Muihin harjoituksiin

Ote Anders Fryxellin historiateoksesta vuodelta 1860

Andra Kapitlet


Om Gustaf Wasas ungdom


Uti Orkesta socken i Uppland liggeren (SIC) gammal borg benämnd Lindholmen, nu blott en stenhop; då ett stolt herresäte. Sjelfva slottet var fast muradt af tegel och råsten samt beläget mellan tvänne sjöar på en kulle, den högsta uti nejden, så att man från fönstren kunde åt alla sidor skåda vidt omkring öfver berg, skogar och sjöar. Här föddes den 12 Maj 1490 Gustaf Wasa, son af ofvannämnde herr Erik Johansson och dess maka, fru Cecilia. De närvarande fruarna intygade, att han hade öfver hjessan en så kallad segerhufva, och på bröstet ett rödt kors, och ansågs detta såsom ett förebud till hans kommande segrar och stora ära.

Vid sex års ålder sändes han från sina föräldrar till Sten Sture den äldres hof, att der uppfostras Den gamla allvarsamma herr Sten bortskämde ej heller gossen med veklighet och sjelfsvåld. Enkel och tarflig blef hans spis, sådant äfven hans lefnadssätt. Hans förnämsta nöje var att, med sina kamrater jaga och springa omkring uti skogar och bergsklyftor, hvadan han fick en stark och frisk kropp samt en glad och oförskräckt själ, och alla älskade och hyllade den raska och lifliga gossen. Konung Johan var en gång 1499 på besök hos gamle herr Sten och såg der den nioåriga gossen löpa kring i salen. Han kallade honom till sig och betraktade hans sköna och lifliga ansigte, klappade honom slutligen på hufvudet och sade: nog blifver du en man uti dina dagar, derest du får lefva. Sedermera, besinnande gossens utmärkta anlag och höga slägt, fruktade han i honom ett stort framtida hinder för Sverges kufvande under Danmark. Han begärde derföre af herr Sten att få till Danmark föra det artiga barnet, att der hos konungen uppfostras. Han ämnade dymedelst draga honom från kärleken till fosterbygden. Men den sluge herr Sten insåg straxt konungens afsigt. Ännu, svarade han, är Gustaf för späd att tagas undan sina föräldrar; och straxt lät han hemligen sända denne till dess fader, som då var uti sin förläning på Åland. Vargungen har sluppit mig ur nätet, sade konung Johan, då han sedermera fick höra talas om den uppväxande ynglingens stora egenskaper.

Gustaf följde sedan sina föräldrar, som vistades, än på Åland, än på Rydboholm och än på Räfsnäs. Han undervisades, både af enskilda lärare och vid Uppsala skola. Ingen ting var svårt för hans lätta fattning.

Sedan vistades han någon tid i Svante Stures hof, men för det mesta var han vid Uppsala akademi för att fullkomna sig uti alla vetenskaper och konster. Han begagnade sig af både enskild och allmän undervisning, förvärfvade sig genom stora framsteg lärares välvilja och kamraters aktning. Men, som han var af ett gladt och lifligt sinnelag, gick han ofta mellan läsetiderna med sina stallbröder ut och förlustade sig mestadels vid Qvarnbo eller i Wänge och Björkunge prestgårdar. Sålunda var unge herr Gustaf Wasa klädd uti sin röda engelska rock (han nyttjade vanligen en sådan) känd, älskad och högaktad af alla. I framtiden hade han ofta mycket gagn och hjelp af dessa sina fordna Uppsala-vänner.

Vid tjugofyra års ålder, lemnade Gustaf Wasa studierna och begaf sig till Sten Sture den yngres hof. Här kom han snart uti stor hyllest och aktning hos alla. I synnerhet fästade sig gamle Hemming Gadd vid ynglingen, och dem emellan knöts den innerligaste vänskap. Af honom fick Gustaf noga underrättelse om alla de inre och hemliga förhållandena mellan Danmark och Sverge; och tillika insög han hat mot Danmark och unionen, kärlek till fäderneslandet, samt mod och håg att för detsamma allt uppoffra. Tidigt fick han också tillfälle visa detta, och redan uti förra delen är taladt om, huru Gustaf Wasa med sin tapperhet bidrog till segrarna vid Dufvenäs och Brännkyrka, samt huru han slutligen 1518 på ett förrädiskt sätt bortfördes af Kristian för att qvarhållas i Danmark, under det denne ämnade alldeles underkufva Sverge.

 

Lähde: And. Fryxell, Berättelser ur Svenska Historien, del 3. Sjette upplagan. Stockholm 1860, s. 3– 5.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle