Hae opiskelemaan!

Luokanopettajien aikuiskoulutus, Kokkola

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutuvassa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajana esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla. Pääaineena on kasvatustiede. Koulutus sisältää lisäksi laajan kirjon peruskoulussa opetettavia aineita.

Kasvatustieteen tehtävänä on tarjota tieteellistä tietoa, jonka avulla opiskelija voi koota ja syventää näkemystään opetus- ja kasvatustyön luonteesta, pyrkimyksistä ja ongelmista. Kasvatustieteen näkökulmien avulla opitaan yhdistämään eri tieto- ja taitoalueita mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, joiden varassa opettajan työtä voi tehokkaasti toteuttaa ja kehittää.

Tutkintoon kuuluu olennaisena osana myös perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Niiden avulla hankitaan valmiuksia oppilaille merkityksellisten kokonaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opintojen myötä pyritään ainehallinnan syventämiseen ja saadaan valmiuksia opetuksen eheyttämiseen ja eri aineiden integrointiin. Opinnoissa syvennetään näkemystä oppilaiden oppimisprosessin kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta ja erilaisten oppimisympäristöjen hallinnasta.

Kuka voi hakea?

Luokanopettajien aikuiskoulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille. Aikuiskoulutus ei siis tarkoita ikävuosia, vaan työkokemusta ja aikaisempia opintoja!

Luokanopettajien aikuiskoulutukseen haettaessa tulee hakijalla olla sekä yleinen korkeakoulukelpoisuus, vähintään 100 opintopistettä aikaisempia yliopisto-opintoja että neljä kuukautta työkokemusta opettajan työstä. Yliopisto-opintoihin tulee sisältyä kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot sekä jonkin toisen aineen perusopinnot.

Hakijat kutsutaan valintakokeisiin hakupapereiden perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeella. Valintakoe sisältää opetustuokion, haastattelun ja kirjallisen aineistokokeen, joka perustuu koetilanteessa jaettavaan materiaaliin. Haastattelun pohjaksi hakijat kirjoittavat kirjoitelman. Opintoihin valitaan vuosittain 35–40 opiskelijaa ja opiskelu alkaa tammikuussa. Tarkemmat tiedot hakemisesta löytyvät osoitteesta www.chydenius.fi

Työllistyminen

Luokanopettajien aikuiskoulutuksesta valmistuvat ovat työllistyneet erinomaisesti opetus- ja kasvatusalalle ja ovat työelämässä arvostettuja asiantuntijoita. Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Kenelle oppiaine sopii?

Opettajat ovat aina persoonia, niinhän sitä sanotaan! Tyypillistä opettajaa ei taida olla olemassakaan, joten mukaan mahtuu monenlaisia ihmisiä. Tärkeää on oppia käyttämään oman persoonallisuuden vahvuuksia kasvaessa yhä paremmaksi opettajaksi. Luokanopettajana toimit monimuotoisessa tehtävässä opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Yhteistyökykyisyys, vuorovaikutuksellisuus ja innostavuus ovat vain muutamia hyvältä opettajalta toivottuja piirteitä. Keskeisenä on tietenkin kiinnostus lasten kanssa työskentelemiseen; olethan osana kasvattamassa uutta sukupolvea!

Miksi valitsisin luokanopettajien aikuiskoulutuksen?

Luokanopettajien aikuiskoulutus on nykyisin ainoa vakinaisesti toimiva luokanopettajien aikuiskoulutusyksikkö Suomessa. Pitkäjänteisellä työllä koulutuksesta on kehitetty laadustaan palkittu yliopistokoulutuksen yksikkö. Yliopisto-opintoja suorittanut ja jo opettajana toiminut voi pätevöityä Kokkolassa luokanopettajan haastavaan ihmissuhdeammattiin.

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa opinnot kestävät noin kaksi vuotta, josta puolitoista vuotta on päätoimista opiskelua Kokkolassa. Etukäteen tehty työ siis kantaa hedelmää ja pääset nopeasti työelämään!

Jos sinulla ei ole vielä vaadittavia yliopisto-opintoja, voit aloittaa niiden suorittamisen missä tahansa avoimessa yliopistossa. Mikäli aloitat opinnot aivan alusta, voit määrätietoisesti opiskellen valmistua jo neljän vuoden päästä toiveammattiisi!

Luokanopettajien aikuiskoulutus tarjoaa opiskeluympäristön, jossa otetaan huomioon sekä vuorovaikutuksellisuus että opiskelun yksilöllinen luonne. Opiskelijoiden hankkima työkokemus ja aikaisemmat opinnot luovat tärkeän kulttuurisen pääoman, jota arvostetaan ja hyödynnetään.

Opiskelu perustuu keskeisesti kontaktiopiskeluun, joskin siihen sisältyy myös paljon omatoimista työskentelyä. Koko koulutuksen ajan opiskelija kuuluu pienryhmään, jossa tehdään oppimistehtäviä sekä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan mm. opetusharjoitteluun liittyviä kokonaisuuksia. Opettajiksi kehitytään yhdessä, toinen toistaan tukien!

Opintosisällöt ja suuntautumisvaihtoehdot

Opintojen alussa keskitytään perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin sekä kieli-, viestintä ja orientoiviin opintoihin. Vähitellen opinnot alkavat painottua yhä enemmän kasvatustieteen syventäviin opintoihin. Keskeisen osan opettajan pedagogisista opinnoista muodostaa opetusharjoittelu, jossa pääset harjoittelemaan osaamistasi ja kehittymään opettajana jo ensimmäisestä lukukaudesta alkaen.

Profiili Jyväskylän yliopistossa

Laaja-alainen opettajankoulutus on Jyväskylän yliopiston vahvuuksia. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikkö on osa Jyväskylän yliopiston opettajakoulutusta, joten Kokkolassa opiskellessasi olet myös Jyväskylän yliopiston opiskelija. Yliopistokeskuksessa panostamme aikuisopiskelijan ohjaamiseen, korkeatasoiseen opetukseen sekä monipuolisiin opiskelumuotoihin.

Kokkolassa pääset osaksi Suomen ainoaa luokanopettajien aikuiskoulutuksen yhteisöä! Kehitämme koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sekä opiskelijan yksilölliset että yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Keskeisiä periaatteita ovat monimuotoisten opiskelutapojen käyttö sekä opiskelijalähtöisten, avointen ja verkostopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Koulutamme sinusta yhteistyökykyisen ja ajan hengessä elävän opettajan.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Hakija- ja opiskelijapalvelut (Agora)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Mattilanniemi 2,
Agora, 3. kerros
40100 Jyväskylä

Puhelin:
040 805 4132

Sähköpostiosoite:
hakijapalvelut@jyu.fi

Asiointipalvelu avoinna:
ma-pe 9.00 - 15.00