23.02.2018

Ohjausasiakirjan liite 1: Tohtoriopiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät

Mitä jatkossa sanotaan tohtoriopiskelijoista ja väitöskirjatutkimuksesta sovelletaan myös lisensiaatin tutkintoa suorittaviin ja lisensiaatin tutkimukseen sen mukaan mitä tutkintosäännössä ja tiedekunnan tarkentavissa ohjeissa on määrätty.

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan jokainen läsnäolevaksi ilmoittautunut jatko-opiskelija on oikeutettu saamaan tarpeellisen määrän asiantuntevaa ohjausta. Jatko-opiskelija on kuitenkin vastuussa opinnäytetyön valmistumisesta ja sen laadusta.

Jokaisella jatko-opiskelijalla on oltava tiedekunnan tai laitoksen määräämä henkilökohtainen vastuullinen ohjaaja, joka on työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon ja jolla on tohtorintutkinto ja riittävät tieteelliset ansiot. Ohjauksen jatkuvuuden varmistamiseksi jatko-opiskelijalle on ohjaajan vaihtuessa määrättävä uusi vastuullinen ohjaaja. Yliopiston tutkijakoulu suosittelee, että jokaiselle uudelle tohtoriopiskelijalle nimetään vähintään kaksi ohjaajaa, joista yksi on nimetty vastuulliseksi ohjaajaksi.

Tohtorin tutkintoa suorittavalla tulee lisäksi olla tiedekunnan nimeämä seurantaryhmä. Seurantaryhmään kuuluu ainakin yksi ulkopuolinen professori tai dosentti, joka ei kuulu siihen tutkimusryhmään, jossa väitöskirja tehdään. Tohtoriopiskelija ja seurantaryhmä tapaavat vuosittain. Myös ohjaajat osallistuvat seurantaryhmän tapaamisiin. Tutkijakoulun johtoryhmä on antanut tarkentavan ohjeen tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmistä ja etenemisen seurannasta.

Tohtoriopiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta kirjataan Korppi-järjestelmässä olevaan ohjausasiakirjaan. Tässä ohjausasiakirjan liitteessä kuvataan aktiivisesti jatko-opintoja suorittavien tohtoriopiskelijoiden sekä heidän ohjaajiensa ja seurantaryhmänsä tehtävät.

Tohtoriopiskelijan ohjaus

 • Säännöllinen ohjaajan antama ohjaus ja seurantaryhmän tuki
 • Korkeatasoinen yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen järjestämä opetus
 • Tiedekunnan järjestämä opintoneuvonta
 • Mahdollisuus osallistua yliopistoyhteisön toimintaan
 • Mahdollisuus keskustella ohjaajan ja seurantaryhmän kanssa tutkinnon jälkeisistä uramahdollisuuksista
 • Mahdollisuus tuoda seurantaryhmän tietoon tutkimus- ja/tai jatko-opintosuunnitelman seuraamisessa tai ohjaussuhteessa esiintyvät ongelmat

Tohtoriopiskelijan tehtävät

 • Väitöstutkimuksen ja jatko-opintojen suorittaminen ohjaajan kanssa sovitun suunnitelman ja aikataulun mukaisesti sekä tohtorin tutkinnon loppuunsaattaminen neljän vuoden sisällä jatko-opintojen aloittamisesta, mikäli opiskelu on päätoimista tai neljän vuoden päätoimista opiskelua vastaavassa nettoajassa, mikäli opiskelu on sivutoimista.
 • Ohjaajien pitäminen aktiivisesti ajan tasalla väitöstutkimuksen etenemisestä ja kulloinkin sovittujen väitöskirjatyön osien lähettäminen etukäteen ohjaajille tutustuttavaksi ennen ohjaustapaamista sekä saadun palautteen huomioiminen.
 • Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjeen sekä Jyväskylän yliopiston eettisten periaatteidenjulkaisueettisten periaatteiden ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteiden noudattaminen.
 • Aktiivinen osallistuminen laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston järjestämiin jatko-opintoseminaareihin ja muihin tieteellisiin tai tutkimusta edistäviin tilaisuuksiin (kokouksiin, seminaareihin, konferensseihin jne.). Pyydettäessä oman tutkimuksen esitteleminen niissä sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuminen myös muualla järjestettäviin kansallisiin tai kansainvälisiin konferensseihin, seminaareihin tai workshopeihin.
 • Vastuullinen osallistuminen opetustilanteisiin. Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautuminen on peruttava hyvissä ajoin, jos osallistumiselle tulee ylitsepääsemätön este. Lisäksi kurssille ilmoittauduttaessa on varmistuttava sen soveltuvuudesta tohtoriopintojen vaiheeseen.
 • Aktiivinen rahoituksen hakeminen tohtoriopiskelijoille sopivista lähteistä (esim. säätiöt, yritysrahoitus ja muut täydentävä rahoitus, tiedekuntien tohtorikoulut ja tohtoriohjelmat) sekä rahoitussuunnitelmasta keskusteleminen ja sen päivittäminen ohjaajien kanssa.
 • Ohjaajien ja seurantaryhmän informoiminen tutkimus- ja/tai jatko-opintosuunnitelman seuraamisessa esiintyvistä mahdollisista ongelmista.
 • Tarvittaessa jatko-opintosuunnitelman ja tutkimussuunnitelman päivittäminen yhdessä ohjaajien kanssa.
 • Jatko-opintojen ja/tai väitöstutkimuksen edistymisraportin antaminen sitä pyydettäessä.
 • Artikkeliväitöskirjaan sisällytettävien artikkelikäsikirjoitusten lähettäminen ohjaajan tarkastettaviksi ennen niiden lähettämistä kustantajalle.
 • Jyväskylän yliopiston ja oman laitoksen tai tiedekunnan (affiliaatio) ilmoittaminen ohjeistetulla tavalla tieteellisten julkaisujen tekijätiedoissa.
 • Julkaisutietojen ilmoittaminen Avoimen tiedon keskukselle sekä muun tieteellisen toiminnan kirjaaminen Tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKA:an.
 • Mahdollisuuksien mukaan vähintään 3 kk:n tutkimusvierailun tekeminen ulkomaille ohjaajien kanssa yhdessä sovittuun väitöskirjatyötä edistävään kohteeseen.
 • Väitöskirjakäsikirjoituksen lähettäminen plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi tai sopiminen muunlaisesta tavasta tarkistaa työ plagioinnin varalta.
 • Vuosittainen ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi Korppi-järjestelmässä tutkintosäännön 19 §:n mukaisesti.

Ohjaajien tehtävät

 • Tohtoriopiskelijan ohjaaminen jatko-opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja rahoitussuunnitelman laatimisessa ja niiden päivittämisessä.
 • Väitöstutkimuksen ohjaaminen siten, että tohtoriopiskelijalla on edellytykset tieteellisesti laadukkaan väitöskirjan kirjoittamiseen ja tohtorin tutkinnon saavuttamiseen suunnitellussa aikataulussa, mm. neljän vuoden enimmäisajassa, mikäli jatko-opiskelu on kokopäiväistä.
 • Tohtoriopiskelijan tutustuttaminen hyvään tieteelliseen käytäntöön, Jyväskylän yliopiston eettisiin periaatteisiin, julkaisueettisiin periaatteisiin ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteisiin.
 • Tohtoriopiskelijan säännöllinen tapaaminen tai ohjaaminen muulla tavoin, väitöskirjatyön osiin paneutuminen ennen tapaamisia sekä palautteen antaminen.
 • Tutkija- ja tohtorikoulun ohjeiden ja tiedotteiden välittäminen tohtoriopiskelijalle ja tarvittaessa niiden käytännön tulkinnassa auttaminen.
 • Tohtoriopiskelijan rohkaiseminen oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
 • Tohtoriopiskelijan kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön integroitumisen edistäminen sekä rohkaiseminen vertaistukiverkoston luomiseen.
 • Tohtoriopiskelijan urasuunnittelun tukeminen keskustelemalla hänen kanssaan urasuunnitelmista ja tutkinnon jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista sekä rohkaisemalla häntä luomaan yhteyksiä mahdollisiin työnantajiin jo tohtorikoulutuksen aikana.
 • Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen niihin tilaisuuksiin, joissa tohtoriopiskelijan tutkimusta käsitellään ja näihin tilaisuuksiin valmistautumisessa auttaminen.
 • Tohtoriopiskelijan jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen seuraaminen sekä vuosittaisen edistymisraportin antaminen sitä pyydettäessä.
 • Tohtoriopiskelijan ohjaaminen vastuullisuuteen opetustilanteisiin osallistumisessa siten, että hän ymmärtää, että kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautuminen on peruttava hyvissä ajoin, jos osallistumiselle tulee ylitsepääsemätön este ja että ennen ilmoittautumista tulee tarkistaa, sopiiko kurssi tohtoriopintojen vaiheeseen.
 • Tohtoriopiskelijan ohjaaminen tarvittavan rahoituksen hakemisessa ja tohtorikoulutuksen rahoitustarpeiden (tohtoriopiskelijoiden palkkaus-, tutkimus- ja matkakulut) huomioiminen mahdollisuuksien mukaan hankerahoitushakemuksissa.
 • Hyvien käytänteiden noudattaminen tohtoriopiskelijan työn tuotoksia koskevan palautteen antamisessa ja hänen suoriutumisensa arvioinnissa (asiallista, rakentavaa ja kannustavaa).
 • Suositusten ja lausuntojen kirjoittaminen.
 • Artikkeliväitöskirjaan sisällytettävien artikkeleiden julkaisukelpoisuuden varmistaminen ennen niiden lähettämistä kustantajalle.
 • Väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuuden varmistaminen.
 • Huolehtiminen siitä, että tohtoriopiskelijan väitöskirja tulee tarkistetuksi plagiaatintunnistusohjelmalla viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää esitarkastukseen sekä plagiaatintunnistusohjelman antamien vertailutulosten tulkinta.
 • Mikäli suoritettava tohtorin tutkinto on kahden tai useamman tiedekunnan välinen, eri tiedekuntia edustavien ohjaajien suhteellisen työpanoksen arvioiminen väitöskirjatyön loppuvaiheessa.

Seurantaryhmän tehtävät

 • Jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta sekä tarvittaessa opinto- ja/tai tutkimussuunnitelman tarkentamiseen osallistuminen.
 • Tohtoriopiskelijan urasuunnittelun tukeminen ja keskusteleminen tohtoriopiskelijan kanssa tutkinnon jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista.
 • Huomioin kiinnittäminen siihen, että tohtoriopiskelijan opetuksen ja muiden tehtävien määrä on tarkoituksenmukainen enintään neljän vuoden tavoiteaika huomioiden (mikäli jatko-opiskelu on kokoaikaista) eikä estä valmistumista tavoiteajassa.
 • Jatko-opintojen edistymisessä tai niiden rahoituksessa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista informoiminen annettujen ohjeiden mukaisesti (tohtoriohjelman johtoryhmä tai laitoksen/tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavat henkilöt).
 • Ohjausasiakirjaan kirjatun ohjaajatiedon tarkistaminen vuosittaisessa seurantaryhmän ja tohtoriopiskelijan tapaamisessa.

Katso myös: Tutkijakoulun johtoryhmän tarkentavassa ohjeessa tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmistä