Muihin harjoituksiin

 

 

Henrik Gabriel Porthanin kirje 23.10.1794

 

Åbo d. 23 Oct. 1794.

 

Min Högtärade Broder! Ehuru Bror täckts både hedra mig med flere bref och sända mig flere saker innom en kårtt tid, så hinner jag dock ej ännu fullständigt skrifva Bror till, såsom jag mig föresatt; men så snart jag hinner skaffa undan händerne de 3:ne dispp. som nu sysselsätta mig, så att jag får litet rådrum, skal jag upfylla denna ang. plikt.

Jag bör nu endast berätta, at jag fått så väl brefvet och pappren med Giers, samt brefven af d. 29 Sept., och 10, 14 samt 17 Octobris. Ännu är Ginman ej kommen, men han väntas snart. Som jag ser, at ännu något pg:r är qvar hos Bror, så upskjuter jag ock til härnäst med ytterligare remiss. Men Bror behagar imedlertid af det återstående göra sig betalt för de utgifter som Bror för Acad:s räkning gjort: jag skal här, i min generella räk­ning med Bibliotheket, dem upföra och pg:rne åter uttaga.

Som Segelfarten här imellan nu mäst lärer uphört, så har jag väl ei hopp at snart få öfver de på hosg. papper upteknade saker, men öfversänder dock förtekningen straxt, på det, ifall något tilfälle yppas, Bror imedlertid må kunna efterhand uphandla de derpå uptagne böcker.

Ass. Barck i Hofr. härstädes har under en resa til sin Svär­far i Nyland blifvit sjuk, och med möda hunnit fil sin svåger Lagm. Smalön, innan han måst intaga sängen: han skal hafva fått en aposteme af så svår beskaffenhet, at föga hopp om lifvet återstår; det vore en svår olycka för hans Hus, om han nu skulle dö, och äfven saknad för Hofrätten. - Den Mag. Wikström som här tog promotion, och sedan gedt sig til officer vid Arméens flotta, samt ändteligen blifvit engagerad vid Milit. Acad. på Carl­berg, har här nyl. präsidert för en Disp:n. Förmodl. lär han tänka blifva Präst, och få sig et Pastorat!

Malmström har skrifvit hit til Cons. Acad. at han redan d. 25 Sept. fått Kongl. permission på 3 månader, men at det ej ännu hunnit expedieras: underl. at det så länge skal utdraga der­med; kanske man väntar på Cantzlerns återkomst: när tro den in­träffar?

Fins i Stockh. den curieuse boken Memoires des Cours Ita­liens par Gorani? Den vore rolig at få läsa.

Här utsprids efter vanligheten allehanda slags prat: ibl. an­nat, at Neap. Hofvet skal förklarat oss krig; at fast de til Eng­land upbragte Danske skepp frigifvas och få skadestånd, skal det samma ej gälla (man säger ej vara bevakadt el. sökt) för de Sven­ska; at fordom Frök. Rudenschöld skal fått lof at ifr. Spinhu­set begifva sig bårt på landet, allt til Småland, at hon skal haft för afresan mycket visiter (t. o. m. af Prinsessan?) så at platsen utanför Spinhuset varit full af vagnar etc. etc. Bror finner, af hvad art dessa nouveller äro.

Det kan ej vara Bror obekant, at Hofr.R. Hisinger under sin härvaro i sommars scrupensade upp någre visse Personer här­städes (såsom Ass. G. på visst sätt Lagm. St. och enligt somliges påstående Lagm. Synnerberg och Öfver-Insp. Sk.); deraf har han gjort en sådan Historia, at han derjämte skal lämnat til Landsh. en förtekning på flere som skulle tilsägas at skicka sig försikti­gare i sit tal etc.: denna förtekning är i särsk. Codices mycket olika; i alla exemplar upför[es] inter nostros Prof. CT:d och B:f, i somlige ock T. som visserl. ej varit mycket utlåten. Af denna orsak kallas Hofr. H. här af vederbörande för Convents-Commis­sarius, såsom därtil af Regeringen utsänd! Gud vet, om sådane steg värka mera ondt el. godt!

Som Gjörvell hitsände förtekning de Hist. böcker han ville auctionera bårt (samt med sine medel-priser) så ärnade jag bjuda på dem hvilka å hosg. papper äro anteknade, men försum­made at i rättan tid öfversända min lista; nu ser jag, at Bror inropat någre af dem, som var rätt väl.

Nog var det vänskapsfullt af Danmark, at utstryka Armfelt ifr. Eleph. Riddarnes lista; men man interesseras at få veta, om ock Ryssland tagit sit blå band ifr. honom? - Alla vännerne låta hälsa!

 

 

 

Lähde:_________________

 

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle