Eettinen toimikunta

Eettinen toimikunta

Eettinen toimikunta toimii Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden mukaisesti. Sen tehtävänä on tehdä ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja ihmistieteiden menetelmiä käyttäville tutkimushankkeille, jotka eivät kuulu tutkimuslain (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta) piiriin. Sen tehtävänä on myös ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan yliopiston tutkimuksen eettisyyden kehittymistä.

Tutkimuslain alainen lääketieteellinen tutkimus kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan vastuulle.

Toimikunta toimii yhteistyössä tutkimusetiikan tukihenkilöiden ja yliopistopalveluiden kanssa tutkimusetiikan viestinnässä, neuvonnassa ja kehittämisessä.

TENK ohjeistaa, että toimikunta arvioi tutkimuksen eettistä hyväksyttävyyttä erityisesti eettisten periaatteiden näkökulmasta. Nämä periaatteet ovat vahingoittamisen kielto, itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja.  Vahingolla tarkoitetaan tutkittavalle (joka voi olla myös ryhmä, organisaatio tai muu oikeushenkilö) aiheutettavaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista haittaa, joka on vastoin tutkittavan etua ja joka samalla rikkoo hänen oikeuksiaan. Esimerkkinä tällaisesta vahingosta voisi olla fyysisen tai psyykkisen vamman aiheutuminen, sosiaalisten suhteiden kariutuminen tai opiskelun ja työnsaannin vaikeutuminen. Myös tietosuojan vaarantuminen voi vahingoittaa tutkittavia monin tavoin.

Kyseessä ei ole tutkimusluvan myöntäminen, vaan lausunnon antaminen tutkimukseen liittyvistä eettisistä näkökohdista ja eettisestä hyväksyttävyydestä. Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta omasta tutkimuksestaan ja sen ratkaisuista eettiselle toimikunnalle, vaan tutkijat ja tiedekunnat vastaavat ensisijaisesti tutkimuksen eettisyyden arvioinnista ja sen eettisestä toteuttamisesta. Tutkija ottaa viime kädessä itse vastuun omasta tutkimuksestaan.

Neuvonta tutkimuseettisissä kysymyksissä

Tutkimusetiikkaan liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä kunkin alueen asiantuntijoiden puoleen seuraavasti:

  • Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkauksiin liittyvät kysymykset: tutkimusetiikan tukihenkilöt, s-posti ethics-support@jyu.fi
  • Rahoitushakuihin liittyvät eettiset kysymykset: tutkimusrahoituspalvelut, s-posti ris@jyu.fi
  • Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvät kysymykset: eettinen toimikunta, s-posti secretary-ethicomm@jyu.fi

Vas­tuul­li­nen tie­de ja tut­ki­muse­tiik­ka Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa

Verkkosivulle tästäJäsenet ja yhteystiedot

Eettisen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet kaudella 2019-2021 ja yhteystiedot.

Kokousajat

Lausuntopyynnöt

Koulutukset

IHME-keskuksen järjestämä tutkimusetiikan koulutus, lue lisää