Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan potilasrekisterin tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka toimii psykologian laitoksella ja tuottaa terapiapalveluita yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. Tullessasi asiakkaaksi Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalle henkilötietojasi tallennetaan potilasrekisteriin, jonka tarkoituksena on potilassuhteen hoito. Tietojasi käytetään hoidon ja hoitoon liittyvän tutkimuksen järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Lisäksi tietoja voidaan käyttää hoidosta vastaavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan, hoidon ja tutkimusten laskutukseen sekä toiminnan tilastointiin ja seurantaan. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Käsittelyn oikeudelliset perusteet:

EU:n tietosuoja asetuksen (EU 2016/679) 6 art. 1. c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

EU:n tietosuoja asetuksen (EU 2016/679) 6 art. 1. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Potilasrekisteriin kerättäviä tietoja ovat nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, äidinkieli, perhesuhteet, käyntipäivämäärät, hoidon - ja tutkimusten yhteydessä muodostuneet tiedot, mahdolliset kuvatallenteet hoitotilanteista sekä annetut luvat ja suostumukset. Tiedot tulevat potilaalta itseltään tai ne muodostuvat hoidon ja tutkimusten yhteydessä.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilötietoja käsittelevät Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan työntekijät ja hoitoihin osallistuvat opiskelijat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Opiskelijoiden kanssa tehdään erillinen vaitiolositoumus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työ- tai opiskelusuhteen päätyttyä. Laskutustietoja käsittelee lisäksi yliopiston palvelukeskuksen taloussihteeri.  

Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, ml. yliopistolla tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, vain potilaan antamalla kirjallisella suostumuksella tai, jos asiasta on nimenomaisesti laissa säädetty. Kun tietojen luovutus edellyttää potilaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Potilasasiakirjoja säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009).

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan potilasrekisteri sisältää sekä manuaalisia tallenteita (paperiset sairauskertomukset, potilaan antamat luvat ja suostumukset sekä muu mahdollinen hoidon yhteydessä kerätty materiaali) että ääni- ja kuvatallenteita. Manuaalinen aineisto arkistoidaan potilaskohtaisiin kansioihin, joita säilytetään psykologian laitoksella kulunvalvonnalla varustetuissa lukituissa arkistotiloissa ja -kaapeissa. Kuva- ja ääni tallenteet arkistoidaan vastaavalla tavalla potilaskohtaisesti eroteltuna ulkoisilla kovalevyillä tai dvd-levyillä, joita myös säilytetään em. asianmukaisissa lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen psykologian laitoksen Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka toimii vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan johtaja professori Juha Holma, p. 040 805 3488

Yliopistonopettaja Katja Hartikainen, p. 040 805 4677

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 21.09.2018 alkaen.