29.03.2018

Avainluvut

Avainlukuja Jyväskylän yliopistosta vuoden 2017 lukuina

 Avainlukuja Jyväskylän yliopistosta

Da­taa Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­ta -si­vus­to:  (opis­ke­li­jat, tut­kin­not, hen­ki­lös­tö, ra­hoi­tus)

- 6  tie­de­kun­taa, 4 eril­lis­lai­tos­ta (2017)

- 14 500 opis­ke­li­jaa, jois­ta noin 1 000 ul­ko­maa­lais­ta ja yli 100 kan­sal­li­suut­ta (ti­las­tot)

- 2500 työn­te­ki­jää, jois­ta 800 tut­ki­jaa ja 700 opet­ta­jaa

- 204 M€ ra­hoi­tus

- 3 300 jul­kai­sua, jois­ta avoi­mia 1 800 (2017)

- 4 Suo­men Aka­te­mian ni­meä­mää huip­pu­tut­ki­musyk­sik­köä (2018)

- 3  aka­te­mia­pro­fes­so­ria (2018)

-  Or­ga­ni­saa­tio 2017

Organisaatio JYU.png