Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Musiikin laitos

Musiikin laitos on maassamme toimiviin, yliopistollisiin musiikinopetusta ja -tutkimusta harjoittaviin laitoksiin verrattuna ainutlaatuinen siinä, että laitoksella on edustettuna musiikkia varsin erilaisista näkökulmista tarkastelevia oppiaineita: musiikkitiede, -kasvatus ja -terapia sekä Music, Mind and Technology -maisteriohjelma. Oppiaineiden omat perinteet sekä tämän kansallisesti ainutlaatuisen yhdistelmän mukanaan tuomat synergiat ovat viime vuosina avanneet uusia väyliä sekä musiikin tutkimukseen, koulutukseen että käytännön toimintaan. Tästä osoituksena ovat mm. useat kansainvälisestikin noteeratut tutkimukset ja tutkimusprojektit, erikoiskoulutukset, tutkijatapaamiset ja kongressit, tutkimukseen ja koulutustoimintaan myönnetty ulkopuolinen rahoitus, taiteellinen toiminta sekä aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen – unohtamatta kussakin oppiaineessa tehtävää perus- ja jatkokoulutustyötä.

Johtoajatuksena musiikin laitoksella on kansainvälisesti korkeatasoinen ja omaleimainen tutkimus ja koulutus. Monitieteiset ja kaikkia oppiaineita leikkaavat musiikintutkimuksen pääalueet ovat kognitiivinen musiikin tutkimus (Jyväskylän yliopiston vahvuusalue, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö 2008-2013) sekä musiikin kulttuuris-yhteiskunnallinen tutkimus. Musiikkikampus (Musiikin tiede-, koulutus- ja taidekeskittymä), jonka muita jäsenorganisaatioita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattiopiston musiikki, on muodostunut musiikin laitoksen kannalta tärkeäksi yhteistyöelimeksi mm. uudenlaisten opintojatkumojen luomisessa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: