Tutkimusetiikka

 Jyväskylän yliopisto

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

TENKin ohjeet ja suositukset

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa
  • Tutkijan ansioluettelomalli
  • Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä
  • Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia yliopistoille
  • Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Vastuullinen tiede

Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa: vastuullinentiede.fi

Muita ohjeita ja materiaaleja