Toimikunnat

Häirintä ei kuulu hyvään yhteisöön

Yliopisto pyrkii edistämään kaikin keinoin työyhteisönä ja oppilaitoksena henkilöstönsä ja opiskelijoidensa hyvinvointia ja tarjoamaan turvallisen työ- ja opiskeluympäristön yhteisön jokaiselle jäsenelle.

Ennakointi, kehityskeskustelut ja hyvä toimintakulttuuri ehkäisevät ristiriitoja. Ristiriitatilanteiden hallinnassa tärkeintä on niiden ennaltaehkäisy. Ristiriidat johtuvat usein epäselvistä työnjaoista ja riittämättömästä tiedonkulusta. Työhön ja opiskeluun liittyvistä asioista tulee keskustella avoimesti ja oikea-aikaisesti. Työn kuvaan ja työympäristöön liittyviä muutoksia on helpompi käsitellä, mikäli niitä kyetään ennakoimaan. Esimiehen ja alaisen väliset säännölliset kehityskeskustelut ovat hyvä tilaisuus selvittää mahdollisia epäselvyyksiä tai muita työhön liittyviä ongelmakohtia.

Merkittävissä muutoksissa hyvin hoidetun yhteistoimintamenettelyn rooli korostuu ja on tärkeää, että kaikilla henkilöstöryhmillä ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa.

Ristiriitatilanteita ehkäisee myös hyvä toimintakulttuuri, jossa työntekijät otetaan huomioon ja jossa he kunnioittavat toisiaan. Uusien työntekijöiden työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen luo tällaiselle kulttuurille vahvan pohjan.

Mitä epäasiallinen käytös on?

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se voi esim. olla työn jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua, mustamaalausta, työyhteisöstä eristämistä tai toistuvaa asiatonta käytöstä, kuten piikittelyä tai huutamista.

Sukupuolinen häirintä on epäasiallista käyttäytymistä räikeimmillään. Se on ei-toivottua, yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, joka tuntuu toisesta epämiellyttävältä ja loukkaavalta. Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista tai fyysistä. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos se jatkuu, vaikka toinen osapuoli ilmaisee pitävänsä sitä ei-toivottuna.

Mitä epäasiallinen käytös ei ole?

Epäasiallista käytöstä eivät ole esimiestoimintaan liittyvät työnjohdolliset toimenpiteet. Sellaisia eivät ole myöskään esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa esille nousevat asiat, joissa esimies ei ole esimerkiksi tyytyväinen alaisensa työsuoritukseen tai esittää hänelle työtapojen muuttamista.

Häirintätilanteen selvittely

Jos joku kokee itsensä häirityksi, hänen on ilmoitettava asiasta häiritsijälle. Jos häirintä jatkuu, siitä on kerrottava lähimmälle esimiehelle ja laitoksen johtajalle. Jos häiritsijä on esimies, asia on saatettava hänen esimiehensä tietoon. Esimiehen ja/tai laitoksen johtajan tehtävänä on toimia niin, että häirintä saadaan loppumaan. Keskeistä on, että laitoksen johto ottaa vastuun tilanteen ratkaisemisesta.

Jos häiritsijälle tai esimiehelle kertominen on vaikeaa esimerkiksi juuri sukupuolista häirintää koskevissa tapauksissa, häiritty voi olla yhteydessä esitteen lopussa oleviin yhdyshenkilöihin. Yhdyshenkilön kanssa keskustelu helpottaa tilanteen purkua. Yhdyshenkilöitä sitoo virkamiehen vaitiolovelvollisuus.

Yliopiston ja esimiehen vastuu

Työnantajan ja työntekijän vastuusta ja velvollisuuksista ovat perussäädökset virkamies- ja työsopimuslaissa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan pitämään huolta työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä velvoittaa työnantajaa puuttumaan epäasialliseen kohteluun työpaikoilla. Esimiehellä on velvollisuus puuttua havaitsemaansa häirintään ja kiusaamiseen. Mikäli sovitut toimenpiteet eivät tuota tulosta ja häirintä tai kiusaaminen jatkuvat, dekaanin ja/tai laitoksen johtajan tulee ryhtyä yhteistyössä hallintoviraston kanssa kiusaamiseen syyllistyneen suhteen kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Yhdyshenkilöt:

Henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen, puh. 0400 247 689 (sisäinen 7094)

sähköposti: piia.lopponen@jyu.fi

Työsuojelupäällikkö Olli-Pekka Laakso, puh. 050 428 5310

Sähköposti: olli-pekka.laakso@jyu.fi

Työsuojeluvaltuutettu Heli Niskanen, puh. 040 805 3402

Sähköposti: heli.m.niskanen@jyu.fi

Työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind, puh. 0400 247 428

Sähköposti: jorma.lind@norssi.jyu.fi

 

Terveystalossa työterveyshoitajat, -lääkärit ja -psykologit Jyväskylässä puh. 030 6000, ja Kokkolassa puh. 030 633 9510 ja Kajaanissa puh. 030 633 9515.

Opiskelijatapauksissa:

sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa (hairinta.nainen@jyy.fi)

tiedotussihteeri Teemu Rahikka (hairinta.mies@jyy.fi)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS
Osastonhoitaja Tiina Impola
puh. 046 876 9163, sähköposti: tiina.impola@yths.fi
Vastaava lääkäri Mirka Rönkkö, puh. 046 876 971, sähköposti: mirka.ronkko@yths.fi
Vastaava psykiatri Raija Aittakumpu-Hydén, puh. 046 876 97308, sähköposti: raija.aittakumpu-hyden@yths.fi

Lainsäädäntöä ja lisätietoa joihin ohje pohjautuu:

Työturvallisuuslaki (738/2002)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/14)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014)

    Jaa |