23.08.2017

Yhteisöllinen osallisuus ja vaikuttavuus

Tavoitteita

  • Osallisuus ja yhteistyö
  • Vastuu yhteisön osaamisen ja toiminnan laadun kehittämisestä

 

Järjestäjä Lisätietoja Tukipalvelut

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella aikuiskasvatustiedettä, johtamista, henkilöstöjohtamista tai kehittämisprojektien suunnittelua ja johtamista. Avoimen yliopiston koulutukset ovat maksullisia. Yliopistoon työsuhteessa olevat saavat opintomaksuista yleensä 50 % alennuksen. Osa tarjonnasta on henkilöstökoulutuksen tuen ansiosta työsuhteessa oleville ilmaista.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Avoin yliopisto-opetus henkilöstökoulutuksena

 

Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustieteiden laitos tarjoaa kaikille opiskelijoille vapaana sivuaineena yhdistetyt kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Yliopistoon työsuhteessa oleva henkilökunta voi hakea myös aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintamenettelyn kautta.

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot

Ope­tus­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen koulutustarjonta (intranet)

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa Yliopistopedagogiset opinnot henkilöstökoulutuksena Jyväskylän yliopiston opetusta antavalle henkilöstölle. Etusijalla opintoihin ovat professorin, yliopistonlehtorin ja yliopistonopettajan tehtävissä toimivat, joilla on työsuunnitelmassa merkittävästi opetustehtäviä ja joiden edellytetään suorittavan em. johtosäännössä mainitut 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot. Opiskelijat valitaan valintamenettelyn kautta.

Yliopistopedagogiset opinnot

Ope­tus­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen koulutustarjonta (intranet)

 

 

Kielikeskus

Kielikeskus toteuttaa Teaching Academic Content through English (TACE) -valmennuksen henkilöstökoulutuksena yliopiston englanninkielellä opetusta antavalle henkilöstölle. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityispiirteistä sekä lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä. Henkilöstökoulutuksena järjestettävä koulutus on mahdollinen yliopistoon työsuhteessa oleville opetustehtävissä toimiville tohtoriopiskelijoille. Opiskelijat valitaan valintamenettelyn kautta.

TACE programme

Kieli- ja viestintäkoulutus henkilöstökoulutuksena

 
 

Laadunhallinta

Yliopiston laatupäällikkö koordinoi järjestettäviä laadunhallinnan koulutuksia. Koulutuksissa on kyse laatuvastaavien perehdyttämisestä tehtäviinsa, laadunhallinnan kulloinkin ajankohtaisista asioista ja laajemmin korkeakoulujen laadunhallinnasta Suomessa ja maailmalla. Koulutuksia tarjotaan koko yliopistoyhteisölle ja kohderyhmittäin.

Laa­dun­hal­lin­ta-, laa­du­nar­vioin­ti- ja ke­hit­tä­mis­osaami­sen koulutustarjonta

Laadunhallinnan käsikirja

Laadunhallinnan tietolähteet ja materiaalit