Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Jatko-opintojen rahoitus

Tutkimusrahoituksen hankkiminen on olennainen osa jatko-opiskelua, joten hakemisessa täytyy olla aktiivinen. Oman alan ja aiheen kannalta mielekkäiden rahoituslähteiden hakuaikataulut vaihtelevat, joten eri tiedotuskanavien aktiivinen seuraaminen on tärkeää.

HUOM. Rahoitusten haun suunnittelussa kannattaa käyttää apuna humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutuskalenteria. Lisää tietoa tutkimusrahoituksesta etenkin väittelyn jälkeistä tutkijanuraa ajatellen löytyy myös tiedekunnan Tutkimusrahoitus-sivulta.

 

Tiedekunnan ja laitosten rahoituksellinen tuki väitöskirjatyölle

Humanistinen tiedekunta myöntää apurahoja väitöskirjatyöhön jatko-opintojensa eri vaiheissa oleville tohtorikoulutettaville. Lisätietoja löytyy tiedekunnan sivuilta.

Laitokset myöntävät matka-apurahoja (kahdesti vuodessa tai tilanteen mukaan). Ohjeistus matka-apurahojen hakemiseen löytyy tiedekunnan sivuilta: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/ohjeita-henkiloestoeasiat/apurahamenettely. Lisäksi laitokset voivat tarjota mahdollisuuden kielentarkastuspalveluiden käyttöön (mm. julkaisujen kielentarkastus). Haettavissa olevien tukien määrä ja haun ajankohdat määräytyvät laitoksittain.

Työsuhteessa olevilla tohtorikoulutettavilla on käytettävissä työnantajan maksama matkavakuutus.

Laitos ja tohtorikoulutettavat voivat solmia yhdessä sopimuksen tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla. Mahdollisuudesta tilojen ja laitteiden käyttöön sekä siihen liittyvästä sopimuksesta voi kysyä lisää laitoksen johtajalta.

Säätiöt, rahastot ja muut apurahoja myöntävät tahot

Tietoa apurahamahdollisuuksista saa ohjaajilta sekä laitoksen sisäisen viestinnän väylien kautta. Kannattaa seurata myös yliopiston verkkosivujen tiedotteita sekä seuraavia linkkejä: Aurora-tietokanta, Säätiöpalvelu.fi., Cimo (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus) sekä European University Institute. Työ- tai virkasuhteessa toimiva tai yrittäjänä toimiva aikuisopiskelija voi hakea myös aikuiskoulutustukea.

Esimerkiksi apurahan suuruus, apurahakauden pituus, hakemuksen liitteet sekä muut apurahan saamiseen liittyvät ehdot vaihtelevat rahoittajalta toiselle. Hakuilmoituksiin tulee tutustua huolellisesti.

Apurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan useimmiten suosituksia. Suosituksen kirjoittaa tavallisesti (pää)ohjaaja. Suosituksia tulee pyytää riittävän ajoissa, ja samalla tulee kertoa kaikki suosituksen kirjoittamiseen tarvittavat tiedot sekä toimittaa suosittelijalle ainakin luonnos hakemuksesta.
Lisäksi hakemukseen tulee tavallisesti liittää tutkimussuunnitelma ja CV/ansioluettelo (ks. oppaan osio Jatko-opintosuunnitelma, tutkimussuunnitelman, ansioluettelo ja portfolio).

Verotus ja Mela

Yliopistojen myöntämät apurahat (myös esimerkiksi matka-apurahat) kuuluvat yksityisten myöntämiin apurahoihin ja stipendeihin. Ne ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja julkisyhteisöiltä saatujen avustusten yhteismäärä niistä vähennettävien menojen jälkeen ylittää verovuonna valtion vuotuisen taiteilija-apurahan. Vuotuisen taitelija-apurahan summa muuttuu vuosittain.

Apurahan saajan on aina ilmoitettava kaikki saamansa apurahat veroilmoituksessa. Veronalainen apuraha ilmoitetaan sen vuoden tulona, jolloin se on ollut nostettavissa – ei siis tosiasiallisen käyttövuoden tulona. Tohtorikoulutettavan on syytä konsultoida asiansa osaavan verovirkailijan kanssa verotuksellisista seikoista.

Apurahan saaja ei ole yliopiston eläkevakuutuksen piirissä eikä yliopiston puolesta vakuutettu. Eläkelaitos Mela on hoitanut apurahansaajien eläkevakuutusasioita vuoden 2009 alusta lähtien. Yliopisto ja monet säätiöt siirtävät tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan myönnettyjen apurahojen tiedot Melaan. Mela ratkaisee eläkevakuutuksen tarpeen ja laskuttaa tarvittaessa eläkevakuutuksen apurahan saajalta. Apurahansaaja hallinnoi ja maksaa ns. Mela-maksut (sosiaaliturva, n. 14 %) itse apurahan määrästä apurahakautensa kuluessa.

Lisää tietoa verotuksesta ja/tai Mela-maksuista: