Takaisin etusivulle

 

 

Ruotsin kielen vanhojen muotojen ymmärryskielioppi

(Grammatik)

 

Näillä sivuilla tarjotaan suomenkieliselle käyttäjälle ruotsin kielen vanhoihin muotoihin

ja rakenteisiin perehdyttävä kielioppi ja kielihistoria

 

 

Yksityiskohtaisempi kielioppiosuuden sisällysluettelo

 

Johdanto: Johdatus ruotsin kielen historiaan

 

I     Muoto-oppi

        1. Verbit

        2. Substantiivit

        3. Adjektiivit

        4. Pronominit

 

II    Syntaksi (lauseoppi)

 

III   Ortografia

 

IV    Äänneoppi

 

"Det svenska skriftspråkets historia! Att försöka teckna den vore nog en lockande uppgift, men ingalunda lätt, allra minst i sådana föreläsningar som dessa...  Vi få nöja oss med att, i fråga om vårt skriftspråks äldre skeden, fästa oss vid några få drag,  som äro numera enkla och iögonenfallande, men hvilka ändå kunna gifva oss någon föreställning om den utvecklingsgång, vårt skriftspråk har följt."
 

Kielitieteilijä Gustaf Cederschiöldin (1849-1928) aikoinaan esittämä kannanotto voisi toimia näidenkin sivujen kantavana periaatteena.

 

"Ä-ljudet efter j: En djerf hjelte känner med sig sjelf, att han har ett modigt hjerta. Han går i sitt Fäderneslands tjenst, han är Folkens hjelp. Han afskakar de fjettrar, som fiender pålagt hans landsmän. När hjelten synes i fjerran, slå redan allas hjertan af fröjd."

Kirjailija Carl Jonas Love Almqvistin (1793-1866) laatiman oikeinkirjoitusoppaan esimerkkejä nykyisin noudattava abiturientti läpäisisi todennäköisesti vain vaivoin ylioppilaskirjoitusten ruotsin kokeen.

 

"Thet är ganska lijkt, ja thet kan och icke feela, at Tydzske Swenske, Danske, Norske, haffua foordomdags alle warit itt folk, och ther är tungomålet noogh bewijs til, ty at i förtijdhen haffua the alle hafft itt tungomåll, än thå at thet är nw så förwandlat sedhan folket bleff åttskildt, som altijdh hända pläghar, Och thetta kan ther aff noogh merkias, at jw äldre Tydzska och Swenska bööker man finna kan, jw meera dragha the öffuer eens i målet, thå man bäär them til hopa och giffuer acht vppå..."

Uskonpuhdistaja Olaus Petrin (1493-1552) varsin oikeansuuntaisia kielihistoriallisia havaintoja.

 

 

Takaisin etusivulle