Orientaatio tohtoriopintoihin

Orientaatio tohtoriopintoihin on materiaali- ja tehtäväpaketti, joka ohjaa uusia tohtoriopiskelijoita tutustumaan Jyväskylän yliopistoon opiskelu- ja tutkimusympäristönä sekä pohdiskelemaan tohtoriopintojen alkuvaiheessa tärkeitä asioita. Orientaatio täydentää mm. ohjauksen, opintoneuvonnan ja perehdyttämisen kautta saatavaa tietoa tutkimuksen tekemistä, opiskelusta ja toimimisesta osana yliopistoyhteisöä.

Johdanto tohtoriopintoihin Jyväskylän yliopistossa

Jatko-opintojen suunnittelu

Tavoite: Opiskelijalla on valmiudet jatko-opintosuunnitelman laatimiseen yhdessä ohjaajansa kanssa ja/tai valmiudet arvioida suunnitelman tarkoituksenmukaista toteutumista ja tarvittaessa päivittää sitä.

 Tehtävä 1/vaihtoehto A: Pohdi tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeistä työllistymistavoitettasi. Minkälaisia taitoja erityisesti haluat kartuttaa tohtoriopintojesi aikana? Entä mistä vahvuuksistasi tulee luultavasti olemaan hyötyä opinnoissasi, väitöstutkimuksesi tekemisessä ja tohtorintutkinnon jälkeisessä työllistymisessäsi? Tarjoaako yliopisto sinulle tarvitsemasi mahdollisuudet oman osaamisesi kehittämiseen ja mitä muita tapoja osaamisen kehittämiseen voisi olla? Entä miten voisit toimia yhteistyössä muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa ammatillisen osaamisenne kehittymisen edistämiseksi?

Tehtävä 1/vaihtoehto B: Haastattele ohjaajaasi, seurantaryhmäsi ulkopuolista jäsentä tai laitoksellasi työskentelevää väitellyttä tutkijaa tai opettajaa. Selvitä mikä hänen taustansa ja motivaationsa tohtoriopintoihin oli ja minkälainen hänen polkunsa tohtoriopintojen kautta nykyiseen tehtävään on ollut. Pohdi minkälaiset tiedot, taidot ja ominaisuudet ovat välttämättöämiä tai eduksi yliopiston opetus- ja tutkimustehtävissä toimiville. Minkälaisia mahdollisuuksia näet yliopistotutkijan uralla keskeisen osaaminen kehittämiseen ja vahvistamiseen tohtorikoulutuksen aikana?

 Ohjaajat ja yliopistoyhteisö

Tavoite: Opiskelija on tutustunut opiskelu- ja tutkimusympäristönsä keskeisiin henkilöihin ja hänellä on edellytykset yliopistoyhteisöön integroitumiseen ja verkostoitumiseen. Opiskelija tietää keneltä saa tarvittaessa neuvoja tohtorikoulutusprosessin eri vaiheissa.

Tehtävä 2/vaihtoehto A (yliopiston tiloissa työskentelevät): Tee esittäytymiskierros laitoksellasi. Esittele itsesi (tai pyydä ohjaajaasi esittelemään sinut) paikalla oleville tutkijoille, opettajille ja tohtoriopiskelijoille sekä mahdolliselle tutkimuksessa avustavalle henkilökunnalle. Esittele itsesi myös seurantaryhmäsi ulkopuolisille jäsenille (henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai videon välityksellä). Selvitä ketkä toimivat laitoksesi johtajana, varajohtajana, pedagogisena johtajana, tiedekuntasi tohtorikoulun johtajana ja tohtoriohjelmasi johtajana. Entä ketkä hoitavat laitoksesi jatko-opiskelijoiden opintohallinnollisia asioita? Jos kuulut yliopiston henkilökuntaan, selvitä myös ketkä hoitavat laitoksesi henkilöstöasioita. Pohdi omaa asemaasi yliopistoyhteisössä. Ketkä ohjaajiesi lisäksi ovat keskeisiä henkilöitä opintojesi ja tutkimuksesi etenemisen kannalta? Missä yhteyksissä tulet todennäköisesti olemaan kontaktissa eri tehtävissä toimiviin ihmisiin? Miten aiot verkostoitua muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa?

Tehtävä 2/vaihtoehto B (yliopiston ulkopuolella työskentelevät): Esittele itsesi seurantaryhmäsi ulkopuolisille jäsenille (henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai videon välityksellä). Selvitä ketkä toimivat laitoksesi johtajana, varajohtajana, pedagogisena johtajana, tiedekuntasi tohtorikoulun johtajana ja tohtoriohjelmasi johtajana. Entä ketkä hoitavat laitoksesi jatko-opiskelijoiden opintohallinnollisia asioita? Pohdi omaa asemaasi yliopistoyhteisössä. Ketkä ohjaajiesi lisäksi ovat keskeisiä henkilöitä opintojesi ja tutkimuksesi etenemisen kannalta? Missä yhteyksissä tulet todennäköisesti olemaan kontaktissa eri tehtävissä toimiviin ihmisiin? Miten huolehdit kiinnittymisestä laitokseesi (esim. tutkimusryhmät ja -yhteisöt) sekä verkostoitumisesta muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa?

 Opiskelu- ja tutkimusympäristö

Tavoite: Opiskelija tuntee opiskelu- ja tutkimusympäristönsä tarjoamat mahdollisuudet sekä tietää mitä yliopistoyhteisön jäseniltä odotetaan ja mitkä ovat opiskelun ja tutkimuksen tavanomaiset perusedellytykset.

Tehtävä 3: Pohdi minkälaiset infrastruktuurit, työkalut tai palvelut ovat tärkeitä oman väitöstutkimuksesi toteuttamisen kannalta ja miten varmistat, että käytössäsi ovat tarvittavat tiedot, taidot ja välineet tutkimuksesi toteuttamiseksi.

 Väitöstutkimus

Tavoite: Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön, hallitsee väitöskirjan laajuisen tutkimushankkeen suunnitteluprosessin ja osaa laatia tutkimussuunnitelman.

Tehtävä 4/vaihtoehto A: Valitse tarkasteltavaksesi yksi oppiaineestasi äskettäin valmistunut väitöskirja. Tutustu väitöskirjan sisältöön ja analysoi miten hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtien huomioiminen ilmenee väitöskirjassa. Pohdi mitkä asiat omassa väitöstutkimuksessasi vaativat erityistä huomiota hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen näkökulmasta.

Tehtävä 4/vaihtoehto B: Käy kuuntelemassa oman alasi väitöstilaisuus. Tutki onko väitöskirja saanut näkyvyyttä kansallisessa tai kansainvälisessä mediassa. Mitä etua näkyvyydestä voi olla väittelijälle? Pohdi miten voit edistää oman väitöstutkimuksesi näkyvyyttä.

Tehtävä 4/vaihtoehto C: Käy keskustelemassa äskettäin väitelleen tutkijan kanssa. Mitkä ovat väitöskirjaprosessin päävaiheet ja mitkä niistä olivat hänen kokemuksensa mukaan haasteellisimpia? Miten haasteista selvittiin? Minkä vaiheiden arvelet olevan haasteellisimpia omassa väitöskirjaprosessissasi? Pohdi miten voit valmistautua niihin ja mistä saat tarvittaessa tukea niistä selviytymiseen.

 Julkaiseminen

Tavoite: Opiskelija osaa arvioida julkaisuiden tasoa ja ominaisuuksia sekä laatia julkaisuluettelon.

Tehtävä 5: Tutustu TUTKA:an. Ota raportti laitoksesi julkaisuista ja tutki laitoksesi tai oppiaineesi julkaisutoimintaa. Mitkä julkaisutyyppit ovat yleisimpiä? Kuinka suuri osa julkaisuista on kansainvälisiä? Entä vertaisarvioituja? Miten julkaisut sijoittuvat JUFO-luokkiin? Ota vastaava raportti johonkin toiseen tiedekuntaan kuuluvan laitoksen julkaisuista. Huomaatko eroja laitosten julkaisukulttuureissa?

 Tohtoriopintojen rahoitus

Tavoite: Opiskelija tietää tohtoriopiskelijoiden yleisimmät rahoituslähteet, tuntee tutkimusrahoituksen saamisen yleiset edellytykset ja osaa laatia omaa väitöstutkimustaan koskevan rahoitushakemuksen. Opiskelijalla on valmiudet laatia itselleen realistinen henkilökohtainen rahoitussuunnitelma.

Tehtävä 6: Haastattele tutkijaa, jolla on kokemusta rahoitushakemusten kirjoittamisesta ja arvioimisesta. Selvitä minkälainen on hänen mielestään hyvä hakemus ja tutkimussuunnitelma. Minkälaisia ongelmia tai puutteita hän on havainnut omissa, ohjaamissaan tai arvioimissaan hakemuksissa ja tutkimussuunnitelmissa? Jos mahdollista, pyydä häntä lukemaan oma rahoitushakemuksesi tai sen luonnos. Pohdi minkälaisiin asioihin sinun kannattaa omissa väitöstutkimustasi koskevissa rahoitushakemuksissasi kiinnittää erityistä huomiota.