22.05.2018

Opetus, tutkimus ja ura Jyväskylän yliopistossa -kysely

Jyväskylän yliopiston strateginen kehittäminen, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

 

Yliopistolaki (558/2009 87§) velvoittaa yliopiston arvioimaan toimintaansa. Kysely Opetus, tutkimus ja ura Jyväskylän yliopistossa järjestetään kolmen vuoden välein osana toiminnan arviointiin tarvittavan tiedon hankkimista.

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeuden­mukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Kyselyn yhteydessä mikään yksittäinen kerätty tieto ei ole sellaisenaan henkilötieto. Ikää, yksikköä, asemaa ja äidinkieltä koskevat tiedot on kuitenkin kysytty tarkkuudella, joka käytännössä tietoja yhdistämällä johtaisi joidenkin yksittäisten vastaajien yksilöitymiseen.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoihisi on pääsy niillä Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikön työntekijöillä, joiden työtehtäviin kuuluu kerätyn kyselyaineiston valmistelu varsinaista analyysia varten.

Muilla kuin yllä mainituilla on pääsy kyselyaineistoon vasta sen jälkeen, kun se ei enää sisällä henkilötietoja.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietoja käsitellään vain siihen asti, että yksilöitymisen aiheuttavat vastaukset on saatu aggregoimalla karkeistetuksi niin, että yksilöitymistä ei enää tapahdu. Varsinainen analyysi ja arkistointi tapahtuvat ilman henkilöiviä tunnistetietoja.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Strategisen kehittämisen yksikkö vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Tapio Ruokolainen, tapio.j.ruokolainen(at)jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle pp.kk.vvvv alkaen.