23.08.2017

Tohto­rio­pis­ke­li­joi­den ete­ne­mi­sen seu­ran­ta seu­ran­ta­ryh­mis­sä

Tutkijakoulun johtoryhmän suositus tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmien tapaamisissa keskusteltaviksi teemoiksi

Seu­ran­ta­ryh­mien roo­li tohto­rio­pis­ke­li­joi­den ete­ne­mi­sen seu­ran­nas­sa

Jyväskylän yliopiston hallituksen hyväksymien yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaiselle tohtoriopiskelijalle muodostetaan seurantaryhmä. Seurantaryhmä toimii tohtoriopiskelijan ohjauksen tukiryhmänä, joka tapaa tohtoriopiskelijan vuosittain. Osa-aikaisilla tohtoriopiskelijoilla ryhmän kokoontumisväli voi olla pidempi. Seurantaryhmän tehtäviin kuuluu mm. jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta sekä tohtoriopiskelijan urasuunnittelun tukeminen. Seurantaryhmän tarkoitus ja tehtävät sekä seurantaryhmissä noudatettavat toimintaperiaatteet on kuvattu jatko-opiskelijan ohjausasiakirjan liitteessä 1 sekä tutkijakoulun johtoryhmän tarkentavassa ohjeessa tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmistä.

Jotta tohtoriopiskelijan etenemisen seurannan tavat ja välineet muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, tutkijakoulun johtoryhmä suosittelee, että seurantaryhmien tapaamisissa keskitytään keskustelemaan erityisesti tutkijan ammatillisen osaamisen rakentumisen, tutkimusympäristöön integroitumisen sekä riittävän ohjauksen ja tohtoriopiskelijalta edellytettävän itsenäisen työskentelyn välisen tasapainon saavuttamisen teemoista. Lisäksi keskustelussa voidaan käsitellä myös muita tiedekunnan/tohtoriohjelman suosittelemia tai opiskelijan tai seurantaryhmän jäsenten esille ottamia aiheita.

Tiedekunnan/tiedekunnan tohtorikoulun tulee antaa ohjeistus seurantaryhmien tapaamisten järjestämistä ja kulkua koskevista käytänteistä. Ohjeistuksen tulee sisältää ohjeet myös tapaamisten ajoittamiseen (esimerkiksi suhteessa rahoitushakuihin).

Seurantaryhmissä noudatettaviin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että tohtoriopiskelija valmistautuu seurantaryhmän tapaamiseen etukäteen. Seurantaryhmän tapaamiseen valmistautumista varten käytössä voi olla esimerkiksi tiedekunnan/tohtoriohjelman valmistelema kysymyslista, johon opiskelija valmistautuu vastaamaan tai opiskelija valmistelee tapaamista varten tiedekunnan/tohtoriohjelman antaman ohjeen mukaisen raportin, jonka toimittaa seurantaryhmän jäsenille ennen tapaamista. Alla olevat esimerkkikysymykset on tarkoitettu hyödynnettäviksi soveltuvin osin seurantaryhmien tapaamisissa käytävissä keskusteluissa sekä mahdollisissa seurantaryhmille toimitettavissa raporteissa siten kuin tiedekunnan tohtorikoulu tai tohtoriohjelma tarkemmin ohjeistaa.

Seurantaryhmien toiminnan lisäksi väitöskirjatyön ohjaajat seuraavat tohtoriopiskelijan etenemistä osana antamaansa ohjausta. Työsuhteessa olevat tohtorikoulutettavat käyvät lisäksi (lähi)esimiehensä kanssa kehityskeskusteluja ja yliopistojen palkkausjärjestelmään sisältyviä arviointikeskusteluja. Tohtoriopiskelijan tehtäviin kuuluu jatko-opintojen ja/tai väitöstutkimuksen edistymisraportin antaminen sitä pyydettäessä. Teknisiä opintohallinnon prosessien sujuvuuden varmistamiseen tarvittavia tai yliopiston tutkijakoululle raportoitavia tietoja voidaan kerätä myös tietojärjestelmäpohjaisilla kyselyillä.

Esi­merk­ki­ky­sy­myksiä seu­ran­ta­ryh­mien ta­paa­mi­siin

Seurantaryhmän ensimmäinen tapaaminen

 • Oletko tyytyväinen jatko-opintosuunnitelmaasi? Onko se realistinen ja tukeeko se henkilökohtaisten oppimistavoitteidesi saavuttamista? Oletko pystynyt aloittamaan jatko-opintosi tehokkaasti?
 • Oletko tyytyväinen tutkimussuunnitelmaasi? Onko se realistinen? Mikä motivoi sinua sen toteuttamiseen? Oletko pystynyt käynnistämään tutkimustyösi tehokkaasti?
 • Mitä odotat tohtoriopinnoilta? Minkälaisten taitojen toivot karttuvan tohtorikoulutuksen aikana ajatellen urasuunnitelmaasi ja työllistymistavoitteitasi? Millä tavoin se näkyy jatko-opinto- ja/tai tutkimussuunnitelmassasi?
 • Kuinka tärkeää sinulle on saada kokemusta kansainvälisyydestä tohtoriopintojesi aikana ajatellen urasuunnitelmaasi ja työllistymistavoitteitasi? Millä tavoin se näkyy jatko-opinto- ja/tai tutkimussuunnitelmassasi?
 • Tiedätkö mitä sinulta tohtoriopiskelijana odotetaan ja mitä sinä voit odottaa ohjaajiltasi ja seurantaryhmältäsi?
 • Onko sinulla selkeä käsitys siitä mitä oman alasi väitöskirjalta vaaditaan?
 • Minkälainen on jatko-opintojesi rahoitustilanne?

Seurantaryhmän 2.-3. tapaaminen

 • Oletko pystynyt seuraamaan jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelmaasi? Oletko pysynyt yhdessä ohjaajiesi kanssa asettamassanne aikataulussa? Onko suunnitelmia ollut tarvetta muuttaa tai tarkentaa opintojen aikana? Haluatko keskustella asioista, jotka ovat edistäneet tai haitanneet suunnitelmien seuraamista tai aikataulussa pysymistä?
 • Onko saamasi ohjaus vastannut tarpeitasi? Haluatko kertoa esimerkkejä asioista, jotka ovat edistäneet tai haitanneet ohjaussuhteen toimivuutta?
 • Oletko saanut riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa jatko-opintojesi sisältöön? Entä oletko saanut riittävästi mahdollisuuksia osoittaa kyvykkyytesi väitöstutkimuksesi suunnittelussa ja toteuttamisessa, aineiston analyysissa ja tulkinnassa sekä tieteellisen artikkelin tai monografian kirjoittamisessa?
 • Mitkä ovat nähdäksesi keskeisimmät taidot, joita tutkija tarvitsee työskennellessään yliopistomaailmassa tai sen ulkopuolella? Ovatko omat tutkijan taitosi kehittyneet opintojesi ja väitöskirjatyösi etenemisen myötä tarkoituksenmukaisella tavalla ajatellen urasuunnitelmaasi ja työllistymistavoitteitasi? Oletko saanut riittävästi tukea ja ohjausta esimerkiksi tutkimusmenetelmien, tieteellisen kirjoittamisen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, tutkimusetiikan, tutkimushankkeen ja tutkimusaineistojen hallinnan tai pedagogisten taitojesi vahvistamiseen?
 • Tunnetko olevasi osa yliopistoyhteisöä? Oletko saanut mahdollisuuden osallistua sen toimintaan? Onko muiden jatko-opintoihin ja väitöskirjaan liittyvien tehtäviesi kuten opetuksen määrä sopiva ajatellen jatko-opinnoille ja väitöstutkimukselle yhdessä ohjaajiesi kanssa asettamaanne aikataulua? Tiedätkö mistä saat tarvittaessa tietoa ja neuvontaa esimerkiksi opiskeluun, akateemiseen toimintaan tai yliopistossa työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä? Koetko saavasi riittävästi vertaistukea muilta tohtoriopiskelijoilta?
 • Minkälainen on jatko-opintojesi rahoitustilanne?

Seurantaryhmän viimeinen tapaaminen

 • Oletko tyytyväinen valmisteilla olevaan väitöskirjaasi ja sen tieteelliseen vakuuttavuuteen ja rehellisyyteen? Koetko, että väitöskirjasi voi toimia näyttönä kyvystäsi soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa?
 • Uskotko, että pystyt tohtorikoulutuksesi aikana saavuttamaan syvällisen perehtyneisyyden tutkimusalaasi ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen? Tunnetko tutkimusalasi kehityksen, perusongelmat ja tutkimusmenetelmät? Pystytkö seuraamaan tieteenalasi ja siihen liittyvien muiden tieteenalojen kehitystä?
 • Uskotko, että pystyt tohtorikoulutuksesi aikana saavuttamaan riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä? Tunnistatko itsessäsi akateemisen asiantuntijaidentiteetin rakentumista?
 • Ovatko urasuunnitelmasi ja työllistymistoiveesi muuttuneet tohtoriopintojesi aikana? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet käsitykseesi tutkijan ammattitaidosta, akateemisesta asiantuntijatyöstä ja tohtoreiden työllistymismahdollisuuksista?
 • Minkälainen on tutkinnon jälkeinen työllistymissuunnitelmasi?

Esi­merk­ki­ky­sy­myksiä seu­ran­ta­ryh­mäl­le toi­mi­tet­ta­vaan ra­port­tiin

 • Lyhyt kuvaus väitöstutkimuksen aiheesta (max 200 sanaa)
 • Väitöskirjan ohjaajat ja ohjaajien välinen työnjako
 • Suunnitelma väitöskirjan rakenteeksi (väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit tai monografiaväitöskirjan pääkappalejako) ja osien valmistelun vaihe (esim. julkaistu/kirjoitusvaiheessa/analyysivaiheessa/aineiston keräysvaiheessa/suunnitteilla)
 • Suoritetut tohtorintutkintoon sisällytettävät opinnot
 • Merkittävät muutokset tutkimus- ja/tai jatko-opintosuunnitelmassa
 • Muut merkittävät väitöskirjatyön ja/tai jatko-opintojen etenemiseen vaikuttavat muutokset esimerkiksi opintojen kokopäiväisyydessä/osa-aikaisuudessa, väitöskirjatyön rahoituksessa tai ohjausjärjestelyissä.
 • Valmiit, valmisteilla olevat tai suunnitellut tieteelliset julkaisut, joita ei ole tarkoitus sisällyttää väitöskirjaan sekä perustelut miksi niihin on käytetty/käytetään aikaa
 • Suoritetut opinnot, joita ei ole tarkoitus sisällyttää tohtorintutkintoon sekä perustelut miksi ne on suoritettu
 • Tieteelliset puheet ja/tai posteriesitykset sekä suurelle yleisölle suunnattu tiedeviestintä
 • Opetus- ja ohjaustehtävät sekä muut yliopistoyhteisön toimintaan liittyvät tehtävät kuten osallistuminen järjestely-, suunnittelu- tai kehittämistehtäviin
 • Kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus ja tutkimusyhteistyö
 • Suunnitelma seuraavan vuoden aikana suoritettavista opinnoista
 • Suunnitelma seuraavan vuoden aikana toteutettavista tutkimustehtävistä
 • Suunnitelma muista seuraavan vuoden aikana yliopistoyhteisössä toteutettavista tehtävistä mukaan lukien opetus- ja ohjaustehtävät
 • Rahoitussuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • Muut seurantaryhmälle tiedoksi annettavat asiat