Takaisin etusivulle

 

 

Ruotsin kielen vanhojen muotojen ymmärryskielioppi

(Grammatik)

 

yksityiskohtainen sisällysluettelo

(vielä osin keskeneräinen)

 

 

Johdanto:  Johdatus ruotsin kielen historiaan

 

I Muoto-oppi

    1. Verbit

1.1. Johdanto

         Konjugaatiot

         Vahvat ja heikot verbit

         Infiniittimuodot ja finiittimuodot

         Aikamuodot eli tempukset

         Verbin adjektiiviset muodot: partisiipit

         Tapaluokat eli modukset

         Pääluokat

  1.2. Verbien taivutus

      1.2.1. Konjugaatiot - taivutusluokat ja -tyypit

             Nykyruotsi

             Nuorempi uusruotsi

             Siirtymät heikkojen ja vahvojen verbien taivutuksessa

             Vanhempi uusruotsi

             Vahvojen verbien imperfektin ja partisiipin perfektin vokaalinvaihtelu

             Heikkojen verbien konjugaatioiden vaihto

             Nuorempi muinaisruotsi

             Vanhempi muinaisruotsi

             Konjugaatiot

             Säännöttömien verbien taivutuksia

             Apuverbien taivutuksia

       1.2.2. Persoonataivutus

              Nykyruotsi

              Nuorempi uusruotsi

              Monikon päätteiden muutokset

              Vanhempi uusruotsi

              Monikon päätteiden muutokset

              Nuorempi ja vanhempi muinaisruotsi

              Esimerkkejä persoonataivutuksesta eri tapaluokkien

                 preesensissä ja imperfektissä;

                 malliverbit vara, älska ja vika

       1.2.3. Aikamuodot ja niiden tunnusten kehitys

              Muinaisruotsi

              Preesens

              Futuuri

              Perfekti ja pluskvamperfekti

              Apuverbittömät liittoaikamuodot

       1.2.4. Tapaluokat

              Konjunktiivi

              Konjunktiivin preesens

              Nykyruotsi

              Vanhempi uusruotsi

              Muinaisruotsi

              Konjunktiivin imperfekti

              Imperatiivi

              Nykyruotsi

              Vanhempi uusruotsi ja nuorempi muinaisruotsi

       1.2.5. Partisiipit

              Preesenspartisiippi ja partisiipin perfekti

              Partisiippien muodostaminen

              Nykyruotsi

              Muinaisruotsi

              Partisiippien taivutus

              Muinaisruotsi

              Preesenspartisiipin taivutus

              Partisiipin perfektin taivutus

              vahva taivutus

              heikko taivutus

       1.2.6. Passiivi ja aktiivi

              s-passiivi

              s-passiivin muodostaminen

              vara- ja bliva-passiivit

              vara- ja bliva-passiivien muodostaminen

              passiivien merkityserot

       1.2.7. Infiniittimuodot

              Supiini

 

2. Substantiivit

2.1. Johdanto

        Substantiivien taivutus

        Deklinaatiot

    Nykyruotsi

        Taivutusluokat, sijamuodot ja päätteiden järjestys

        Erikoistapauksia

    Nuorempi uusruotsi

        Deklinaatiot

        Monikon määräisen muodon päätteet

        Nykykielestä poikkeavia taivutuksia

    Vanhempi uusruotsi

        Kirjakielen vakiintuminen ja kielellinen normi

        Nykykielestä poikkeavia 1700- ja 1600-luvun taivutuksia

        Taivutuksen yksinkertaistuminen puhekielessä

        Raamatun kielen taivutukset

        Monikon määräiset muodot

    Nuorempi ja vanhempi muinaisruotsi

        Sijataivutus ja suvut

        Substantiivien taivutusluokat

        Taivutusluokat monikon tunnuksen mukaan

        Määräämättömät muodot

        1. -AR

        2. -IR

        3. -ER

        4. -UR

        5. -0 (päätteetön)

        Esimerkkitaivutuksia

        1. fisker, sko, borgh

        2. vin, gęr

        3. bondi, bok

        4. gata

        5. ing, trę, ępl

        Taivutuksia, joihin lisätään -i

        1. bękk, ęg

        2. skęr

        Muutamia poikkeavia taivutuksia

        1. Vokaalinmukaus + monikon pääte: sun, fot

        2. Monikon pääte -un: ųgha

        3. Monikossa vain vokaalinmukaus: maer, gas

        4. Sukulaisuutta ilmaisevat sanat

        Yhteenveto:

        Yhteistä kaikkien substantiivien taivutuksessa

        Tyypillistä eri luokille

        Yksinkertaisin taivutus

2.2. Määräysmuodot

      Määräiset muodot

        Loppuartikkeli

      Uudemman ruotsin ja muinaisruotsin määräisten muotojen välisiä eroja

      Muinaisruotsi

        Esimerkkejä määräisistä muodoista

        Loppuartikkelin muodot

        hin-pronominin taivutus

        Etuartikkelit

        Määräinen etuartikkeli

        Taivutus

      Vanhempi muinaisruotsi   

        Määräisen artikkelin käyttö

      Vanhempi uusruotsi ja muinaisruotsi

      Riimuruotsi

        Epämääräinen artikkeli

        Taivutus

      Vanhempi uusruotsi

      Vanhempi muinaisruotsi

3. Adjektiivit

3.1. Johdanto

            Kongruenssi

            Adjektiivi lauseenjäsenenä

            Vahva ja heikko taivutus

        Nykyruotsi

            Taivutus

            Adjektiivin pääsanat

            Adjektiivi lauseenjäsenenä

            Adjektiiviadverbit

            Adjektiivin nykymuodot

            Vanhan sijataivutuksen jälkiä

        Nuorempi uusruotsi

        Vanhempi uusruotsi

            Maskuliinin er-pääte

            Akkusatiivin päätteet

            Adjektiiviattribuutti genetiivissä

            Monikon muotojen taivutus

        Nuorempi muinaisruotsi

            Muutosten aikaa

            Vahva taivutus: langer

            Synkope: kristin

            Heikko taivutus: langer

3.2. Adjektiivien vertailumuodot

           Muinaisruotsi

            Komparatiivimuotojen taivutus (heikko taivutus)

3.3. Adjektiiveista muodostetut adverbit

         Nykyruotsi

         Nuorempi uusruotsi

            Lisävokaali e (epenteettinen vokaali): nåd-e-ligen

         Vanhempi uusruotsi

            Adverbien päätteet: -a, -an, -e, -en

            -vis

           Muinaisruotsi

             Adverbien päätteet: -a, -ä (ę), -e, -an, -en, -0 (päätteetön), -er, -ir, -es

             Lyhyet adjektiivit ja lig-johdannaiset

             Adjektiiviadverbien vertailuasteet

            Riimuruotsi

 

4. Pronominit

4.1. Johdanto

            Pronominilajit

4.2. Persoonapronominit

            Suvut ja pronominit

            Vanhempi uusruotsi

            Monikon 2. persoonan pronomini

            Monikon 3. persoonan pronomini

            Verbiin liitetyt yksikön 3. persoonan objektimuodot

            Genetiivit dess, hans ja hennes

            hans, hennes, deras - sin

          Muinaisruotsi

            Persoonapronominien nominatiivin taivutus

            Possessiivipronominit ja 3. persoonan genetiivit

            Persoonapronominien datiivin taivutus

            Persoonapronominien akkusatiivin taivutus

            Possessiivipronominien min,in, sin sijataivutus

            var-pronominin sijataivutus

            iar-pronominin sijataivutus

           Riimuruotsi

            han, hon, ęn, es

            Duaali (kaksikko) ja sen persoonamuodot

            Persoonapronominien sijataivutus

4.3. Demonstratiivipronominit

           Muinaisruotsi

            ęn, ęnni

            ęnni-pronominin taivutus

            Muita demonstratiivipronomineja

           Riimuruotsi

            ęn-pronomini taivutus

            ęnni-pronominin taivutus

4.4. Relatiivipronominit

           Nykyruotsi

           Nuorempi uusruotsi

             Relatiivinen där (der)

           Vanhempi uusruotsi

             1600-luvun relatiivipronominit

             vilken-pronominin taivutus

           Nuorempi muinaisruotsi

             vilken

             then

             som

            Vanhempi muinaisruotsi

             ęr

             ęr

          Tiivistelmä

          Riimuruotsi

             Relatiivilauseiden synty

             sum

4.5. Eräiden tavallisten pronominien taivutuskaavoja

          Muinaisruotsi

            båda

            någon

            ingen

4.6. Eräiden pronominien hakusanamuodot Söderwallin sanakirjassa

4.7. Kirjallisuutta

 

                  

                    II Syntaksi (lauseoppi)

                                1. Johdanto

                                    Lause ja lauseenjäsenet

                                    Subjektittomat lauseet

                                    Lauseenvastikkeet

                                    Lauseen määritelmiä

                                    Sanajärjestys

                            2. Sijamuodot ja lauseenjäsenet

                                    Nominatiivi

                                    Akkusatiivi

                                    Datiivi

                                    Genetiivi

                            3. Prepositiot ja prepositiolausekkeet

                                    3.1.  Prepositiot ja sijamuodot

                                    3.2.  Prepositiot, partikkelit ja konjunktiot

                                    3.3.  Preposition paikka

                             4. Lausekkeet

                                    4.1.  Nominaalilausekkeet

                                            4.1.1. Genetiiviattribuutit ja sanajärjestys

                                                      Erikoistapaus

                                            4.1.2. Adjektiiviattribuutit ja sanajärjestys

                                            4.1.3. Pronominiattribuutit

                                                      Possessiivipronominit

                                                      Demonstratiivipronominit

                                   4.2. Verbilausekkeet

                                            4.2.1. Infinitiivi

                                                           Infinitiivi objektina

                                                           att-lauseet ja infinitiivirakenne

                                                           sighia

                                                           kalla

                                                           lata

                                                           Infinitiivi ja infinitiivin merkki

                                            4.2.2. Partisiippirakenteet

                                                           Preesenspartisiippi

                                                                Preesenspartisiippi predikatiivina

                                                                Suomen I partisiipin passiivia vastaava käyttö

                                                                skolande-partisiipit

                                                                Preesenspartisiipit adverbiaalina

                                                                Sivulauseenomaiset preesenspartisiipit

                                                                Preesenspartisiippi sivulauseen veroisena appositiona

                                                           Päälauseen kanssa rinnasteiset partisiippirakenteet

                                                           Partisiipin perfekti

                           5. Lausetyypit ja sanajärjestys

                                 5.1. Päälauseet

                                            1. kysymyslauseet

                                            2. käskylauseet

                                            3. kertomalauseet

                                5.2. Päälauseiden sanajärjestys

                                            Nykyruotsin päälauseen sanajärjestys

                                            Sanajärjestys vanhemmassa ruotsissa

                                            Epäsuora sanajärjestys (predikaatti lauseen alussa)

                                                    Suora tai epäsuora sanajärjestys, kun

                                                                      sivulause aloittaa virkkeen

                                                    Ehtolause, joka alkaa predikaatilla

                                                    Predikaatti kertomalauseen alussa

                                                    Muita epäsuoria sanajärjestyksiä

                                                                      päälauseessa

                                                    Muita poikkeamia nykyruotsin

                                                                      sanajärjestyksestä

                                5.3. Sivulauseet

                                            Sivulauseiden sanajärjestys nykyruotsissa

                                            1. Relatiivilauseet

                                                     Muinaisruotsin relatiivisanat

                                                     Determinatiivipronominin paikka

                                                     Relatiivisanan pois jättäminen

                                                     Predikaatti relatiivilauseen lopussa

                                                     Preposition paikka relatiivilauseessa

                                             2. Kysyvät sivulauseet

                                             3. Temporaalilauseet

                                             4. Kausaalilauseet

                                             5. Konsekutiivilauseet

                                             6. Finaalilauseet

                                             7. Konsessiivilauseet

                                             8. Ehtolauseet    

                                                      Ehtolauseet, joissa on kieltosana

                                                      Ehtolauseiden verbin muoto

                                              9. att-lauseet

                                                       att-lauseiden edellä olevat prepositiot

                                                                      ja korrelaatit

                                            ha-apuverbi sivulauseissa   

                                6. Kirjallisuutta          

                        III   Ortografia      

                                            1. Johdanto

                                            2. Kielellisen normin syntyyn

                                                 vaikuttavat tekijät

                                                        Kielensisäiset ja kielenulkoiset tekijät

                                                        Yleiskieli ja murteet

                                                        Keskiajan yleiskielen edellytykset

                                                        Kirjoitusympäristön merkitys

                                                        1500-luku ja Kustaa Vaasan Raamattu

                                                        1600-luvun asenteet kieleen

                                            3. Kielenhuollon edellytykset

                                                        1600-luvun kieliopintekijät

                                                        1700- ja 1800-luvut:

                                                            kielioppaiden vaikuttavuus;

                                                            koululaitoksen kehitys

                                                        Kielenhuollon periaatteet

                                                        Periaatteet käytännössä

                                                        Periaatteet käytännössä

                                            4. Äänteet ja kirjaimet

                                                                       grafeemi

                                                                       foneemi   

                                                                       digrafi

                                                                       ligatuuri

                                                        Muinaisruotsin ortografian vaihtelevuus

                                                                    Muinaisruotsin kirjaimet

                                                        Nykyruotsin ja muinaisruotsin ortografiasta

                                                            Nykyruotsi

                                                            Muinaisruotsi

                                                                Konsonanttien merkitseminen

                                                                                ž, th, dh

                                                                 dh painottomissa tavuissa

                                                                 Nykykielen sananloppuinen

                                                                 d muinaisruotsissa

                                                                                   q

                                                                                   Puolikonsonanttien (i:j; u:v)

                                                                                   merkitsemistavat

                                                                                   v-äänteen merkitseminen

                                                                            Pituuksien merkitseminen

                                                                            Koristekirjoitus

                                            5. Kirjallisuutta          

 

   

                        IV Äänneoppi

                                           

                                            1. Johdanto

                                                                    Ortografia ja ääntäminen

                                                         Äänteenmuutosten syyt

                                                         analogian vaikutus

                                                    2. Keskeistä terminologiaa

                                                                    Äänteiden ja tavujen jaottelu

                                                                Tavut

                                                                    avotavut ja umpitavut

                                                                    pitkät tavut ja lyhyet tavut

                                                                Äänteet

                                                                    etuvokaalit ja takavokaalit

                                                                    soinnilliset ja soinnittomat

                                                                             konsonantit

                                                                   Muutosprosesseja

                                                                Vokaaliharmonia

                                                                Vokaalitasapaino

                                                                Välivokaali

                                                                Välikonsonantti

                                                                Vokaalin tai konsonantin kato

                                                                        synkope

                                                                        apokope

                                                                Äänteenmukaus

                                                                Äänteenvaihtelu

                                                                Metateesi

                                                                Assimilaatio

                                                                        täydellinen ja

                                                                        osittainen assimilaatio

                                                                        progressiivinen ja

                                                                        regressiivinen assimilaatio

                                                                Muita ääntenmuutoksia

                                                    Vokaaliharmonia

                                                                Vanhempi muinaisruotsi

                                                    Vokaalitasapaino

                                                                Vanhempi muinaisruotsi

                                                                Nuorempi muinaisruotsi

                                                            Välivokaali

                                                                             Välikonsonantti

                                                                             Vokaalin tai konsonantin kato

                                                         Vokaalin kato

                                                                Vanhempi uusruotsi

                                                                Nuorempi muinaisruotsi

                                                                Vanhempi muinaisruotsi

                                                         Konsonantin kato

                                                                Nuorempi muinaisruotsi

                                                                Vanhempi muinaisruotsi

                                                                Riimuruotsi

                                                Äänteenmukaus

                                                         i:n aiheuttama

                                                         u:n aiheuttama

                                                Äänteenvaihtelu

                                                Assimilaatio

                                                              Uusruotsi

                                                              Nuorempi muinaisruotsi

                                                              Vanhempi muinaisruotsi

                                                              Riimuruotsi

                                                      Muita vokaalin- ja konsonantinmuutoksia

                                                       Vokaalinmuutoksia

                                                              Nuorempi muinaisruotsi

                                                              Vanhempi muinaisruotsi

                                                       Konsonantinmuutoksia

                                                              Uusruotsi

                                                              Nuorempi muinaisruotsi

                                                              Vanhempi muinaisruotsi   

                                    3. Kirjallisuutta

                               

Takaisin etusivulle

Bibliografia- ja linkkisivulle

Ylös