Jyväskylän yliopisto: Esteettömyys

Esteetön opiskelu - tietoa opiskelijalle

Sujuvat opinnot ovat sekä opiskelijan että yliopiston toiveissa. Yliopistojen ympäristöt ja käytännöt eivät kuitenkaan kaikilta osin ota kaikkien opiskelijoiden tarpeita huomioon yhdenvertaisesti.

Valtakunnallisissa kartoituksissa opiskelun ja osallistumisen esteistä ovat kertoneet muun muassa opiskelijat, joilla on jokin vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai mielenterveyden haasteita. Esteet ja vaikeudet opiskelussa voivat ilmetä myös muiden toimintakykyyn tai elämäntilanteeseen liityvien asioiden yhteydessä.

Esteettömyyden toteuttamiseksi tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa -päätös pyrkii osaltaan edistämään tätä yhteistyötä. Oleellista on kuitenkin, että opiskelija kertoo tarpeistaan ja ilmoittaa, jos kohtaa opiskeluaan haittaavia esteitä. Näillä sivuilla on lisätietoa päätöksen toteuttamiseksi ja yhteistyötahoja esteettömyyden edistämiseksi.

Esteettömät opiskeluympäristöt

Esteetön opiskelu -päätöksen kohdan Esteettömät opiskeluympäristöt mukaan yliopisto yksikköineen vastaa siitä, että:

 • kaikille opiskelijoille on mahdollista käyttää yliopiston fyysisiä ympäristöjä sekä tieto- ja viestintäympäristöjä opiskeluun, oppimiseen ja osallistumiseen.
 • jos jonkin keskeisen ympäristön tai toiminnan esteettömyys osoittautuu teknisistä tai kustannussyistä ylivoimaiseksi toteuttaa, sille tarjotaan opiskelun laadun turvaava esteetön vaihtoehto.

Haasteita voivat sisältää sekä rakennettu ympäristö että verkkoympäristö. Tärkeää on ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista ja esteistä, että tilanteeseen löydetään ratkaisu.

  Yksilölliset opintojärjestelyt

  Esteetön opiskelu -päätöksen Opintoihin liittyvät yksilölliset järjestelyt mukaan Opetuksessa esteettömiä, tarpeen mukaan yksilöllisesti toteutettavia ovat muun muassa:

  • opetukseen liittyvä viestintä (esimerkiksi tiloja ja aikatauluja koskevat tiedot ja niiden muutokset)
  • esitykset, oppimateriaalit ja kurssikirjallisuus
  • opiskeluun sisältyvät muistiinpanot, erilaiset tehtävät ja ryhmätyöt, opinto-ohjaus.

  Tenteissä sovelletaan esteettömyyden toteuttamiseksi pääsääntöisesti samoja käytäntöjä kuin valintakokeissa.

  Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa mahdollisista esteistä ja hakea suositusta tenttien ja opetuksen yksilöllisiksi järjestelyiksi yliopistopalveluista. Yhteyttä voi ottaa

  • hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)jyu.fi) tai
  • opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen, tuula.maijanen (at)jyu.fi, 0500546003

  Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa on toimintakykyyn vaikuttavien vammojen tai sairauksien lisäksi otettava huomioon myös muut perustellut syyt. Opiskelija osoittaa järjestelyjen perustelut lääkärintodistuksella tai muun asiantuntijan lausunnolla. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti ja suositus järjestelyiksi laaditaan opiskelijan, ainelaitoksen ja opiskelijapalvelujen edustajien yhteistyönä.

  Tenttimisen ja opiskelun apuvälineet

  Esteetön opiskelu -päätöksen kohdassa Fyysinen ympäristö todetaan, että yliopiston vastuulla on varustaa vuokraamansa tilat yleiseen käyttöön tarvittavilla yleisimmillä apuvälineillä (mm. induktiosilmukat, kalusteet) sekä hankkia mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijakohtaisia, opintojen kannalta välttämättömiä apuvälineitä, jos niille ei löydy muuta rahoituslähdettä.

  Tenttimisen ja opiskelun apuvälineiksi ovat saatavilla mm.

  • kannettava tietokone
  • Supernova-ruudunlukuohjelma näkövammaisille opiskelijoille
  • muistitikkuja kysymysten ja vastausten siirtämiseksi
  • säädettävä lisävalo
  • siirrettävä induktiosilmukka.

  Tentin järjestävä laitos varaa apuvälineet Korppi-järjestelmässä. Kannettava tietokone ja Supernova-ohjelma ovat saatavissa Digipalvelujen palvelupisteestä. Lisää tietoa löytyy yliopiston lainattavat apuvälineet -sivulta.

  Tieto apuvälineistä auttaa kehittämään opetuksen saavutettavuutta. Esimerkiksi ruudunlukuohjelman käyttöön tutustuminen konkretisoi tarpeen ja mahdollisuudet saavutettavien verkkosivujen tekemiseksi.

  Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen hakeminen ja hakemuksen käsittely

  1. Opiskelija ilmoittaa hakijapalveluihin toiveistaan yksilöllisiksi opintojärjestelyiksi ja toimittaa perustelut (esim. lääkärintodistus), jos niitä ei ole jo toimitettu valintakoejärjestelyjä varten.
  2. Järjestelyistä sovitaan opiskelijan, hakijapalvelujen ja opetusta antavien yksiköiden edustajien kesken.
  3. Hakijapalvelut laatii 2 kappaleena suosituksen opintoihin liittyviksi yksilöllisiksi järjestelyiksi. Opintopalvelujohtaja allekirjoittaa suosituksen.
  4. Opiskelija allekirjoittaa suostumuksen suosituksen arkistoimiseksi (perusteluja ei arkistoida).
  5. Opiskelija saa suosituksesta oman kappaleensa, toinen jää hakijapalvelujen arkistoon.
  6. Opiskelija ja/tai laitoksen johtajan määräämä henkilö välittävät henkilöstölle tiedon suositelluista järjestelyistä opiskelijan suostumuksen mukaisesti.
  7. Laitoksen johtajan määräämä henkilö vastaa järjestelyjen toteutumisesta. Yliopistopalvelut tukee tarvittaessa yksiköitä järjestelyjen toteuttamisessa.
  8. Opiskelija ilmoittaa hakijapalveluihin, jos tarve järjestelyihin muuttuu tai lakkaa.

  Usein kysyttyjä kysymyksiä - FAQ

  Mitä esteetömyys tai saavutettavuus käytännössä tarkoittaa? Millaisia ovat esteettömät rakennukset tai verkkosisällöt jne.?

  Saavutettavuus on esteettömyyttä laajempi käsite, mutta sanoja käytetään usein synonyymeinä kuvaamaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamista. Käytännössä esimerkiksi rakennuksen tai verkkosisällön esteettömyyttä määritellään usein jonkin ohjeistuksen mukaan. Esteettömyyteen kuuluvat myös tarvittavat yksilölliset järjestelyt, joilla varmistetaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Lue lisää Mitä esteettömyys on?

  Millaisia yksilölliset järjestelyt ovat?

  Opiskelussa yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi luennolla käytettävien esitysmateriaalien saaminen etukäteen, opiskelussa tarvittavien aineistojen saaminen sopivassa muodossa, mahdollisuus äänittää luento, lisäaika ja erilaiset tavat tenttimiseen. Joskus voi olla tarpeen myös löytää vaihtoehtoja opetusjärjestelyille, esimerkiksi kontaktiopetukselle tai joustoa aikatauluihin. Järjestelyjä pohdittaessa on hyvä muistaa, että Esteetön opiskelu -päätöksessä pidetään keskeisenä, että opiskelijan oikeus laadukkaaseen koulutukseen toteutuu.

  Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä voi saada?

  Esteetön opiskelu -päätöksessä lähtökohta yhdenvertaisuuslain kehotus muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Perustelut järjestelyille osoitetaan lääkärin tai asiantuntijan lausunnolla, mutta toimintakykyyn vaikuttavien vammojen tai sairauksien lisäksi on otettava huomioon myös muut perustellut syyt.

  Mistä tai keneltä suositusta yksilöllisiksi opintojärjestelyiksi haetaan?

  Ota yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)jyu.fi) tai Tuula Maijaseen tuula.maijanen(at)jyu.fi

  Miten suosituksen järjestelyt saa käytännössä toteutumaan?

  Opiskelija päättää, kertooko hän itse tarvitsemistaan järjestelyistä opettajille vai välittääkö laitoksen johtajan nimeämä henkilö, esimerkiksi amanuenssi, tiedon oikeille henkilöille. Joka tapauksessa on tärkeää, että tieto toiveista saavuttaa opettajan, tentaattorin jne. hyvissä ajoin. Varattua tilaa, opetusta, luentoa, materiaaleja jne. koskevat järjestelyt tai vaihtoehtojen toteuttaminen vievät aikansa. Jos esimerkiksi kertoo toiveistaan ensimmäistä kertaa opettajalle luennon alussa, on mahdollista, että niitä ei sillä kertaa voida toteuttaa.

  Voiko yksilöllisiä järjestelyjä opiskeluun saada muutenkin kuin hakemalla suosituksen?

  Suosituksen tarkoitus on yhtenäistää toimintatapoja, lisätä yhteistyötä, edistää tiedon kulkua  ja vähentää opiskelijan tarvetta toistuvasti toivoa tarvitsemiaan ratkaisuja. On kuitenkin tilanteita, joissa on käytännöllisintä sopia ratkaisuista esimerkiksi oman ainelaitoksen henkilöstön tai opettajan kanssa.

  Kenen kanssa voi keskustella, jos tulee vastaan esteitä tai ongelmia?

  Yliopistolla ei ole toistaiseksi esteettömyysvastaavia eri yksiköissä, mutta opettajat, opintoneuvojat ja hyvikset ovat käytettävissä. Kaikissa esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksissä voi ottaa yhteyttä Hannu Puupposeen hannu.puupponen@jyu.fi. On myös mahdollista laittaa esteettömyys- tai yhdenvertaisuusaiheinen viesti, halutessaan anonyymisti Ilmoita esteestä -verkkolomakkeella.

  Onko eTentti esteetön?

  eTenttiin tuovat rajoituksensa valvonta, käytettävissä oleva tila, laitteet ja ohjelmisto:

  • heikkonäköiselle tenttijälle voivat tuottaa ongelmia tekstin ja taustan välinen heikko kontrasti sekä kiinteä tekstikoko
  • järjestelmään ei voi liittää apuvälineitä
  • osa sisäilman epäpuhtauksille altistuneista ei pysty työskentelmään kirjaston tiloissa
  • eTentissä ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta toimia avustajan kanssa
  • eTentin kestoaika on 1h 50 minuuttia (110 min) tai 3h 50 minuuttia (230 min) ja tentti täytyy aloittaa 15 minuutin sisällä varatusta ajasta
  • eTenttiin ei saa lisäaikaa
  • eTentistä ei voi poistua kesken tenttiaikaa
  • tenttitila on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina
  • eTentti-tilaan ei saa viedä muuta kuin välttämättömät lääkkeet ja tenttiin kirjautumiseen vaadittavat tunnukset
  • tilavampien, säädettävillä pöydillä varusteltujen työpisteiden varaamisesta on sovittava eTentti-tuen etentti-support@jyu.fi kanssa erikseen hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

  Jos olet ilmoittautunut eTenttiiin ja et yllättäen esimerkiksi loukkaantumisen tai terveystilanteesi vuoksi voi toimia edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, ota yhteyttä tentaattoriin tai omaan ainelaitokseesi sopiaksesi toisenlaisesta tenttijärjestelystä. eTentti-tuki voi auttaa lähinnä tilan, laitteiden ja tietojärjestelmän teknisten ongelmien korjaamisessa.

   Mistä saa lisätietoa esteettömästä opiskelusta?

   Mistä löydän Jyväskylän yliopiston esteettömyystietoa ja muut esteettömyysaiheiset lähteet?

   Esteettömyys- ja saavutettavuuslähteet löytyvät Esteettömyystietoa-sivulta.

    Jaa |
    Pikalinkit
    Yhteystiedot

    Esteetön yliopisto

    Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen
    puhelin 0500 546 003
    tuula.maijanen(at)jyu.fi

    Rakennettu ympäristö

    Tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen
    puhelin 040 805 4998
    timo.e.piispanen(at)jyu.fi