Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tutkimus

Hela muodostaa ainutlaatuisen monitieteisen tutkimusyhteisön, jossa ovat mukana kaikki yhteisön jäsenet perusopiskelijoista emeritusprofessoreihin. Laitoksen oppiaineyhdistelmä mahdollistaa uniikin osaamis- ja oppimispotentiaalin. Uusia tutkimuksellisia avauksia tehdään yhdistelemällä erilaisia tutkimustraditioita.

Tutkimuskeskittymät liittyvät tutkimuksen strategisiin painotuksiin. Tutkimusstrategia edustaa jatkuvuutta ja profiloi laitoksen tutkimusta sekä tutkimukseen perustuvaa opetusta. Se myös erottaa helan muista samojen tiedealojen yksiköistä. Helassa tutkitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaa ja edellytyksiä, niiden ehtoja ja tuloksia sekä niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen tutkimuksessa painottuvat seuraavat ulottuvuudet:

  1. Ihmisten ja ihmisyhteisöjen toiminta: yhteisöt, kokemukset, ajattelu; ihminen kansalaisena ja kulttuurisena olentona; sosiaalinen vuorovaikutus
  2. Toiminnan edellytykset, ehdot ja tulokset: historiallisuus ja kulttuurisuus; organisaatiot ja instituutiot
  3. Ajallinen monikerroksisuus: muutos ja jatkuvuus; samanaikaisuuden eriaikaisuus; ajalliset, alueelliset ja kulttuuriset erot

Helan erityisenä vahvuutena ovat aktiiviset tutkimusryhmät ja yhdessä tekemisen perinne. Laitoksella on monipuolista teoreettis-metodologista ja empiiristä osaamista; näiden osalta erityisiä vahvuuksia ovat laaja-alainen aineisto-osaaminen sekä monitieteinen teorioiden ja metodien hallinta. Ajallisia erityisiä vahvuuksia ovat varhaismodernin ja modernin ajan tutkimus.

Hela on mukana Suomen akatemian nimittämässä (2012-2017) Yhteiskunnan historian huippuyksikössä. Yksikkö tutkii suomalaisen yhteiskunnan muodostumista, sen rakenteita ja identiteettejä vuosina 1400-2000. Tutkimushanke toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, ja siihen osallistuu myös ulkomaisia tutkijoita.