Työryhmät

Student Life -ohjausryhmän asettamiskirje

17.12.2014

Ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan Student Life –toimintamallin tutkimuslähtöistä kehittämistyötä

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen asetti 18.1.2010 ohjausryh-män vastaamaan Student Life –toimintamallin kehittämisestä Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Ohjausryhmän toimikauden päättyessä rehtori Matti Manninen asetti 10.10.2012 uuden ohjausryhmän jatkamaan toimintamallin kehittämistä. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2014.

Student Life –toimintamallin yleiseksi tavoitteeksi määritettiin optimaalisten edellytysten luominen akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä myös muilla tavoin tukea opiskelijoiden kehittymistä hyvinvoiviksi, eheiksi yksilöiksi ja kasvua monipuolisiksi osaajiksi.

Student Life –toimintamalli koostuu yliopiston henkilökunnan ja keskeisten alueellisten sidosryhmien opiskelijoille kohdentamista toiminnoista, jotka tukevat opiskelijan elämänhallinnan taitoja, integroitumista opintoihin, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin kokonaisvaltaisesti edistävät opiskelijan hyvinvointia. Toimintojen kokonaisuutta kehitetään tutkimuslähtöisesti ja tästä vastaa ensisijaisesti yliopistopalveluiden strategisen kehittämisen vastuualue yhteistoiminnassa yliopiston yksiköiden ja sidosryhmien kanssa.

Rehtori on tänään tekemällään päätöksellä asettanut Jyväskylän yliopistoon uuden Student Life –ohjausryhmän, jonka tehtävänä on arvioida toimintamallin kokonaisuutta, sen kehittämistarpeita sekä ohjata toimintakokonaisuuden kehittämistä.

Ohjausryhmän on tehtävässään edistettävä Student Life –toimintamallin näkyvyyttä niin yliopistoyhteisössä kuin opiskelijaksi hakeutuvien joukossa, tutkimuslähtöistä kehittämistoimintaa sekä Keski-Suomen aluetoimijoiden sitouttamista kumppaneiksi. Toimintamallin kehittämishankkeita suunniteltaessa on aikaisempaa suurempi huomio kohdistettava kansainvälisten opiskelijoiden tuen kehittämiseen.

Kehittämistoimia on lähtökohtaisesti suunniteltava siten, että siirtyessään yksiköiden vakiintuneeksi toiminnaksi ne eivät lisää yliopiston menoja, ellei voida odottaa, että toimintojen avulla saavutetaan menosäästöjä muista tehtävistä tai niillä lisätään yliopiston rahoituksellista kilpailukykyä.  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi kutsutaan vararehtori Helena Rasku-Puttonen ja varapuheenjohtajaksi strategiajohtaja Kari Pitkänen sekä jäseniksi opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, hallintopäällikkö Taru Kujanpää, dekaani Minna-Riitta Luukka, yliopistonlehtori Leena Penttinen, vastaava psykiatri Kaarina Pöllänen sekä JYY:n hallituksen puheenjohtaja (JYY:n valitsema varajäsen). Ohjausryhmän sihteeristönä toimivat student life –kehittämistyön suunnittelijat Tapio Anttonen ja Hanna Laitinen. JYY:aa edustavalla varajäsenellä on pysyvä läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. Muut ohjausryhmän jäsenet voivat tiedonkulun varmistamiseksi lähettää valitsemansa edustajan ohjausryhmän kokoukseen ollessaan itse estyneenä.

Ohjausryhmä voi asettaa Student Life –kehittämishankkeiden toteuttamisen tueksi projektiryhmiä.

Ohjausryhmän toimikausi on 1.1.2015 - 31.12.2017. Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan sekä Student Life –kehittämisestä rehtorille kunkin kalenterivuoden päättyessä.

Ohjausryhmän verkkosivut ovat osoitteessa
https://www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/student-life/student-life.  

Rehtori            Matti Manninen

Jaa |