18.03.2019

Rekisteröidyn oikeudet

Tällä sivulla kerromme Sinulle henkilötietojen käsittelyä koskevista oikeuksistasi sekä niiden käyttämisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Rekisteröidyllä tarkoitetaan luonnolista henkilöä (ihmistä), jonka henkilötietoja käsittellään.

Sinulla on oikeus tietää käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei. Lisäksi sinulla on oikeus saada käsittelyä koskevat tiedot (tällaista tiedotetta kutsutaan eri organisaatiossa eri nimillä kuten tietosuojailmoitus tai seloste). Läpinäkyvyys on erityisen tärkeää henkilötietojen käsittelyssä.

Taulukossa on kooste tiedoista, jotka sinun on oikeus saada, kun henkilötietojasi käsitellään. 

Mitkä tiedot tulee toimittaa?

Tiedot on saatu suoraan rekisteröidyltä

Tiedot on saatu muuta kautta

Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän sekä tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperusta

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen mahdolliset oikeutetut edut

Henkilötietoryhmät

 

Henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle koskevat tiedot sekä tieto suojatoimenpiteistä

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit, joilla säilytysaika määritetään

Tieto rekisteröidyn oikeuksista

Jos käsittely perustuu suostumukseen, tieto siitä, kuinka suostumuksen voi peruuttaa

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (25.5.2018 alkaen)

Mistä henkilötiedot on saatu, ja onko ne saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, onko toimittaminen pakollista ja mitä seuraa siitä, jos tietoja ei toimita.

 

Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon (tai profilointiin), käsittelyn logiikka, käsittelyn merkittävyys ja seuraukset rekisteröidylle

Milloin tiedot tulee toimittaa?

Tietojen hankkimishetkellä.

Kohtuullisen ajan sisällä tietojen hankkimisesta (viimeistään kuukauden sisällä)

 

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada

 • Vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi
 • Pääsy henkilötietoihisi
 • Muuta lisätietoa – tämä vastaa laajalti tietosuojailmoitukseen sisällytettäviä tietoja

Tietosuoja-asetuksessa selvennetään, että pääsyoikeuden tarkoituksena on mahdollistaa se, että olet tietoinen henkilötietojesi käsittelystä ja voit varmistua sen lainmukaisuudesta.

Sinulle on toimitettava henkilötietojesi käsittelyä koskevat tiedot ilman viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastausaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella silloin, kun pyyntösi on monimutkainen. Tällaisessa tapauksessa sinua informoidaan pyynnön vastaanottamisesta sekä kerrotaan ne syyt, joiden vuoksi vastausajan pidentäminen on tarpeen.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, taikka pyydät samoja asioita toistuvasti, on mahdollista että pyyntösi evätään. Jos pyyntö evätään, sinulle kerrotaan viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen. Sinua muistutetaan myös mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. Jos pyyntö esitetään sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos toisin pyydät.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaistua. Jos tällaisia henkilötietoja on luovutettu kolmansille osapuolille, heitä informoidaan oikaisusta, jos mahdollista.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeus tietojen poistamiseen tunnetaan myös ”oikeutena tulla unohdetuksi”. Yleisenä periaatteena on se, että sinulla on mahdollisuus pyytää henkilötietojensa poistamista silloin, kun pakottavaa syytä niiden jatkokäsittelylle ei ole.

Oikeus tietojen poistamiseen ei tarjoa täydellistä ”oikeutta tulla unohdetuksi”. Sinulla on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi ja estää käsittely tietyissä olosuhteissa:

 • Kun henkilötietojasi ei enää tarvita suhteessa siihen tarkoitukseen jota varten ne alun perin kerättiin/käsiteltiin
 • Kun perut suostumuksesi
 • Kun vastustat käsittelyä
 • Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti (eli tietosuoja-asetusta on rikottu)

On joitain tiettyjä tilanteita, joissa oikeus tietojen poistamiseen ei päde, ja pyyntösi voidaan evätä. Tietojen poisto ei ole tarpeen, jos käsittely suoritetaan seuraavista syistä:

 • Sanan- ja tiedonvapauden harjoittamiseksi
 • Laillisen velvoitteen noudattamiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai viranomaisen tehtävän hoitamiseksi
 • Yleisen edun mukaisia kansanterveydellisiä tarkoituksia varten
 • Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten
 • Oikeudellisien vaatimuksien tekemistä tai niiltä puolustautumista varten

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötietoja, muttei jatkaa niiden käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyä tulee rajoittaa seuraavissa tilanteissa:

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • Vastustat henkilötietojensa käsittelyä (sen ollessa tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai oikeutettujen etujen toteuttamiseksi), ja tarkastellaan sitä, asettuvatko organisaation oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteiden edelle
 • Kun käsittely on lainvastaista ja vastustat tietojen poistamista ja pyydät sen sijaan käsittelyn rajoittamista
 • Kun henkilötietoja ei enää tarvita, mutta pyydät tietoja oikeusvaatimusta varten

Jos kyseisiä henkilötietoja on luovutettu kolmansille osapuolille, tulee näitä informoida henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta, ellei sen tekeminen vaadi mahdottomia tai kohtuuttomia toimenpiteitä.

Sinua tulee informoida, kun käsittelyn rajoittaminen päätetään kumota.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen antaa sinulle mahdollisuuden saada haltuusi henkilötiedot ja käyttää niitä uudelleen omiin tarkoituksiinsa eri palveluissa.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen voidaan soveltaa, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon.

Sinulle tulee toimittaa itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Vastustamisoikeus

 Vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa:

 • Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä tai käsittelyä, joka suoritetaan yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai viranomaisen tehtävän hoitamiseksi (mukaan lukien profilointi)
 • Suoramarkkinointia (ml. profilointi)
 • Käsittelyä, joka suoritetaan tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Tästä oikeudesta on mahdollisa poiketa tietosuojalain perusteella tieteellisessä tutkimuksessa ja arkistoinnissa tietyin edellytyksin.

Käsittely suoritetaan lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi tai organisaation oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Rekisteröidyn vastustaessa käsittelyä tulee perustana olla ”henkilökohtainen erityinen tilanne” (artikla 21). Henkilötietojen käsittely tulee keskeyttää, ellei rekisterinpitäjä pysty osoittamaan, että

 • Käsittelyn suorittamiselle on pakottava laissa säädetty perusta, joka asettuu yksilön etujen, oikeuksien ja vapauksien edelle tai
 • Käsittely suoritetaan oikeusvaatimuksen aloittamiseksi, tekemiseksi tai sellaiselta puolustautumiseksi

Rekisteröityä tulee informoida vastustamisoikeudesta yhteydenpidon alkuhetkellä sekä tietosuojailmoituksessa. Se tulee tuoda rekisteröidyn tietoon yksiselitteisesti ja esittää selkeästi ja erillään muista tiedoista.

Käsittely suoritetaan suoramarkkinointia varten

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten tulee lopettaa heti kun tieto vastustamisesta vastaanotetaan. Vapauttamisperusteita tästä kieltäytymiseksi ei ole. Suoramarkkinointia varten tapahtuvan käsittelyn vastustaminen tulee käsitellä missä tahansa vaiheessa sekä maksutta.

Rekisteröityä tulee informoida vastustamisoikeudesta yhteydenpidon alkuhetkellä sekä tietosuojailmoituksessa. Se tulee tuoda rekisteröidyn tietoon yksiselitteisesti ja esittää selkeästi ja erillään muista tiedoista.

Automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja profilointiin liittyvät oikeudet

Tietosuoja-asetus tarjoaa sinulle keinoja suojautua siltä riskiltä, että mahdollisesti haitallinen päätös tehdään ilman ihmisen väliintuloa.

Mitä muuta tietosuoja-asetuksessa säädetään profiloinnista?

Tietosuoja-asetus määrittelee profiloinniksi minkä tahansa henkilötietojen automatisoidun käsittelyn, jonka tarkoituksena on arvioida yksilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan tämän

 • työsuoritusta
 • taloudellista tilannetta
 • terveyttä
 • henkilökohtaisia mieltymyksiä
 • luotettavuutta
 • käyttäytymistä
 • sijaintia tai
 • liikkeitä

Kun henkilötietoja käsitellään profilointia varten, rekisterinpitäjän/henkilötietojen käsittelijän tulee varmistaa, että kohtuulliset suojakeinot ovat käytössä. Tällöin tulee:

 • varmistaa, että käsittely on asianmukaista ja läpinäkyvää tarjoamalla merkityksellistä tietoa käsittelylogiikasta, kuten myös sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista rekisteröidylle
 • suorittaa asianmukaiset matemaattiset tai tilastolliset toimenpiteet profilointia varten
 • toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla mahdollistetaan epätarkkuuksien korjaaminen ja virheiden riskin minimointi
 • suojata henkilötiedot tavalla, joka on oikeasuhteinen rekisteröidyn etuihin ja oikeuksiin kohdistuviin riskeihin nähden, ja jolla ehkäistään syrjiviä vaikutuksia

Oikeuksia koskevan pyynnön tekeminen

Voit halutessasi käyttää oheista lomaketta pyynnön tekemiseen. Pyyntö toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Katso tarkemmat tiedot lomakkeesta:

 • Rekisteröidyn oikeuksien lomake (docx)