07.04.2017

Monitieteisellä tutkimusotteella kiinni kriiseihin ja muutoksiin

Tänä päivänä monenlaiset kriisit asettavat eurooppalaisille demokratioille vakavia haasteita. Akuuteimpia näistä kriiseistä ovat kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne, talouskuritoimet, eriarvoisuuden kasvu, ympäristöongelmat, nationalismin nousu, pakolaisuus ja sen laukaisemat populistiset reaktiot.

Jyväskylän yliopiston monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus tarttuu näihin haasteisiin tutkimuksen keinoin.

Tutkimusalan erityisyytenä ovat pitkän aikavälin orientaatio, monipuoliset kansainväliset vertailut, käsitteiden ja merkitysten analyysi sekä vahva monitieteinen teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimusote on vertaileva ja ylirajainen: nykyisyys suhteutetaan historiallisiin kehityskulkuihin ja samalla pyritään ennakoimaan tulevaa.

Kriisit ovat monisyisiä ja moniulotteisia

Tutkimuksen yleisenä lähtökohtana on ajatus kriisien monisyisyydestä ja moniulotteisuudesta sekä niiden muotoutumisesta sosiaalisesti ja puhetapojen kautta. Kriiseillä on harvoin yhtä määrättyä syytä, vaan ne ovat useimmiten useiden tekijöiden summa.

Kriisit ovat myös aina moniulotteisia ja rihmastollisia. Esimerkiksi taloudelliset kriisit ovat usein myös poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kriisejä. Vastaavasti poliittisesti kriisit eskaloituvat helposti sotilaallisiksi kriiseiksi, jotka edelleen aiheuttavat humanitaarisia kriisejä.

Kriiseihin liittyy merkitys- ja valtakamppailuja

Vaikka kriisit ovat konkreettisia tapahtumia ja ilmiöitä, ilmiöistä tulee ”kriisejä” vasta kun ne sellaisiksi nimetään ja käsitteellistetään.

Jyväskylän yliopiston kriisitutkimuksen erityispiirteenä onkin ”kriiseihin” liittyvien merkityskamppailujen ja vallan legitimaatiopyrkimysten tutkimus: Milloin ja miksi tapahtumat tunnistetaan kriiseiksi? Ketkä määrittävät ilmiöt kriiseiksi? Kuka päättää, mitä kriisitilanteessa on tehtävä?

Tutkimusalalla selvitetään niin ikään, miten kriiseistä puhutaan ja millä tavoin tämä puhe tuottaa kriisitietoisuutta, jolla on poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia.

Lisätietoja:

Mika Ojakangas
0408054177
mika.m.a.ojakangas@jyu.fi

Jari Ojala
0400247387
jari.ojala@jyu.fi