Tutkimusetiikka

 Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet ja ohjeet

Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta

Eettisen toimikunnan sivuilta löytyvät mm. eettiset ohjeet sekä tietoa aiheeseen liittyvistä kursseista, seminaareista ja workshopeista.

Ihmistieteiden metodikeskus

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

TENKin ohjeet ja suositukset

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa
  • Tutkijan ansioluettelomalli
  • Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä
  • Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia yliopistoille
  • Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Vastuullinen tiede

Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa: vastuullinentiede.fi

Muita ohjeita ja materiaaleja