Muihin harjoituksiin

Per Brahen kirje 3.12.1640

Höghvälborne herr Rikzcantzlcer, högtährade elskelige k. frände och her fader. Jagh hafver nu nyligen fast ogärna och medh stor beddröfvelse förnummit the sorgelige tijdender om then höhgvälborne herres, Her Gabriel Gustafssons, Sveriges Rijkes Rådz och Dråtzetz dödelige frånfälle, hvaröfver jagh medh m. k. f. och allom them, som detta sorgefall angåer, tilbörligh condolentz drager, hels medan H. Konungzligh M:t och Sveriges Crono til märckeligit afsaknadt, där igenom een sådan ahnseenligh trogen patriot, ty värr, uthi desse besvärlige tijder mist hafver, af hiertadt önskiandes, att den aldrahögste som i största nöden medh sin mächtige handh emot alle menniskios förnufft all ting till det bästa dirigera och styra kan, ville ifrån slijke hårde ahnstöter och mutationes vårt k. fäderneslandh mildeligen förskona, och straffet som synes genom sådane personers och riksens stödiers bårtryckiande, oss öfver sväfve, lindra och afvärie, och välbemälte Sal. Herres (hvars afgång man högeligen förorsakat, är att beklage, och nu hans siäll evinnerligen frögdes) lekamen, uthi the rättfärdiges opväckelse, een frögdefull opståndelse förlähne, gifvandes hans effterlåtne bedröfvade enckia, barn, slächt och förvanter, christeligit tålamodh, och bevare yterligare från vijdare sårg; desslijkest min kähre her fader i synnerheet styrckie at han thenna sorg och afsaknadt icke för hårdt på hiertat lägger, uthan effter berömmeligh vahne, alt hvadh denne tijdzens vedermöde innehafver, och genom Gudz nådige behag och providenz oss opåkommer, medh frijmodigt, manligit hierta uptager, och låter sigh medh thens Högstes villia, som i all ting är den bäste, nöija. Gudh skone oss nådeligen från skadeliga mutationes, oppehålle m. k. her fader och de öfrige Riksens Herrar vedh önskeligit tilståndh, och gifve goda helsosamma consilia, Gudz helga nampn till ähra, then christelige perturberade kyrckio och försambling till opbyggelse, H. K. M:t till it önskeligit fredsampt regemente, och oss allom till hugnat och glädie, under hvars guddomeliga beskiärm  jagh m. k. her fader medh alt hvadh honom kiärt är till begiärligh prosperitet, och migh uthi dess vahnlige faderlige affection troligen och tiänstkärligen befalla vill. Aff Vijsingsborg den 3 Decembris, Anno 1640.

 

M. K. h. fars T:v. A.

Per Brahe, Greffve

till Vissingsbårg.

 

Lähde: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, utg. af Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiquitets-Akademien, senare afdelningen, tredje bandet. Stockholm 1890, s. 523.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle