Saitko tarpeeksi tietoa valintaprosessin etenemisestä? |

Did you receive enough information about the stages of the recruitment process?
Saitko tarpeeksi tietoa valintaprosessin etenemisestä? | Did you receive enough information about the stages of the recruitment process?