään.

Tieteen popularisointi on myös laajempi ilmiö ja työskentelytapa, se ei ole vain tutkimustuloksista tiedottamista. Se on yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista. Tutkijalla on samalla mahdollisuus saada työstään palautetta laaja-alaisemmin.

Populaari tiedekirjoittaminen eroaa tieteellisestä kirjoittamisesta monella tapaa. Yleisöt ovat monenlaisia, samoin julkaisukanavat ja niiden erityispiirteet ja vaatimukset sekä siitä johtuen koko (kirjallisen esityksen kohdalla) kirjoitusprosessi. Siten esityksen sisältö, painotukset, rakenne, muoto ja tyyli eroavat keskeisellä tavalla tieteellisistä käytänteistä. Jyväskylän yliopistossa tutkijan tukena ovat yliopiston viestintäpalvelut, jotka tarjoavat muun muassa koulutusta mediassa esiintymiseen. Yliopiston tarjoamia tiedeviestinnän osaamisen kehittämistä tukevia koulutuksia on koottu tiedeviestinnän koulutustarjottimelle.

Toimittaja on tutkijan apuna sanoman kohdentamisessa suurelle yleisölle. Toisaalta tämä voidaan kokea myös molempien osapuolten näkökulmasta haasteena. Tutkija voi kokea toimittajan esitystavan liian yksioikoiseksi, sensaatiohakuiseksi ja pinnalliseksi, kun taas toimittajan mielestä tutkija on vaikeaselkoinen, kapea-alainen ja varovainen. Tutkijan ja toimittajan yhteistyötä edesauttaa, kun he tuntevat toistensa työn lähtökohdat ja toimintaympäristön.

Linkkejä ja luettavaa tieteen popularisoinnista