Muihin harjoituksiin

Aatelissäädyn pöytäkirja Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 (ote)

 

Project

till ett Reglemente för inre ordningen å Ridderhuset

 

§ 1. Då Landtdag kungjord är, åligger hufvudmannen af varje famille, eller i händelse han hindrad vore, någon annan af famillen sig vid Landtdagen till utsatt tid infinna,  eller fullmägtig af annan famille för sig sända. Den famille, som ifrån trenne Riksdagar efter hvarandra uteblifvit och icke Laga förfall anmäler och styrker, är sin stämma och säte förlustig, eller måste till dess återvinnande ny Introductions-afgift erlägga.

 

§ 2. Sedan Landtdag utblåst är, åligger alla Ledamöter af Ridderskapet och Adeln, att sig hos Riddarhus-Direction anmäla till antecknande, sine fullmagters Legitimerande samt erhållande av pollet till inträde å Riddarhuset: och må denne pollet sedan hvarje gång vid ingången uppvisas.

 

§ 3. Ej må till Landtdagen ankommen och antecknad Ledamot af Ridderskapet och Adeln utan Landtmarskalkens tillstånd ifrån Landtdag afresa vid vite af femtio Rubel.

 

§ 4. Skulle Ledamot, som med Landtmarskalkens goda ja och samtycke bortrest, utöfver den tid å hvilken honom permission unnad blifvit, uteblifva, och gitter dertill ej laga förfall uppgifva och styrka, böte, der han uti Utskott sitter, eller till Elector utsedd är, och han något i thy honom åliggande göromål försummar, första gången tio Rubel, andra gången femton, tredje och öfriga gångerne tjugu Rubel, öfrige Ledamöter af Ridderskapet och Adeln hälften däremot.

 

§ 5. Om han än i staden vistande är, men utan tillstånd eller anmält förfall från i rätt tid anslagen sammankomst uteblifver, hvarigenom ärendernes oafbrutna gång kunde i någon måtto hindras och försummas, böte första gången två, andra fyra,samt tredje och öfriga gånger sex Rubel.

 

§ 6. Den sig ej i rättan tid till sammankomst infinner, utan kommer för sent, böte för hvarje timma, som han utöfver utsatt tid dröjdt, en Rubel. Gör någon deraf ovana och ofta beträdes med sådan försummelse, böte dubbelt.

 

§ 7. Ledamot, som ej till Utskott hörer eller Elector är, böte, om han ur Ståndets sammankomst in Pleno uteblifver utan tillstånd eller anmält Laga förfall, första gången en Rubel, andra gången en och en half, tredje och öfriga gångerne två Rubel.

 

§ 8.  Då Ståndet är samladt in Pleno och sedan Landtmarskalken sin stol intagit, bör hvar och en sin tilldelte och anviste plats behålla. Hvar som annors bänkrum upptager, och dymedelst trängsel eller annan oordning gör, böte första gången en Rubel, andra gången en och en half, tredje och öfrige gångerne två Rubel. Den som ställer sig i gången vare sak samma.

 

§ 9.  Den som Dictamina eller Memorialer åstundar inlämna, bör dem förut hos Landtmaskalken uppte. Skulle någon utan Landtmarskalkens tillstånd, eller dess föregångne granskning, ett Dictamen eller Memorial uti Ståndet framte, böte tio Rubel.

 

10. Den som vill något mundteligen andraga, anmäle sig att tala, då Landtmarskalken i ordning, efter som hvar och en sig anmält, tillsäger hvem som får ordet. Den som oanmäld talar, eller annan i tal faller, böte första gången en Rubel, andra gången en och en half, tredje och öfriga gångerne två Rubel. Skulle dymedelst sorl och skrål uppkomma, ligge i tveböte.

 

§ 11.  Uti tal och svar samt uti alla andraganden å Riddarhuset må, såsom det med skäl väntas, den yttersta anständighet iakttagas, och allt hvad anstöteligt är undvikas. Skulle någon af hetta eller obetänksamhet häremot fela, böte första gången fem, andra tio, tredje och öfriga gångerne femton Rubel.

 

 

Lähde: Protokoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Landtdagen i Borgå. Första häftet. Helsingfors 1862, s. 104-105.

 

Kommentit tekstiin    Verkkokurssin harjoitukseen 2

Muihin harjoituksiin

Sanastoon

Etusivulle