22.12.2017

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n säännöt

(hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa  30.1.2017)

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä JYKYS. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää yliopiston toimintaa sekä vaalia ja kehittää Jyväskylän seminaarin, kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston perinteitä. Yhdistys toimii Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan alumniyhdistyksenä ja ylläpitää tässä tarkoituksessa yhteyttä yliopiston tiedemuseoon sekä yliopistossa opiskelleisiin ja siellä työskennelleisiin.

Yhdistys kerää yliopiston tiedemuseolle materiaalia alumnien ja henkilökunnan opiskelu- ja työskentelyajoilta.

Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja vastaanottaa lahjoituksia tarkoituksensa tukemiseksi. Lisäksi pyritään edistämään jälkisäädösten ja lahjoitusten saamista Jyväskylän yliopistolle käytettäväksi lahjoittajan haluamalla tavalla yliopiston perinteiden vaalimiseen sekä opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

3§ YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa opiskellut sekä näiden oppilaitosten henkilökuntaan kuulunut henkilö. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen johtokunta voi erityisestä syystä kutsua yhdistyksen jäseneksi sellaisiakin ansioituneita henkilöitä, jotka eivät ole opiskelleet, opettaneet tai työskennelleet Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa tai Jyväskylän yliopistossa.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä toimikautena, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

4§ JÄSENMAKSU

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksun kantamisesta.

5§ YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuosikokouksen yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta voi valita keskuudestaan asioiden hoitoa varten työvaliokunnan ja asettaa tarpeen tullen muitakin valiokuntia.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Johtokunnan toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhdistyksen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

6§ YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat sihteeri ja rahastonhoitaja. Tarvittaessa johtokunta voi ottaa muitakin toimihenkilöitä.

Toimihenkilöt valitsee johtokunta. Toimihenkilöiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

7§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimii vuosikokous, joka kokoontuu viimeistään maaliskuussa.

Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsun tulee olla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteessa ja yhdistyksen internetsivulla.

Vuosikokouksessa on kullakin paikalla olevalla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2) Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus.
4) Esitetään tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta ja vahvistetaan tilinpäätös.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
6) Päätetään puheenjohtajan, muiden jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.
7) Vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio ja jäsenmaksu.
8) Päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta.
9) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. Johtokunnan puheenjohtaja  toimii saamalla myös yhdistyksen puheenjohtajana.
10) Valitaan johtokunnan 7–9 muuta jäsentä.
11) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa tai kokouksen hyväksytyssä esityslistassa mainitut asiat.

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Johtokunta voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin.

9§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10§ TOIMINNANTARKASTUS

Johtokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.

12§ ERITYINEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

13§ OMAISUUDEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on luovutettava Jyväskylän yliopistolle tai jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaan kuin yhdistys purkamispäätöksen yhteydessä määrää.

14§ ARKISTOAINEISTON LUOVUTTAMINEN YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA Yhdistyksen purkautuessa sen arkistoaineisto on luovutettava Jyväskylän maakunta-arkistolle.

15§ YHDISTYSLAKI

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Nämä säännöt on muutettu yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 27.8.2015 ja hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksissa  8.10.2015  ja  10.10.2016. Sääntömuutos on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.1.2017.

SIIRTYMÄSÄÄDÖS

Sääntömuutoksen tultua vahvistetuksi seuraavaa vuosikokousta lykätään pidettäväksi viimeistään tulevan vuoden maaliskuussa. Siirtymävaiheen tilikausi kestää yhden vuoden ja neljä kuukautta.

Jyväskylän yliopiston alumnit  JYKYS ry,  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto