Tutkimusetiikka

 Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet ja ohjeet

Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta

Sivuilta löytyvät mm. eettiset ohjeet sekä tietoa aiheeseen liittyvistä kursseista, seminaareista ja workshopeista.

Ihmistieteiden metodikeskus

Yliopistopalveluiden oikeudelliset palvelut

Opastaa mm. IPR kysymyksissä.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa
 • Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä
 • Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen
 • Tutkijan ansioluettelomalli
 • Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia yliopistoille
 • Muita ohjeita ja julkaisuja

Muita ohjeita ja materiaaleja

Tutkimusetiikkaan liittyvää kirjallisuutta

 • Cavanagh, Allison. 1999. Behaviour in Public? : Ethics in Online Ethnography. Cybersociology. Issue Six: Research Methodology Online.
 • Heller, Frank (ed.). 1986. The Use and Abuse of Social Science. SAGE Publications, London-Beverly Hills-Newbury Park-New Delhi.
 • Herrera, C. D.. 1999. Two arguments for covert methods in social research. The British Journal of Sociology 50: 2, 331-343.
 • House, Ernest R. and Howe, Kenneth R. 1999. Values in Evaluation and Social Research. SAGE Publications, London.
 • Ilmonen, Kaj (toim.). 1998. Moderniteetti ja moraali. Gaudeamus, Helsinki.
 • Jalkanen, H. & Palmroth, A. 1985.Tieteellisen toiminnan vastuu (toim.)
 • Jyväskylän yliopiston rauhankomitea ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylä.
 • Karjalainen, Sakari. 1998. Suomen Akatemia sitoutunut tutkimuseettisiin ohjeisiin. Suomen Akatemia tiedottaa 3/1998, 15.
 • Koski, L. 1993. Tieteen tahtomana, yliopiston tekemänä : yliopiston sisäiset symboliset järjestykset. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja.
 • Löppönen, P., Mäkelä, P.H. & Paunio, K. 1991. (toim.) Tiede ja etiikka. Porvoo : WSOY.
 • Palmroth, A. ja Nurmi, I. (toim.). 1996. Alttiiksi asettumisen etiikka. Laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylän yliopiston julkaisusarja 38. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
 • Sapsford, Roger and Abbott, Pamela (1996). Ethics, Politics and Research. In Data Collection and Analysis. Edited by Roger Sapsford and Victor Jupp. SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 • Pietarinen, Juhani ja Poutanen, Seppo. 1998. Etiikan teorioita. Gaudeamus, Helsinki.
 • Singleton, Royce A. Jr. - Straits, Bruce C. - Miller Straits, Margaret. 1993. Approaches to Social Research. Second Edition. Oxford University Press, New York Oxford. (myös ASA:n, AAA:n ja APA:n eettiset säännöt)
 • Vattimo, Gianni. 1999. Tulkinnan etiikka. Paradigma -kirjasarja. Tutkijaliitto, Helsinki.
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja. 1987. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1987. Helsinki.