Tillbaka till framsidan

 

 

Från Runeberg till runor

 

Webbresurs i det svenska språkets gamla former

 

 

Välkommen till en resa mot det svenska språkets tidigare århundraden!

 

Eftersom svenska också har använts i områden som idag inte längre hör till det svenska kungariket, är förmågan att förstå t.ex. nysvenska eller fornsvenska viktig för många som sysselsätter sig med Östersjöländernas äldre historia språk- och litteraturhistorien inberäknade.

 

Syftet med dessa sidor är att understöda den nutida språkbrukarens inlärning av det svenska språkets äldre former, erbjuda möjligheter att förbättra förståelsen av texter som skrivna med arkaiskt språk samt underlätta tydningen av texter som är otryckta och skrivna med handstilar som inte längre är i bruk. Från Runeberg till runor är en webbresurs riktad till alla intresserade såsom studerande, lärare samt språk-, historie- och släktforskare.

 

Webbresursen består av tre huvuddelar:

·        grammatik (inklusive språkhistoria)

·        textförståelseövningar

·        transkribering av texter skrivna med gamla handstilar 

 

Därtill drar användaren kanske nytta av en sökbar ordlista samt en omfattande mängd av länkar till andra nyttiga resurser på Internet såsom elektroniska ordböcker.

 

Att vi har namngett webbresursen till Från Runeberg till runor och inte tvärtom beror på att vi hoppas att den ”bakåtvända” inlärningsmetoden, där språkinläraren först får ta itu med relativt bekanta språkformer och sedan stegvis närmar sig svenskans mer arkaiska former, fungerar bättre än en metod, där språkinläraren, vars förhandskunskaper oftast torde avgränsa sig till skolundervisningens relativt snäva innehåll, omedelbart måste konfronteras med många hundra år gamla texter.

 

Webbresursen lämpar sig bra för självinlärning. Grammatik-, textförståelse- och transkriberingsövningarna är automatiserade, vilket betyder att användaren kan själv bestämma inlärningstakten. Han eller hon får också i lugn och ro bekanta sig med den tillgängliga bakgrundsinformationen.

 

Webbresursen fungerar samtidigt som elektroniskt läromaterial för vår kommande språk- och texthistoriska kurs som också heter Från Runeberg till runor.

 

Webbresursen är gratis för alla som vill utnyttja den i icke-kommersiellt syfte – detta gäller också lärare som i sin egen undervisning vill använda materialet på dessa sidor. Ju fler användare, desto bättre uppfyller webbresursen sitt syfte.

 

För tillfället är webbresursen halvfärdig och informationen föreligger för det mesta på finska – svenskan var ju det dominerande skriftspråket i Finland under 1400–1800-talen. Den finska versionen borde kompletteras före årsskiftet 2004/2005. Därefter har vi till syfte att översätta och bearbeta innehållet till svenska; som samarbetspartner har vi i denna process lektor Ida Zelic vid Humboldt-universitetets Nordeuropainstitut i Berlin.

 

Den svenskspråkiga versionen är alltså fortfarande under byggnad och innehåller ännu inte särskilt mycket material, men också den som inte behärskar finska kan redan nu öva sina färdigheter i gamla handstilar på den paleografiska avdelningen – texterna föreligger ju på svenska, så det gäller bara att försöka transkribera dem! Även de texter som behandlas i samband med textförståelseövningarna är naturligtvis skrivna på svenska, men övningsspråket är för tillfället bara finska.

 

Om du som nu bläddrar i våra sidor tycker att det tekniska förverkligandet inte alltid är det bästa möjliga och att sidorna inte innehåller särskilt mycket, kom ihåg att sidorna ännu inte är helt färdiga och att vi är bara tre humanister som varit tvungna att göra bekantskap med html-språket och andra tidigare okända tekniska finesser på grund av vårt försök att bevara kännedomen om hur svenska talades och skrevs under tidigare århundraden. Helt ensamma har vi lyckligtvis inte varit, utan det finns en hel del människor och institutioner som vi står i tacksamhetsskuld till.

 

Vi hoppas att du som besökt dessa sidor har haft nytta av ditt besök. Välkommen åter!

 

Den 23 mars 2006

 

Jari Eilola                 Marko Lamberg       Seija Tiisala

Institutionen för historia och etnologi       Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur

Jyväskylä universitet, Finland                  Helsingfors universitet, Finland

                                                         

P.S. Läs också vår artikel om webbresursen och -kursen i tidskriften Mirators virtualtemanummer!

 

Tillbaka till framsidan