Toimikunnat

Henkilöstön kehittämistoimikunta

Toimikausi 1.1.2017-31.12.2018

Henkilöstön kehittämistoimikunnan tehtävänä on seurata henkilöstöohjelman toteutumista sekä suunnitella henkilöstökoulutusta ja tehdä aloitteita yliopiston kehittämiseksi hyväksi ja vetovoimaiseksi työyhteisöksi henkilöstöohjelman periaatteiden mukaisesti.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • yliopistonopettaja Tommi Auvinen (kauppakorkeakoulu) (varajäsen yliopistonopettaja Virpi Malin),
 • lehtori Terhi Huovinen (liikuntatieteellinen tiedekunta) (varajäsen professori Antti Mero),
 • osastosihteeri Outi Hynninen (yliopistopalvelut) (varajäsen informaatioteknologian tiedekunnan hallintopäällikkö Jaana Markkanen),
 • kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä (yliopiston kielikeskus) (varajäsen yliopistonopettaja Kirsi Westerholm),
 • yliopistotutkija Jukka Kaartinen (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta) (varajäsen lehtori Eija Aalto),
 • kehittämispäällikkö Merja Karjalainen (Avoin yliopisto) (varajäsen koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo),
 • yliopistonopettaja Saara Kaski (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (varajäsen hallintopäällikkö Taru Kujanpää),
 • koulutussuunnittelija Eeva Koponen (avoimen tiedon keskus) (varajäsen julkaisuamanuenssi Marjo Vallittu 8.5.2017 alkaen) ,
 • yliopistonlehtori Leena Mikkola (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (varajäsen projektitutkija Jussi Visti),
 • suunnittelija Tero Pelkonen (koulutuksen tutkimuslaitos) (varajäsen tutkijatohtori Maarit Virolainen),
 • henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka (yliopistopalvelut),
 • henkilöstöasiantuntija Ulla Huttunen (yliopistopalvelut),
 • liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leino ja
 • JYY:n toiminnanjohtaja (varajäsen JYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija).

Sihteerit

 • henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen, yliopistopalvelut
 • henkilöstösuunnittelija Saara Minkkinen, yliopistopalvelut

Henkilöstön kehittämistoimikunta 2015-2016

Kokoukset

 • Kokous 5/2017: 13.12.2017 klo 8.30-10.30, Ag C221
  • Käsitellyt asiat:
   • Käsiteltiin henkilöstökoulutussuunnitelman luonnos vuodeksi 2018. Luonnoksen sisällössä on huomioitu yksiköiden toimintasuunnitelmat, kehityskeskusteluaineistot, henkilöstökyselyn tulokset ja toimikunnan jäsenten kommentit 04/2017 kokouksesta sekä yliopiston sisäisten koulutustoimijoiden kommentit. Toimikunnan jäsenet pitivät luonnosta yleisesti ottaen toimivana. Yliopistotasoisen suunnitelman sisältöä ja erityisesti ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuuksia toivottiin jatkossa vietävän ja viestittävän yksikkötasolle nykyistä paremmin.
   • Täsmennettiin henkilöstön kehittämistoimikunnan toimintasuunnitelmaa vuodeksi 2018 lisäämällä toimintakauden aluksi tehtyyn versioon kokouksen edellisessä asiakohdassa esille nostettu koulutussuunnitelman ja -tarjonnan vieminen ja viestiminen yksikkötasolle.
   • Käytiin alustavaa määrittelykeskustelua ja toimikunnan jäsenet kertoivat esimerkkejä omien yksikköjensä keinoista henkilöstöohjelman toimenpiteen ”Kokemuspohjaisen tiedon tunnistamisen ja hyödyntämisen mallin kehittäminen” toteuttamiseen liittyen.
 • Kokous 4/2017: 26.10.2017 klo 12.00-14.00, Lyhty
  • Käsitellyt asiat:
   • Parhaillaan rakennetaan yliopistotasoista perehdyttämismallia, jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikki yliopiston työntekijät saavat yhtenäisen perehdytyksen ja että perehdytys toteutetaan selkeään työnjakoon perustuvan suunnitelman pohjalta. Mallia työstetään edelleen toimikunnan jäsenten ehdotusten pohjalta. Mikäli haluat kommentoida perehdyttämismalliluonnosta tai antaa näkökulmia siinä huomioitavaksi, ota yhteyttä Piia Löppöseen piia.lopponen@jyu.fi.
   • Esiteltiin henkilöstökyselyn 2017 yliopistotasoiset tulokset. Pääosin tuloksissa oli pientä nousua edelliseen kyselyyn verrattuna, ja osa kyselyn osa-alueista pysyi entisellä tasolla. Henkilöstökyselyn vastausprosenttitavoitteeksi oli asetettu 60 % ja täsmälleen se saavutettiin. Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään yksikkökohtaisesti ja yksiköt tunnistavat tulosten perusteella kehittämistoimenpiteitä, jotka lähetetään joulukuussa 2017 henkilöstöpalveluihin Ulla Huttuselle. Yksiköt saavat tarvittaessa apua tulosten käsittelyyn henkilöstöpalveluista ottamalla yhteyttä Ulla Huttuseen ulla.m.huttunen@jyu.fi.
   • Yliopisto laatii vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelmassa kerrotaan, mitä sellaisia muutoksia yliopistossa tapahtuu, että ne vaativat henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä sekä millaisella koulutustoiminnalla tähän kehittämistarpeeseen vastataan. Koulutussuunnitelman sisällön kokoamisessa hyödynnetään erityisesti kehityskeskustelujen ja toiminta- ja taloussuunnitelmien antia. Toimikunnan jäsenet kertoivat omalta osaltaan näkemyksensä ammatillisen osaamisen kehittämistä vaativista muutoksista sekä tärkeimmistä koulutusaiheista koulutussuunnitelman 2018 laatimisen pohjaksi.
   • Lisäksi juhlistettiin viimeistä kertaa toimikunnan puheenjohtajana kokousta johtanutta Helena Rasku-Puttosta. Helena on toiminut henkilöstön kehittämistoimikunnan puheenjohtajana 2011-2017 ja Tutkijanuran ja -aseman kehittämisen (HR Excellence in Research/HRS4R) ohjausryhmän puheenjohtajana 2012-2017.
 • Kokous 3/2017: 25.9.2017 klo 9.00-11.00, päärakennus, C 156
  • Käsitellyt asiat:
   • Esiteltiin tilannekatsaus 18.9.-1.10.2017 auki olevasta henkilöstökyselystä ja kehotettiin toimikunnan jäseniä kannustamaan omien yksiköidensä henkilöstöä vastaamaan.
   • Toimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä kootut kaksi valmistelutyöryhmää esittelivät henkilöstöohjelman toimenpiteiden ”Ydinosaamisen kartoittamisen ja osaamisten tunnistamisen malli” ja ”Johtamisen ja esimiestyön vuosikello, esimiesten kehittymispolku, esimiestyön verkko-opas” tähänastisia edistämisaskeleita. Kumpikin valmisteluryhmä jatkaa toimintaansa ja huomioi jatkovalmistelussaan toimikunnan kommentit.
   • Seurattiin koulutussuunnitelman 2017 toteutumista Korpin tietoihin perustuvan tammi-toukokuun henkilöstökoulutustilaston avulla. Havaittiin joitakin puutteita sekä tarjonnassa että tilastoinnissa ja nämä pyritään korjaamaan loppuvuoden aikana.
   • Esiteltiin toimikunnalle kehityskeskustelukierroksen 2017 antia yleisesti. Aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa, jossa tarkoitus on koota koulutussuunnitelmaa vuodeksi 2018.
 • Kokous 2/2017: 22.5.2017 klo 13.00-15.30, Agora C234
  • Käsitellyt asiat:
   • Vuoden 2016 henkilöstökertomuksen ja henkilöstöjohtajan esityksen pohjalta seurattiin henkilöstöohjelman toteutumista. Henkilöstökertomus toteutettiin uuden muotoisena ja sitä kehitetään edelleen.
   • Toimikunnan toimintasuunnitelman teko aloitettiin kokouksessa 1/2017 ja sitä jatkettiin tässä kokouksessa. Toimintasuunnitelma rakennetaan jäsenistä koostuvien pienryhmien antamista ehdotuksista ja toimikunnassa käsiteltävistä hallinnollisista asioista, esimerkkinä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, sekä henkilöstöohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimikunnasta muodostetaan kaksi valmisteluryhmää, jotka valmistelevat syksyn 2017 aikana osaamisen kehittämiseen ja esimiestyöhön liittyvien henkilöstöohjelman toimenpiteiden toteuttamista.
   • Osana yliopiston www-sivujen intra-uudistusta on juuri avattu ohjekeskus, jossa kuvataan henkilöstön kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä ja henkilöstökoulutusta. Osaamisen kehittämisen ja henkilöstökoulutuksen osioon on koottu yliopistotasoinen strategisiin tavoitteisiin tähtäävä ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja aiemmin henkilöstökoulutusportaalina tunnetun www-osion keskeinen sisältö. Työntekijät ja esimiehet löytävät osiosta omaan ja tiimiläistensä ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarvittavat tiedot mm. hyödynnettäväksi kehityskeskusteluissa. Toimikunnan kommenttien pohjalta osiota kehitetään sen hyödynnettävyyden edelleen parantamiseksi.
   • Tutkijanuran ja -aseman kehittämistyön (HR Excellence in Research/HRS4R) etenemisestä kerrottiin tilannekatsaus.
 • Kokous 1/2017: 6.3.2017 klo 14.00-16.00, RUU D 101 Juho

Muistiot

Edellisten toimikuntien kokouspöytäkirjat


Henkilöstöohjelma 2016-2020

Henkilöstöohjelman toimenpideohjelma 2016-2020

Dokumentit

Jaa |