Hallinto

Jyväskylän yliopiston strategia 2015-2020

Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 17.12.2014.

in English

Missio  ”Nuorison parasta tässä harrastetaan”.

Jyväskylän yliopisto tekee painoaloillaan kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä kouluttaa eri alojen kilpailukykyisiä osaajia, joilla on motivaatio ja taidot elinikäiseen oppimiseen.  Yliopisto toimii aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Visio 2030

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti tunnettu monialaisena tiedeyliopistona, joka on oppimisen ja opetuksen aloilla yksi maailman johtavista yliopistoista.

Yliopiston profiili ja painoalat

Yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia seuraavat yliopiston painoalat vahvistavat:

  • oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
  • luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
  • kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa
  • liikunta, terveys ja hyvinvointi
  • informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Tutkimuksen tavoitteet

Yliopiston painoaloilla toimii kansainväliseen parhaimmistoon kuuluvia tutkimusryhmiä. Tutkimukselle on tyypillistä ongelmalähtöisyys, joka häivyttää tieteenalojen rajoja, mahdollistaa monitieteisten sekä yhteiskunnallisesti että tieteellisesti merkittävien ongelmien tutkimisen ja lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.

Vetovoimaiset, monitieteiset tutkimusympäristöt

Vetovoimaiset tutkimusympäristöt houkuttelevat yliopiston painoalojen parhaita tutkijoita Jyväskylään.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja ottavat huomioon eri tieteenalojen tarpeet.

Houkutteleva tutkijanura

Tutkijoilla on hyvät edellytykset kansainvälistyä ja edetä urallaan.

Tohtoriopiskelijat ovat integroituneet vahvasti tutkimusyhteisöihin, ja heidän koulutuksensa on monipuolista.

Koulutuksen tavoitteet

Jyväskylän yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva opiskelupaikka. Kilpailukyky perustuu parhaiden opiskelijoiden rekrytointiin, tutkimuksen ja opetuksen synergiaan, henkilöstön pedagogiseen osaamiseen sekä laadukkaisiin ja työllistyvyyttä edistäviin tutkintoihin. Yliopiston kehittämä Student Life -toiminta tukee opinnoissa etenemistä ja hyvinvointia.

Laadukas ja vaikuttava koulutus

Vähintään puolet opiskelijoista suorittaa tutkintonsa tavoiteajoissa (3/2/4).

Tehokas ohjaus ja työelämäyhteistyö parantavat valmistuneiden työllistyvyyttä.

Kansainvälinen kampus - avoimet oppimisympäristöt – johtava aikuiskouluttaja

Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus on aktiivista ja suunnitelmallista.

Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja elinikäisen oppimisen.

Yliopisto on Suomen vahvin ja monipuolisin aikuiskouluttaja sekä merkittävä koulutusviejä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet

Yliopisto osallistuu koulutuksen ja tutkimuksen kautta kansallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen.  Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.

Tieto ja osaaminen yhteiskunnan käyttöön

Yliopisto on haluttu yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiantuntemustaan julkisyhteisöjen ja yritysten käyttöön, tuottaa innovaatioita ja välittää tehokkaasti tietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Yliopiston kansallisessa ja kansainvälisessä koulutustoiminnassa korostuvat tasa-arvo ja elinikäinen oppiminen.

Yliopisto tunnistaa nopeasti yhteiskunnassa esiin nousevia uusia tutkimus- ja koulutustarpeita ja vastaa niihin.

Toimintaedellytykset

Jyväskylän yliopisto on haluttu työ- ja opiskelupaikka, joka on tunnettu vuorovaikutteisena akateemisena yhteisönä.  Yliopisto tarjoaa hyvät puitteet tehokkaalle työskentelylle.   Academic Life -toimintamallilla yliopisto tukee henkilöstönsä osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja.

Kansainvälistyvä henkilöstö

Rekrytointikäytänteet ovat tehokkaita ja edistävät yliopiston kansainvälistymistä.

Yliopisto edistää suomalaisen henkilökunnan kansainvälistymistä ja ulkomaisen henkilökunnan kiinnittymistä suomalaiseen yhteisöön.

Toimivat tilat

Yliopiston toimitilat ovat tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja kustannustehokkaita.  Tilat mahdollistavat oppimisen, vuorovaikutuksen ja tutkimuksen joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vakaa talous

Yliopisto pitää yllä vahvaa vakavaraisuutta ja turvaa liikkumavaran strategian toteuttamiseen. Täydentävän ja kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta kasvaa.

Yliopiston rakenne

Yliopiston organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan. Palvelurakenne tukee yliopiston perustehtävien laadukasta ja tehokasta toteuttamista.

Jaa |