22.08.2018

Rakennerahastoista tutkimus- ja kehitysrahoitusta

Syksyllä 2018 rakennerahastoissa avautuu useita alueellisia sekä kansallisia hakuja , joista on mahdollista saada tutkimus- ja kehitysrahoitusta.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahastot tukevat Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista kehitys- ja tutkimustyötä.

EAKR-rahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla ja tuetaan mm.  innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä, uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä, työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joista kaksi suuntautuu EAKR-hankkeisiin: Pk-yritysten kilpailukyky sekä Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Näillä toimintalinjoilla tuetaan mm. uuden liiketoiminnan luomista; yritysten kasvun ja kansinvälisyyden edistämistä; Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi, rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneiden henkilöiden työllistymistä, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä, koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä.

Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista kolme kohdistuu ESR-rahoitukseen: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Näillä toimintalinjoilla tuetaan mm. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamista ja työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamista.

Rahoitushaut syksyllä 2018

Syksyllä 2018 avautuu useita alueellisia sekä kansallisia hakuja, joista löytyy ajankohtaista tietoa osoitteesta www.rakennerahastot.fi

Tuettava toiminta määritellään ko. ohjelman sekä kulloinkin avoinna olevan haun teeman mukaisesti. Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät tai useampien toimijoiden muodostama kollaboraatio. Tukiprosentit vaihtelevat tukimuodoittain, mutta ovat tyypillisesti 70-80%. Rahoitettavien hankkeiden koko vaihtelee haun ja hakualueen mukaan, mutta hankkeiden budjetit voivat olla useita satoja tuhansia euroja. Lisätietoa hauista löytyy rakennerahastojen sivuilta. www.rakennerahastot.fi.

Syksyn hauista pidetään info-tilaisuus perjantaina 31.8. klo 9-11 (Agora C 513.1). Info-tilaisuudessa käydään läpi mitä hakuja syksyllä avautuu, ja mitä edellytyksiä niiden hakemiseen vaaditaan syksyn hakuja sekä opastetaan mitä asioita hakemuksessa on huomioitava, millainen on hyvä hakemus ja minkälaisia ovat valintaperusteet eri rahoittajien näkökulmasta.

Torstaille 30.8. on mahdollisuus varata myös henkilökohtainen neuvonta-aika. Tiedustelut: Marko Aittola: marko.aittola@chydenius.fi, 040 726 7865