Toimikunnat

Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikunta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/86) tuli voimaan vuoden 1987 alusta ja lakia uudistettiin 30.12.2014. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Uudistetussa laissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laissa täsmennettiin työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää palkkakartoitusvelvollisuutta. Myös oppilaitoksia koskevia tasa-arvon edistämissäännöksiä täsmennettiin ja laajennettiin koskemaan peruskoulutusta antavia oppilaitoksia.

Laki yhdenvertaisuudesta (1325/14) tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.

Uuden lain mukaan suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Laki laajentaa velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan on tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia tekemällä varmistettava vammaiselle henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet.

Yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävät

  1. Toimikunnan tulee seurata ja arvioida tasa-arvosuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumista ja vastata vuosille 2016-2018 asetettujen toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyössä eri tahojen kanssa.
  2. Toimikunnan tulee edistää erilaisin toimenpitein sellaisten olosuhteiden luomista, joissa kaikilla työntekijöllä ja opiskelijoilla on tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet työ- ja opiskeluoloissa.
  3. Toimikunnan tulee tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja kartoituksia ja niitä koskevia aloitteita yliopistolle.
  4. Toimikunta arvioi vuosittain kuluneen vuoden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen ja raportoi siitä yliopistolle.
  5. Toimikunnan apuna on yliopiston määräämä tasa-arvoyhdyshenkilö.

Toimikunnan toimivaltaan ei kuulu häirintätapausten eteenpäin vieminen, vaan tämä on työnantajan velvollisuus. Näiltä sivuilta on löydettävissä ohjeet häirinnän, epäasiallisen käytöksen sekä sukupuolisen häirintätilanteen tunnistamiseksi sekä menettelytapaohjeet ja yhteyshenkilöiden tiedot häirintätilanteiden selvittelyä varten sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Lisätietoa

Jaa |