Muihin harjoituksiin

Tammisaaren tuomiokirja 23.8.1673

Anno 1673 den 23 Agustj Höltes Rådstuffw i Nähr waro Hopman, wällbetrodd Hendrich Greelson. Borghmestaren välltt Johan Anderson

                                        Rådmänn

                   Anders Clason         Bertill wulff,

                   Simon oloffson:      Jören Simonson.

 

Kom före Rätten Madtz finnes P˙ga, Karin Erichz dott:r och kärde till Anders Bengdtsons Änckia, Hustru Karin Michelss dotter, det hon hafuer bidit henne shära een öfuer deel åt sigh, såm hon shule gifua hennes Dotter, Hustru L˙sbetha Anders dotter till att sömas och tagit fram 8 al:n lerfft, och der af hafuer Anders Bengdtsons änckia shurit öfuer deelen, Nu såm Öfuer deelen heem komer säger P˙gan att 4 al.n var af - 8 bort shurit till öfuer deelen, och Saknar så 1/2 al.n och der af hafuer Anders Bengdtsons Änckia för ifrat sigh att P˙gan shulle besh˙lla henne för denn - 1/2 al.n lerfft, och l˙ka såm till een tiuff, gåår så d˙t på herregården i köökkamaren der P˙gan war, slåår henne 2 öhr f˙lar, och een slängh af een aln på armen

Madtz finne gifuer till kiänna alt Anders Bengdtsons Änckia, hafuer w˙st honom och Vthur herre gården, och beropar till witnen Hakon Monson, war e˙ till städes vitna,

Till det andra bekenner Madtz finne, att hon haffuer kommit i herr gårdz kammaren, och slagit hans P˙ga 2 öhr f˙lar, och huden full medh alnen,

Der till svarar Änckian P˙gan shule hafua sagt att iagh hafuer tagit af lerfftet, såm hon hafuer låtet till göras till öfuer deel Ŋ al:n och will giöra migh till en t˙ff, der medh gick han d˙t i kamaren och slogh henne - 2 öhr f˙lar, och een slängh af alnen, effter såm P˙gan shule hafft alnen i honden, såm hon berättar när hon in komit hafuer i kammaren.

Jören Simonson, Rådman berättar, alt hafua sedt een Stoor blåna på armen på P˙gan,

Bödz dem till för l˙kningh, Men Anders Bengdtsons Änckia wille inthet, Vthan beder P˙gan shule plichta att hoon henne till een t˙f meent hafuer för Lerfftz half alnen, alt så företogz saaken till een weder börligh Sentens och doom.

 

 

Sentens

 

Effter såm Madtz finnes P˙ga, Karin Erichz dotter, hafuer besk˙llat, Sal:e Anders Bengdtsons änckia Hustru Karin Michelss dotter, det hon shule hafua tagit Ŋ aln lerfft af hennes Öfuer deels lerfft, sedan hon del skurit ifrå P˙gan till öfuer deel, effter noga ransakan befinnes Hustru Karin Michelss dotter fr˙ för denne besk˙lningen, det och Rätten henne fr˙ före Ehrkenner, och P˙gan Karin Erichzdotter för sitt för seende och besk˙lningh vare saakfelt till 12 effter det 20 Capl i hafua balcken Målsäganden, Konungenom och Stadenom.

Men för det såm Hustru Karin Michelsdotter gick i herr gården, in i Madtz finnes kamar, medh ifrigtmodh, Och rättade sielf p˙gan medh s˙n egen handh, för det hon hafuer besh˙llat henne; Och e˙ lagligen henne sökte, och der inne slagit henne een blånat öfuer armen, det Jören Simonsson bekenner sedt, och 2 öhr f˙lar, det hon sielf in för Rätten bekendt haffwa giort; Felles för den shull till 40  för heem gångh, effter det 4:e Capl i Rådst: balck:, och för blånat effter det 9 Capl: i Såra måla balcken medh wilia till - 12 , och för twenne Puster, 6  huar deera, effter det - 12 Capittel i samma balck medh wilia.

 

Lähde: Ekenäs stads dombok 1661–1675, utg. Emmy Hultman. Ekenäs-samfundets skrifter I.2. Helsingfors 1924, s. 201 - 202. Alkuperäisteosta säilytetään Kansallisarkistossa Helsingissä. Kirjurin kirjoitusvirheet, jotka on korjattu lähdejulkaisussa, on tekstinäytteessä palautettu alkuperäiseen asuunsa.

 

Kommentit tekstiin

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle