Muihin harjoituksiin

Porvarissäädyn valtiopäiväprotokolla 14.12.1734

Lögerdagen d. 14 decembr.

Efter i går under trumpeteskal skjed publicatio församlade sig Ståndet här uti sit wanliga rum at gå uti Kyrkan och sedan uppå Rikzsalen, tå återigän kom på discurs angående ful lön för Underståthållaren von Drake och Slotzfogden Galle i anledning af secrete utskottetz extract. prot. af d. 13 hujus. Ståndet tog altså thetta i närmare öfwerwägande och stannade theröfwer i följande slut.

Ståndet lät sig föredraga thet secreta utskottetz extract. prot. af thetta dato, hwaruti anföres, hurusåsom Underståthållaren wälb:ne H:r Anders von Drake och Slotzfogden H:r Petter Galle anhållit at blifwa med ful lön hugnad, emädan the then, så länge then förra Underståthållaren Gripenborg lefwer, elljes ej kunna komma at åtnjuta, ther likwäl på en dyr ort samt wid ganska trägen upwacktning och arbete sig jämt och stadigt uppehålla. Ståndet tog the af secrete utskottet härwid andragne skähl och omständigheter uti et behörigt öfwerwägande och pröfwade för sin del skäligt, at emädan ej större summa til bägges hjelpande fordras än allenast femhundradefemtijo dal:r s:mt bewilja, thet the i så måtto måge med ful lön hugnade warda, at the på extra ordinarie staten hädanefter upförda blifwa till differencens åtnjutande emillan fulla underståthållare och slotzfogdelönen och thet the hitintil haft haf:a, til thes Underståthållaren Gripenborg med döden afgår, tå förber:de 550 dal:r samt komma at åter indragas.

Sedan berättade H:r Talemannen uti secreta utskottet hafwa kommit under discurs angående tiden til nästa rikzdag, eftersom Stånden warit uti skiljacktiga meningar therom, tå the uppå fulmäcktiges ifrån Finland anhållande för sina delar bewiljat, at tiden måtte utsätjas til medium maii, emädan som sjön ej förrän then tiden merendels blifwer öpen, hemställandes förthenskuld thetta til Ståndetz godtfinnande. Blef bifallit.

Och som secrete utskottet äfwenledes hafwer nödigt til några sakers afslutande at ännu komma några gånger tilsammans, så hemställes om icke thet skje må. Ståndet gaf jämwäl härtil sit samtycke.

Äfwenså förenade sig Ståndet at på några dagar ännu komma tilsammans och afgöra några saker, som kunna oafgjorde wara och likwäl angelägne äro at bringas til slut.

Bewiljades vice Häradzhöfdingen Ekerot, som haft beswär wid protocolsdeputationen, recommendation.

Angående Öfwerstinnan Enschiölds ansökning så bifalles högwyrdige Prästeståndetz mening at then i underdånighet hemställes til Hans Kongl. M:t. Uplästes Segerbrands memorial om pension på et litet hemman, hwaröfwer höglofl. Rid. och Adel. hafwa stannat uti then meningen, at hans ansökning anmäles hos Hans Kongl. Maij:t. Och fan Ståndet skäligt at äfwenwäl stanna uti samma mening.

Sedan slog kl. 9, och begyntes sammanringningen med klockorna, tå thet ärbara Bondeståndet först förfogade sig til Storkyrckan, sedan thetta och thernäst Prästeståndet, hwilcka try Stånd intogo sina af hofintendenten och hofqwartermästaren anwiste rum på wänstra sidan, när man inkommer uti kyrckan. Så fölgde Rid. och Adel. med 2:ne härholder och landtmarskalcken framför sig med stafwen i handen. Under thet Stånden inkommo rördes orgorne.

Thernäst fölgde hofstaten med någre extra capita, så 2:ne härålder framför öfwerstemarskalcken och thernäst herrar nricksens råd klädde uti sina talarer och therpå Hans Kongl. M:t sjelf med cronan på hufwudet och scepter i handen samt cröninzmantelen på sig. Under inträdet i kyrckan hördes en härlig musique, hwarpå gudztjänsten begyntes och efter en vacker hållen predikan slötz med musique, som varade, medan Hans M:t med rådet, hofstaten och extra capita gingo utur kyrkan, såsom och mädan Stånden först Rid. och Adel. sedan Präste- thernäst Borgare- och sist Bondeståndet begåfwo sig utur kyrckan, förfogandes sig sedan up til Rickzsalen uti thenna ordningen, hwaräst, sedan the intagit sina vanliga ställen, och Hans Maij:t uti sin kongl. skrud inkommit med rådet framför sig och sat sig på sin kongl. throhn, Talemännen hwar efter annan höllo vackra afskjedztal, sedan rickzdagzbeslutet först blifwit upläsit, hwaruppå Hans M:t igenom hållit tal af cancelleren dimitterade Stånden och gaf them lof at resa hem igän. Slutandes sig hela acten thermed, at alla 4 Talemännen gingo tillika fram til tronen och hwar efter annan kyste Hans M:t hand, hwarpå Han[s] M:t med rådet gick neder igän uti sina rum i samma ordning, som han upkom, tå och Stånden i lika ordning, som the upkommo, begåfwo sig tilbakars igän, hwar til sin ort. Och när Ståndet var upkommit uti sit rum aflade thet sin tacksägelse til H:r Talemannen för thes vackra tal, som han fört på Rickzsalen, hwilken åter bad thet måtte blifwa uttydt til thet bästa. Och skildes Ståndetz ledamöter ifrån hwarandra

Lähde: Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början, del 5: 1734, utg. Nils Staf. Stockholm 1965, s. 356–358.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle