Muihin harjoituksiin

Tukholman kaupunginraadin pöytäkirja 30.4.1599

 

Denn 30 aprillis Näruarennde edle och wälbÿrdige Peer Rÿning till Lagnö ståthålleren, Nils Kÿl slåtzfougde sampt borgemästere och rådh.


Vpdt


Mårthenn Olsonn vpbödh Nils Anndersons hws östenntill - 2 gånngen
Mattz Jacobsonn vpbödh h Margrethe Käls dotters hus i Brundzgränndenn på södhre sÿdhenn - 2 gången
Per Larsonn vpbödh Hinndrik Lambertz hus - 2 gånngenn medh tomptenn tuert öffuer.
Hinndrick målare vpbödh Jonn Larsons hus - 2 gången
Jthem vpbödh hann och Sigfridz Olsonns korzsuärkes hus nest nedhenn för Suenn vÿnntappers hus - 2 gångenn
Lasse Personn vpbödh Hieronimus skredders hus på Smidiegathenn och enn tompt nedher i
gränndenn - 2 gånngen
Clemeth Matzonn på Hans Smitz wägnne vpbödh Lars Nilssonns skomakeres tompt i Haans
Klauers grännd - 3 gångenn
Oleff Personn stadzskrifuere vpbödh Jacob Simmeβons hus - 3 gånngen
Gregers Jönnlβonn vpbödh Månns Strännges hus - 2 gångenn


[ - - -]

Dråp

Ställtes för rätte enn skomare dränng Sigfridh Mikelβonn benembdh och war annklaghedh vthåff h Margrethe i Duffuenäs att hann ÿnnkeligenn hade tagedh hännes mann vthåff dagha i Stadzgårdenn på Södre malm. Huarföre begäredhe hon att han therföre måtte stå sinn rätt som Sueriges lag kann förmå och medgifue.

Thå bleff för:de Sigfridh förmanth, att hann rette sanningenn bekänne skulle huru sakenn hadhe sigh tilldragett hui hann sådenn ÿnnkelig gärning giortt och bedreffued haffuer på hännes mann. Thå berättede Sigfridh Mÿchilβonn att thett war så tillgånnget först hadhe hann krafft thenne Mattz i Duuenäs som dödenn ledh 3½ dlr päninger som hann war honom skÿllig för någott arbethe som han hade giordt åth honom der wthåf begÿnnthe the först ordkastes och sedhenn kommet i fånng tillsammen och effter Mattz war then anndre öffuermechtig hadhe hann slagedh honom vnnder sig sedhenn the åther igänn bådhe wore vpkomne, komme the åther tilsammen thå hadhe Mattz slänngt Sigfrid i siönn så hann stodh i wathnedh vnnder knäänn och med thett samma kom Mattz i wathned medh och då slog Mattz denne Sigfridh någre slag på munnenn sedhenn när the wore vpkomne på lanndet gick Matz vnndenn för Sigfridh och thenn anndre gick effter komme the åther tilhope och thå hadhe Sigfridh medh denn andre hannden fattet i Mattz och medh denn anndre hannden slagedh åstådh medh enn kniff, och hadhe inthet bettere hännth (: thet Gudh bettere:) änn att hann slogh honom i brÿstedh på wännsträ sidhenn, så att kniffuenn togh inn i hiertad på Matz. Der effter hadhe Mattz gått ett fiet thu eller trÿ nedher ätt båthenn stalp så om kull, och bleff strax stenn dödh. Om thette ärennde withnedhe Matzes dränngh och sadhe att thett aldhelis så sannth wara som Sigfridh berättedhe spordes och thenne Sigfrid till om hann hadhe någott armett frambäre, thett som hann kundhe frÿe sitt liff medh. Thå sadhe hann neÿ.

Och effter thenne onnde gärning icke war giordh i trånngmåle eller aff nödhuärnn, derföre kunde ingenn som i rätten såthe frÿe hans lÿff vthenn bleff effter thet 1 capit: i dråpmåle balkenn[1] dömd vnnder suärdett

* * *


Viite

[1] Viittaus Maunu Eerikinpojan kaupunginlain taponkaaren ensimmäiseen lukuun.

 

Muokattu lähdejulkaisusta Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, del II, red. Daniel Almqvist. Stockholm 1951, s. 259 - 261 (otteita). Alkuperäinen asiakirja Tukholman kaupunginarkistossa.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle