Henkilöstö

Johtaja Jouni Välijärvi, dekaani Marja-Leena Laakso ja johtaja Jukka Lerkkanen iloitsivat Ruusupuisto-rakennuksen uusista tiloista.

Henkilöstömäärä ennallaan, palkkakustannukset laskivat


HenkilöstöHenkilöstömäärä pysyi ennallaan. Yliopiston 2 581 työntekijästä 764 oli opetushenkilöstöä, 909 tutkimushenkilöstöä ja 908 muuta henkilöstöä. Opetushenkilöstön ja muun henkilöstön määrä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna, tutkimushenkilöstön määrä väheni. Vakinaisen henkilöstön osuus suhteessa määräaikaisiin on jatkanut kasvuaan.

Yliopiston palkkauskustannukset laskivat 2,1 %, mikä johtui henkilötyövuosien vähenemisestä 2,9 %:lla. Yliopisto pyrkii maltillisella palkkapolitiikalla tukemaan talouden vakautta.

Vuoden 2015 aikana palkattiin 10 vakituista professoria. Hakumenettelyä käytettiin kolmen tehtävän kohdalla ja kutsumismenettelyllä täytettiin seitsemän professorin tehtävää. Yksi kutsuttu professori oli nainen, kuusi miestä.

Henkilöstömäärältään suurin tiedekunta oli edelleen matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (553), seuraavina olivat humanistinen tiedekunta (315) ja kasvatustieteiden tiedekunta (311).

Yliopiston henkilöstöstä oli vakituisia 54 %. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Myös naisten suhteellinen osuus henkilöstön lukumäärästä pysyi edellisen vuoden tasolla 55 %:ssa. Yliopiston palveluksessa olevien keski-ikä oli 43,3 vuotta, miesten keski-ikä oli 42,8 vuotta ja naisten 43,7 vuotta. Yliopiston henkilöstöstä lähes 10 % on 60 vuotta täyttäneitä.

Kansainvälisen henkilökunnan henkilötyövuodet ja lukumäärä vähenivät useamman kasvuvuoden jälkeen hieman. Ulkomaisista työntekijöistä 36 % on naisia ja 64 % miehiä. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli 84,5 % ja vakituisessa työsuhteessa 15,5 %.

Yliopistossa työskenteli 50:n eri maan kansalaisia. Eniten ulkomaisia työntekijöitä oli Kiinasta, Saksasta, Intiasta, Iso-Britanniasta, Venäjältä ja USA:sta. Ulkomaalaisten osuus päätoimisesta henkilöstöstä pysyi melkein samana 9,3 %:ssa, henkilötyövuodet laskivat hieman. Koko vuoden 2015 aikana ulkomaisten työntekijöiden lukumäärä oli 264.

Yliopisto on edistänyt työurien pidentämistä tukemalla henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Vaikka keskimääräinen eläköitymisikä, 64,7 vuotta, on jonkin verran varhentunut, yliopistosta siirrytään eläkkeelle silti kaksi vuotta myöhemmin kuin maassa keskimäärin.