Puolustusministeriön Matine-haku vuodelle 2020

Matine-tutkimusmäärärahat vuodelle 2020 -haun deadline on  17.6.2019.

MATINEn ensisijainen tehtävä on sotilaallista maanpuolustusta tukeva tutkimus, joka käsittää tuen kaikille puolustusvoimien lakisääteisille tehtäville. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan.

Laajempi myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys luetaan eduksi. Turvallisuustutkimuksen viitekehyksen kautta tutkimuksella pyritään edistämään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta sekä viranomaisten yhteistyötä sisältäen kaikki yhteiskunnan turvallisuustrategian (YTS) kattamat alueet. Toisen asiakkuusryhmän muodostavat ne siten ne yhteiskunnan turvalliisuustoimijat, jotka tekevät yhteistyötä puolustushallinnon kanssa kokonaisturvallisuuden alueella.

Kompleksista toimintaympäristöä voidaan ymmärtää ja ennakoida laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä monitieteellisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksella on tärkeä merkitys varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnittelussa. MATINEn edistämä tutkimus on joko suoraan viranomaisia tai muita toimijoita sekä näiden yhteistyötä tukevaa, tai välillisesti myöhemmin tutkimuksen pohjalta syntyneiden tuotteiden ja palvelujen kautta sotilaallista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta edistävää.

MATINEn tutkimusteemat 2020

Puolustuksen toimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva, kompleksinen ja monilta osin myös vaikeasti ennakoitava. Turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaammaksi. Voimapolitiikka on palannut ja sotilaallisen voimankäytön käyttökynnys on madaltunut. Voimapolitiikka ja vastakkainasettelu ovat johtaneet tilanteeseen, jossa jännitteet ovat kasvaneet Suomenkin lähialueilla. Samalla teknologiamurros ja puolustukselle uudemmat toimintaulottuvuudet, kuten kyber ja avaruus, vaikuttavat puolustuksen kaikille osa-aluille. Tämä aiheuttaa kasvavia vaatimuksia joukoille, yksittäisen sotilaan osaamiselle ja toimintakyvylle, johtamiselle, puolustuksen järjestelmille ja materiaaliselle valmiudelle sekä logistiikalle.

Teknologia luo sekä uudentyyppisiä mahdollisuuksia että haasteita sodankäynnille. Autonomisia piirteitä omaavien järjestelmien kehittyminen sekä ihmisen ja koneen yhteistoiminta digitaalisessa ja verkottuneessa toimintaympäristössä haastavat ihmisen kognition, toiminnan ja johtamisen kaikilla tasoilla. Sensori- ja datafuusion sekä tekoälyn mahdollistamana toimintaympäristötietoisuus ja kyky havaita muutoksia paranee, mutta toisaalta tiedustelun menetelmien kehitys haastaa esimerkiksi perinteiset tavat suojautua. Sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta toimintaympäristön kehitystä tulisikin tarkastella ennakoiden muun muassa huomioiden nousevien teknologioiden disruptiiviset muutokset sodankuvaan ja puolustusjärjestelmän suorituskykyihin.

Toimintaympäristön muutokset ja erityisesti teknologian nopea kehittyminen edellyttävät jatkuvasti uudistuvaa tieto- ja osaamispohjaa. MATINE pyrkii rahoittamaan tulevaisuuden haasteiden kannalta merkityksellistä tieteellistä tutkimustoimintaa, jolla luodaan tietopohjaa ja ymmärrystä strategisen suunnittelun sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ja suorituskykyjen kehittämisen tueksi seuraavin painopistein:

  • Toimintaympäristötietoisuus: uudet sensoriteknologiat, datafuusio ja analyysi
  • Autonomisia piirteitä omaavat järjestelmät
  • Herätteen hallinta ja häive
  • Salausmenetelmät
  • Materiaali-, rakenne- ja tuotantoteknologiat
  • Uudentyyppiset biologiset uhkakuvat ja niiden varautuminen

Lisäksi on mahdollista esittää puolustustutkimusta perustellusti tukevia tieteellisiä avauksia ja toteutettavuustutkimuksia muihin kuin edellä mainittuihin painopistealueisiin.

 

Established Researcher, Post Doctoral Researcher
Ministries
Research project
Research funding advisor Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi , 0400-248085
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.