Instructions for applying docentship HYTK 2017.pdf