21.12.2016

Monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus

Kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne, talouskuritoimet, eriarvoisuuden kasvu, ympäristöongelmat, nationalismin nousu, pakolaisuus ja sen laukaisemat populistiset reaktiot sekä monet muut akuutit kriisit ja ajankohtaiset ilmiöt asettavat eurooppalaisille demokratioille vakavan haasteen.

TÄHÄN GRAFFAA

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnassa tehtävän, Jyväskylän yliopiston nousevalle alalle ”monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus” sijoittuvan tutkimuksen tarkoituksena on vastata näihin globaaleihin, mutta usein paikallisesti ilmeneviin, haasteisiin.

Tiedekunnassa tällä tutkimusalalla tutkitaan kriittisesti poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja inhimillisten kriisien

 • syitä,

 • ilmenemismuotoja,

 • merkityksiä ja

 • vaikutuksia yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmasta.

Huomiota kiinnitetään erityisesti

 • kriisien rakenteellisiin ja historiallisiin reunaehtoihin, esimerkiksi hankkeissa XXXXX,

 • kollektiiviseen ja yksilölliseen toimintaan kriiseissä, jota tutkitaan muun muassa XXXX hankkeiden piirissä,

 • kriisejä määrittäviin käsitteisiin ja kriisitietoisuutta rakentaviin diskursseihin, esimerkiksi hankkeissa XXXX sekä

 • subjektiivisiin kokemuksiin erilaisista kriiseistä ja niistä selviämiseen, joita tutkitaan muun muassa XXXXX hankkeiden piirissä.

Tutkimuksen kohteena ovat myös erilaiset valtiolliset ja ylikansalliset kriisien hallintaan liittyvät toimenpiteet sekä yhteisölliset ja yksilölliset selviytymisstrategiat ja kriisien mahdolliset ratkaisukeinot.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimusta profiloi

 • tutkimuksen ylirajaisuus, liikkuvuus ja monipaikkaisuus: kriisejä tarkastellaan globaalilla, eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla, yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista, esimerkiksi XXXXX

 • historiatietoisuus ja tulevaisuusorientaatio: kriisejä tarkastellaan pitkällä aikavälillä,

 • vertailevuus: monipuoliset kansainväliset vertailut, käsiteanalyysit, esimerkiksi XXXX

 • monitieteisyys: tutkimusta tehdään muun muassa filosofian, historiantutkimuksen, politiikan tutkimuksen, sosiaalitieteiden, etnologian, kulttuurintutkimuksen, viestintätieteiden sekä soveltavan kielentutkimuksen näkökulmista, esimerkiksi XXXXX, sekä

 • vahva teoreettinen, käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen: käytössä ovat muun muassa big ja deep data, esimerkiksi XXXXX.