MATINE - Tutkimusmäärärahahaku vuodelle 2019

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) edistää ja rahoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa luodaan uutta tietoa, menetelmiä ja osaamista. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan. Sotilaallisen maanpuolustuksen ohella myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys on lisäarvo.

Vuonna 2019 MATINE käynnistää 5-10 kappaletta tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla pyritään uusiin avauksiin ja innovaatioihin sotilaallisen maanpuolustuksen alueella. Tutkimuskaudella 2019 MATINE varautuu rahoittamaan tutkimushankekokonaisuuden, joka on yhteisarvoltaan enintään 850 000 euroa ja avaa määrärahahaun, joka on auki 18.6.2018 klo 16:00 saakka.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

 

MATINEn tutkimusteemat 2019

Puolustuksen toimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva, kompleksinen ja monilta osin myös vaikeasti ennakoitava. Suomi varautuu sotilaallisten uhkien torjuntaan ylläpitämällä suorituskykyisiin asejärjestelmiin ja laajaan reserviin perustuvaa puolustusratkaisua. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois. Nopeasti kehittyvien kriisien varalta tarvitaan välittömästi käytössä olevia kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä.

Uudet ilmiöt ja teknologian kehittyminen muovaavat yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja sekä luovat uusia uhkia ja mahdollisuuksia myös sodankäynnille. Digitaalinen ja verkottunut toimintaympäristö luo uudenlaisen viitekehyksen niin järjestelmien kuin ihmisten toiminnalle ja johtamiselle. Sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta toimintaympäristön kehitystä tulisikin tarkastella ennakoiden esim. teknologiamurrosten ja niiden vaikutusten sekä uusien toimintamahdollisuuksien kautta. Toimintaympäristön muutokset ja erityisesti teknologian nopea kehittyminen edellyttävät jatkuvasti uudistuvaa tieto- ja osaamispohjaa. MATINE pyrkii rahoittamaan tulevaisuuden haasteiden kannalta merkityksellistä tieteellistä tutkimustoimintaa, jolla luodaan tietopohjaa ja ymmärrystä strategisen suunnittelun sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ja suorituskykyjen kehittämisen tueksi seuraavin painopistein:

  • Toimintaympäristön ilmiöt
  • Autonomisten järjestelmien mahdollisuudet ja vastatoimet
  • Spektrin hallinta ja häive
  • Kryptologia ja salausmenetelmät
  • Materiaali-, rakenne- ja tuotantoteknologiat
  • Synteettisen biologian sovellukset
Established Researcher, Post Doctoral Researcher
Ministries
Research project
Satu Huhtala
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.