Muihin harjoituksiin

 

Vadstenan kaupunginraadin pöytäkirja 23.12.1577

 

Anno [15]77 thenn 23 Decembris vti erliige och valbyrdige menns Per Ribbings, Erick Jönssonns, Anders Griis neruaro såtho för rätta

Borgmestara: Michell Perssonn, Mårtenn Wlffssonn, Jönns gulsmed, Jönns Cremmer.

Rådmenn: Swenn Persson, Lasse Nilssonn, Lasse köpsven, Peder Tidzste, Swenn schredder.

Nemdemenn: Jacop rytter, Nills Larssonn drabant, Benckt i Schåningztorp, Benckt i Stråå drabant, Håkann Swennssonn, Oluff Siggessonn, Mans Olsson, Erick salmaker, Per skåning, Anders Hannssonn, Kindt schredder, longe Swenn Perssonn.

Kom för rettenn Jönns stadztienere och klagade till Jonns Perssonn drabanta hoffuittzman, och sade, att hann kom druckin in i hans stuffwo och begärde, at hann schulle vpstrycka ena väria, huilcket forschrefne Jöns sade sig wilia göra, endock hann sade sig icke strax haffua rådh, vtan forbemelde Jöns Perssonn sade hann schulle görat, och strax slog hann till honom medh sijnn dart och stack honom i axlann. Bleff affsagdt 160[1] mark.

Tesliickis kom för rettann Swenn Perssonns legopiga hade varit och skyllthe Håkann Perssonn för thet barnet, honn går medh, och bekende honn, at förskreffiae Håkann begynnthe lägre henne i persmesso i fäähuseth förste ressonn och annangongen i stallett (:i sijn hosbondess och matmoders franuaro:) och sager honn, at honn alrig ingen annan man huanske för ellir sidann haft haffuir vtan forbemelde Håkann Perssonn. Endoch Håkann Perssonn säger, at hustru Anna Vdz drenger Lasse och Jogann schulle haffua tagit henne vp medh enn wti Bonde Orlunda, för änn Hakenn lägrede henne, huilckit honn aldelis neker. Huilckit bleff vpskutit till vidare ransakning.

Bleff beuilliat och samtyckt at Jönns i Strå och Håkann bellter schulle vara tiilstädis medh kyrckeuärderna, ner tiendenn schall vpbäras.

Tesliickis vpbödh Erick Håkannssonn sijnn gård hann sitter vti sampt enn gård Christoffer timbermann sitter wti förste ressonn. Tesliickis Håkann gulsmed vpböd sijnn gård tridie ressonn.

 


Huomautus

[1] Käsikirjoituksessa lukee näin, mutta todennäköisesti kyseessä on kirjoitusvirhe; summa lienee ollut vain 16 markkaa.

 

Lähde: Vadstena stads äldsta tänkeböcker ("Domboken") 1577 - 1610, utg. Georg J. V. Ericsson. Uppsala 1945 - 1952 s. 5. Alkuperäistä pöytäkirjaa säilytetään Vadstenan maakunta-arkistossa.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle