23.08.2017

Tohto­rio­pis­ke­li­joi­den seu­ran­ta­ryh­mät

Tohto­rio­pis­ke­li­joi­den seu­ran­ta­ryh­mät

Seu­ran­ta­ryh­män tar­koi­tus ja teh­tä­vät

Jyväskylän yliopiston hallituksen hyväksymien yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaiselle tohtoriopiskelijalle muodostetaan seurantaryhmä.

Seurantaryhmä tapaa tohtoriopiskelijan vuosittain ja toimii tohtoriopiskelijan ohjauksen tukiryhmänä. Seurantaryhmän tehtävät on kuvattu jatko-opiskelijan ohjausasiakirjan liitteessä 1:

 • Jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta sekä tarvittaessa opinto- ja/tai tutkimussuunnitelman tarkentamiseen osallistuminen.
 • Tohtoriopiskelijan urasuunnittelun tukeminen ja keskusteleminen tohtoriopiskelijan kanssa tutkinnon jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista.
 • Huomion kiinnittäminen siihen, että tohtoriopiskelijan opetuksen ja muiden tehtävien määrä on tarkoituksenmukainen neljän vuoden tavoiteaika huomioiden eikä estä valmistumista tavoiteajassa.
 • Jatko-opintojen edistymisessä tai niiden rahoituksessa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista informoiminen annettujen ohjeiden mukaisesti (tohtoriohjelman johtoryhmä tai laitoksen/tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavat henkilöt).
 • Ohjausasiakirjaan kirjatun ohjaajatiedon tarkistaminen vuosittaisessa seurantaryhmän ja tohtoriopiskelijan tapaamisessa.

Seu­ran­ta­ryh­mis­sä nou­da­tet­ta­vat toi­min­ta­pe­ri­aat­teet

 • Seurantaryhmä nimetään ennen jatko-opintojen aloittamista, mielellään jo osana jatko-opiskelijaksi ottamisen prosessia. Seurantaryhmä nimetään myös jo jatko-opintonsa aloittaneille jatko-opiskelijoille (poislukien seurantaan siirretyt).
 • Seurantaryhmässä on ainakin yksi ulkopuolinen professori tai dosentti, joka ei kuulu siihen tutkimusryhmään, jossa väitöskirja tehdään. Seurantaryhmä voi olla myös tohtoriohjelman asettama ja sen jäsenet voivat olla myös yliopiston ulkopuolelta. Seurantaryhmän tutkimusryhmän ulkopuolisten jäsenten valinta on ohjaajan tai laitoksen/tiedekunnan tehtävä. Myös opiskelijan mielipidettä kuunnellaan jäsenten valinnassa. Tavoitteena on muodostaa ryhmä, jonka keskinäinen keskusteluyhteys on hyvä ja jonka keskusteluyhteyden opiskelijaan voidaan odottaa muodostuvan luontevaksi.
 • Seurantaryhmän vahvistaminen on tiedekunnan tehtävä, jollei sitä ole delegoitu laitostasolle.
 • Tohtoriopiskelija dokumentoi seurantaryhmänsä (seurantaryhmän jäsenten nimet tai kuvaus siitä mikä taho toimii seurantaryhmänä) jatko-opiskelijan ohjausasiakirjaan Korpissa, johon hän myös tarvittaessa päivittää seurantaryhmän kokoonpanossa tapahtuvat muutokset.
 • Tohtoriopiskelija ja seurantaryhmä tapaavat vuosittain siten että kokoontumisia on nelivuotisen tohtorikoulutuksen aikana vähintään kolme (osa-aikaisilla tohtoriopiskelijoilla ryhmän kokoontumisväli voi olla pidempi). Myös ohjaajat osallistuvat seurantaryhmän tapaamisiin. Seurantaryhmän vuosittaisen kokoontumisen koolle kutsuminen on ohjaajan tai tohtoriopiskelijan tehtävä. Tohtoriopiskelija valmistautuu seurantaryhmän tapaamisiin etukäteen.
 • Tohtoriopiskelijalla on seurantaryhmän tapaamisessa mahdollisuus etenemisensä esittelyn lisäksi nostaa keskustelun aiheiksi myös tohtoriopintoihin liittyviä huoliaan.
 • Tohtoriopiskelijalla on halutessaan mahdollisuus kutsua seurantaryhmä koolle myös vuosittaisten kokoontumisten välillä sekä mahdollisuus tavata seurantaryhmänsä myös ilman ohjaajien läsnäoloa.
 • Seurantaryhmä antaa tapaamisessa opiskelijalle hyvien käytänteiden mukaista (asiallista, vastuullista ja kannustavaa) palautetta hänen etenemisestään.
 • Tiedekunta/laitos/tohtoriohjelma antaa seurantaryhmän jäsenille selkeät ohjeet siitä mitä tahoa seurantaryhmän tulee informoida jatko-opintojen edistymisessä tai niiden rahoituksessa mahdollisesti ilmenevistä vakavista ongelmista.

Esi­merk­ke­jä seu­ran­ta­ryh­mien hy­vis­tä käy­tän­teistä

 • Seurantaryhmän tapaamiseen valmistautumiseen käytössä voi olla esimerkiksi tiedekunnan/laitoksen/tohtoriohjelman valmistelema kysymyslista, johon opiskelija valmistautuu vastaamaan tai opiskelija valmistelee tapaamista varten tiedekunnan/laitoksen/tohtoriohjelman antaman ohjeen mukaisen raportin, jonka toimittaa seurantaryhmän jäsenille ennen tapaamista.
 • Seurantaryhmän tapaaminen dokumentoidaan siten, että dokumenttiin on mahdollista palata ryhmän seuraavaan kokoontumiseen valmistauduttaessa.  Tiedekunta/laitos/tohtoriohjelma voi esimerkiksi ohjeistaa opiskelijan laatimaan tiiviin raportin tapaamisen kulusta ja käsitellyistä asioista, joka toimitetaan ryhmän jäsenille tapaamisen jälkeen.
 • Seurantaryhmätapaamisissa voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi videopuhelua tms. tapaamisen järjestämistä helpottavia teknisiä ratkaisuja.