Muihin harjoituksiin

Turun akatemian konsistorin pöytäkirja maaliskuussa 1688 (otteita)

              

28. maaliskuuta 1688

---

7:o. Prof. Log. et Met. M. Simon Tålpo beklagade sig utöfwer den beklagelige händelse, som under dess sampt dess kärestes bårtawarande i Kårpo uthi dheres huus sig tilldragit, i det amman Brijta Clemetsdotter natten emellan den 17 och 18 hujus dheres yngste barn om 7 veckor gammalt utur waggan till sig tagit att gifwa det dij, då hon sedan insåmpnat och barnet förgwäfdt, hwarigenom det straxt dödt blifwit. Så gaf och wählbemälte Professor tillkänna, att emedan ingen kunnat annat förstå, än att denne olyckelige händelse alldeles utaf våda igenom ammans sömpnachtigheet tijmat, så hafwa dhe sådant henne, hwad måhlsäganderätten widkommer, alldeles tillgifwit underkastandes det öfrige Senatus Academici censur och omdöme. Dereffter framhades amman, hwilken med tårar bekände att sedan barnet om natten kl. 12 blifwit lindat, har det myckit gråtit, hwarföre hon förmehnt det vara siukligit, då hon omsijder tagit det utur vaggan till sig uthi fållbäncken, der hon plägade liggia, hållandes det i fampn, så länge hon gifwit det dija. Men i detsamma har hon såmpnat in icke vetandes förr än dhe andre wächt henne up, då barnet under hennes bröst allareda dödt varit; af henne frågades, hwem som var derhoos, när det skedde, dertill hon svarade att Nåhlmakars Eskils hustru och både pijgorne der varit, hwilka nu icke vore tillstädeskomne, hwarföre Senatus eij heller denne gången härmed längre komma kunde.

---

 

30. maaliskuuta 1688

---

6:o. Professoren Tålpos pijga Brijta Mattsdåtter förehades, hwilken bekände detsamme som amman sielf den 28 nästl. berättade, tilläggiandes detta, att dhe alle wakat till kl. 12, då barnet är swept i linda, men sedan straxt insåmpnat på händerne der dhe suttit hafwa, intet wetandes, förr än Nåhlsmakars Eskills hustru (uthi hwilkens skötsel barnet i förälldrarnes frånwaru warit förtrodt) ropat det barnet var bort utur waggan, då dhe alle sprungit till amman, hwilken och såfwit lutande öfwer barnet, som i hennes fampn lågh med bröstet i mun och då allaredo dödt war. Effter detta inkallades förbemälte Eskils hustru Anna Lönnis dotter ben:d, hwilken giorde samme berättelse, som nästbemälte Brijta, lade allenast detta till, att när barnet war lindat, har hon förmahnt amman att hafwa acht på barnet, hwilken lagt det i waggan och wälsignat det, hwarwid sedan pijgorne bedt denne hustru läggia sig att såfwa efftersom dhe än wille waka, då hon fuller insåmpnat ehuruwähl barnet något gråtit. Men förr än kl. slagit 1 har hon åter igen waknat af det uthi huset allt så stilla och tyst war blifwit, och då hon saknade barnet uthur waggan, har hon i detsamme ropat åth pijgorne och lupit till amman på hwilken hon 3 gånger stött, förr än hon vaknat, och funnit så barnet dödt under hennes bröst. Sade och på tillfrågan det barnet eij siukt warit, utan eliest gråtit. Sidst framhades pijgan Maria Mattsdåtter, hwilkens bekännelse med dhe andres alldeles öfwerensstämbde, hwartill hon lade allenast, att liuset hela natten brunnit. Sedan togs denne saak i öfwerwägande, då, och deruthi blef omröstat.

M. Paulinus. Effter amman har sielf bekänt att hon uthi oträngde måhl dhe andre owitterligen och emot förbod till sig tagit, ty måste en sådan synd änteligen straffas, såsom nya kyrkioordningen innehåller; fördenskull m[åste] hon stå kyrkioplicht och böta fullt wådebooth.

M. Hahn. Effter måhlsäganden gifwit sin rätt effter, så kan fuller något med henne lindras. Hwar och een seer fuller att hon sökt conservera barnet och gifwit det dij, men oförmodeligen råkat i olycko, fördenskull slijter hon rijs och hwad kyrkioplichten anbelangar, så remitteres det till Consistorium Ecclesiasticum.

M. Wanochius idem cum Paulino, effter ingen twiflar att det skedt med wåde.

M. Joh. Flachsenius. Effter hon warit fängslat, så kan det ännu extenderas och hon imedlertijd spijsas med wattn och bröd, hwarmed hon sedan kan slippa.

M. Laurbecchius: Så wijda hoos henne är en lata culpa proxime a dolo, så praesterer hon 12 manna eed att det skedt med wåde. Gitter hon det, plichte med fängelse i stället för böterne.

Doct. Tillands. Ehuruwähl att nya kyrkioordningen intet ännu är här publicerat, kan man dåch intet gå derifrån, hafwer hon intet pgr att böta med, stupas hon då med rijs uthi Rådstugugången, oachtadt att måhlsäganden gifwit sin rätt effter.

Dn. Svederus. Ändåch man intet annat kan see, än att detta skedt med wåde, lijgwähl i anledning af Kyrkioordningen och lagen, befrije hon sig sielf 12:te att det är skedt med wåde, böte sedan wådebooth och stånde kyrkioplicht; har hon intet, att betala böterne med, föllie då annat effter lagen, nembl:n arbete eller stupes med rijs.

M. Jac. Flachsenius. Effter wij wete sielfwe, att det är skedt med wåde, så behöfs ingen edh, utan hon böter wådebooth, gitter hon eij betala, försone med kråppen.

Herr Rector. Effter det är klart, att det skedt med wåde och måhlsäganden gifwit sin rätt effter, böte 40 daler eller plichte med fängelse.

Herr Pro-Cancellarius idem och plichte med fängelse om hon eij orkar botum, hwarföre slöts enhälleligen att såsom hon är fattig, plichtar hon med kråppen eller fängelse och står kyrkioplicht.

---

 
Ote Turun akatemian konsistorin protokollasta 30. maaliskuuta 1688. Julkaistu lähde-editiossa Consistorii Academici Aboensis protokoll, osa VI. Helsingfors 1940, s. 306-310.
 
 
Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle